นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 13740
ความเห็น: 2

ระบบแท่งตอนที่ 4.2: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

บัญชีเงินเดือนใหม่ ใช้จนถึง 31 มีนาคม 54

ระบบแท่งตอนที่ 4.2: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก บัญชีเงินเดือนเดิมเข้าสู่ บัญชีเงินเดือนใหม่”: ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 

 

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

 

เรื่องเล่าระบบแท่งตอนที่ 4.2 นี้ จะพูดถึงเรื่องของบัญชีเงินเดือนต่อนะครับ โดยจะพูดถึงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการในตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ครับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

 ตารางที่ 1 : ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ตำแหน่งและเงินเดือนเดิม ระบบ ซี

ตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ ระบบแท่ง

 ปฏิบัติการ

ระดับ 3-5 

 

ระดับ 6

 ขั้นต่ำ   7,940 บาท 

ปฏิบัติการ

ขั้นต่ำ   7,940 บาท

ขั้นสูง  22,220 บาท

ขั้นสูง  22,220 บาท

ขั้นสูง  27,500 บาท

 

ชำนาญการ

ขั้นต่ำ  14,330 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท

ขั้นสูง  36,020 บาท

 

หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 7

ขั้นต่ำ   15,410 บาท 

ชำนาญการ

ขั้นต่ำ  14,330 บาท
 ขั้นสูง  33,540 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท

ขั้นสูง  36,020 บาท

ชำนาญการ

หัวหน้างาน/ฝ่าย

ระดับ 8
ขั้นต่ำ   18,910 บาท 

ชำนาญการพิเศษ

ขั้นต่ำ  21,080 บาท
 ขั้นสูง  47,450 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 18,910 บาท

ขั้นสูง  50,550 บาท

เชี่ยวชาญ

หัวหน้างาน/ฝ่าย

ระดับ 9

 ขั้นต่ำ   23,230 บาท 

เชี่ยวชาญ

ขั้นต่ำ  29,900 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 บาท

ขั้นสูง  50,550 บาท

ขั้นสูง  59,770 บาท

 เชี่ยวชาญพิเศษ 

 ระดับ 10

 ขั้นต่ำ   28,550 บาท เชี่ยวชาญพิเศษขั้นต่ำ  41,720 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 28,550 บาท

ขั้นสูง  59,770 บาท

ขั้นสูง  64,340 บาท

 

จากบัญชีเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่แสดงในตารางที่ 1 มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • ปฏิบัติการระดับ 3-5 เมื่อปรับเข้าสู่ระบบแท่งแล้วเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเพิ่มขึ้นเหมือนตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้มีการอธิบายว่า เงินเดือนในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ ค่าของงานในระดับปฏิบัติการ ระดับต้น โดยในการกำหนดอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเทียบกับค่าจ้างในตลาดแรงงานประเภทอื่นๆ ด้วยแล้ว
  • ตำแหน่งอื่นตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป เมื่อปรับเข้าสู่แท่งแล้วเงินเดือนขั้นสูงสุดจะเพิ่มขึ้นในทุกตำแหน่ง
  • ข้าราชการในตำแหน่งปฏิบัติการระดับ 6 จะถูกยุบไปรวมเป็นตำแหน่งชำนาญการร่วมกับ หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 7 โดยมีอัตราขั้นเงินเดือนขั้นต่ำ 14,330 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท และ มีอัตราขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ดังนั้น ข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับ 6 และ ตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 7 ที่มีเงินเดือนสูงกว่า 12,530 บาท ก็จะปรับเข้าตำแหน่งชำนาญการด้วยเงินเดือนที่ติดตัวมา ส่วนข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับ 6 และ ตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 7 ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 12,530 บาท (ซึ่งไม่น่าจะมี) เมื่อปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการในระบบแท่ง ก็จะได้รับการปรับเงินเดือนให้เท่ากับขั้นต่ำชั่วคราว คือ 12,530 บาท ครับ
  • ข้าราชการในตำแหน่งชำนาญการ หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 8 จะปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โดยมีอัตราขั้นเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง ในระบบบัญชีใหม่เป็น 21,080 บาท และ 50,550 บาท ตามลำดับ และ มีอัตราขั้นต่ำชั่วคราวเท่ากับ 18,910 บาท ดังนั้น ข้าราชการตำแหน่งชำนาญการ หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 8 ที่มีเงินเดือนสูงกว่า 18,910 บาท ก็จะปรับเข้าตำแหน่งชำนาญการพิเศษด้วยเงินเดือนที่ติดตัวมา ส่วนข้าราชการตำแหน่งชำนาญการ หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 8 ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 18,910 บาท ซึ่งก็ไม่น่าจะมีเช่นกัน เมื่อปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษในระบบแท่ง ก็จะได้รับการปรับเงินเดือนให้เท่ากับขั้นต่ำชั่วคราว คือ 18,910 บาท ครับ
  • การปรับบัญชีเงินจากบัญชีเงินเดือนในตำแหน่ง เชี่ยวชาญ และ หัวหน้าฝ่าย ระดับ 9 เป็น เชี่ยวชาญ ก็จะมีการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำและเงินเดือนขั้นสูงขึ้น และ มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวเพื่อใช้ในการปรับเข้าสู่ตำแหน่งตอนเริ่มต้นเช่นกัน โดยมีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว และ เงินเดือนขั้นสูง ดังแสดงในตารางที่ 1 ครับ
  • การปรับบัญชีเงินเดือนจากตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 เป็นเชี่ยวชาญพิเศษ ก็มีแนวทางเช่นเดียวกับกรณีของตำแหน่งตำแหน่ง เชี่ยวชาญ และ หัวหน้าฝ่าย ระดับ 9 เพียงแต่เงินเดือนสูงกว่าครับ

 ตารางที่ 2 : ตำแหน่งประเภททั่วไป   

ตำแหน่งและเงินเดือนเดิม ระบบ ซี

ตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ ระบบแท่ง

 ปฏิบัติการ

ระดับ 1-3

ระดับ 2-4

ขั้นต่ำ   4,630 บาท  

ปฏิบัติงาน

ขั้นต่ำ   4,630 บาท 
 ขั้นสูง  18,190 บาท ขั้นสูง  18,190 บาท
ชำนาญการ/ประสบการณ์

ระดับ 5-6

ขั้นต่ำ   10,190 บาท 

ชำนาญงาน

ขั้นต่ำ  10,190 บาท
ขั้นสูง  27,500 บาท

ขั้นสูง  33,540 บาท

หัวหน้างาน/ฝ่าย

ระดับ 7
ขั้นต่ำ   15,410 บาท 

ชำนาญงานพิเศษ

ขั้นต่ำ  15,410 บาท
ขั้นสูง  33,540 บาท

ขั้นสูง  36,020 บาท

ชำนาญการระดับ 7-8ขั้นต่ำ   15,410 บาท 

ชำนาญงานพิเศษ

ขั้นต่ำ  15,410 บาท
ขั้นสูง  47,450 บาท

ขั้นสูง  47,450 บาท

 

จากบัญชีเงินเดือนของตำแหน่งประเภททั่วไปที่แสดงในตารางที่ 4 มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • ปฏิบัติการระดับ 1-3 และ 2-4  เมื่อปรับเป็นตำแหน่ง ปฏิบัติงานในระบบแท่งแล้วเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงยังคงเหมือนเดิมครับ กรณีนี้มีคำอธิบายเช่นเดียวกับตำแหน่งปฏิบัติการ ระดับ 3-5ในแท่งวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะครับ
  • ตำแหน่งอื่นตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เมื่อปรับเข้าสู่แท่งแล้วเงินเดือนขั้นสูงสุดจะเพิ่มขึ้นในทุกตำแหน่ง
  • หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 7 แม้ว่าจะปรับเข้าไปอยู่ชำนาญงานพิเศษ เช่นเดียวกับตำแหน่งชำนาญการ 7-8 แต่จะรับเงินเดือนสูงสุดได้ 36,020 บาท ในขณะที่ผู้ที่ได้ชำนาญการ 7-8  เมื่อปรับเข้าสู่แท่งชำนาญงานพิเศษจะรับเงินเดือนสูงสุดได้เท่ากับ 47,450 บาท ครับ
 

ทั้งเรื่องเล่าระบบแท่งตอน 4.1 และ 4.2 เป็นเรื่องของการปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก บัญชีเงินเดือนเดิมเข้าสู่ บัญชีเงินเดือนใหม่ ครับ แต่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บัญชีเงินเดือนนี้ จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2554 ครับ เพราะจากการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5% ทั้งระบบในวันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น ก็จะต้องมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ทั้งระบบอีกครั้งครับ และบัญชีเงินเดือนของแต่ละแท่งก็คงจะมีการขยายฐานตามเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้น การเพิ่มหรือขยายฐานของแต่ละแท่งจะไม่เท่ากันครับส่วนจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็คงต้องรอทาง สกอ. แจ้งมาเป็นทางการนะครับ  การมีบัญชีเงินเดือน 4 บัญชี แยกจากกันอย่างนี้ จะทำให้การบริหารเงินเดือนในภาพรวมของประเทศ เช่น การปรับฐานเงินเดือนของแต่ละแท่งจะทำได้อย่างอิสระครับ และจากที่ผมได้เข้าร่วมฟังการชี้แจงโดย สกอ. ในเรื่องการประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบใหม่นั้นก็เรียนว่า การประเมินจะแตกต่างจากที่เรามีการประเมินอยู่ทุกปีออกไปเล็กน้อยคือจะต้องนำผลการประเมินในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย แต่วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนจะยังคงคล้ายๆ กับระบบเดิม เพียงแต่จะเปลี่ยนจากการขึ้นเงินเดือนเป็นขั้นเป็นการขึ้นแบบร้อยละ แทน ซึ่ง ระบบแท่ง ในตอนหน้า ผมจะนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้อ่านกันนะครับ ผมเข้าใจว่าประชาคมวิศวฯ คงจะติดตามเพื่อความเข้าใจตรงกันในเรื่องระบบแท่งต่อไปนะครับ

 

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

สร้าง: 19 ธันวาคม 2553 10:34 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2553 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 ในขณะที่ ทาง ม.อ.กำลังทำระบบการประเมิน competency โดยแยกออกจากการประเมินเลื่อนขั้นปกติ โดยเน้นย้ำเสมอว่า เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา  แต่ สกอ. กล่าวว่าในการประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบใหม่นั้นจะต้องนำผลการประเมินในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย

ดูขัดแย้งกันยังไงก็ไม่รู้นะคะ

Ico48
charun [IP: 222.123.140.253]
19 ธันวาคม 2553 14:16
#62437

สุดท้ายแล้วต้องเป็นไปตาม ก.พ.อ. กำหนดครับ เพียงแต่เราจะใช้กี่ % เพราะ ก.พ.อ. กำหนดให้การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ผลสัมฤทธิ์ของาน ไม่น้อยกว่า 70%

2. จาก Competency ไม่เกิน 30%

ม.อ. เราจะใช้สัดส่วนตามข้อ 2 เป็นกี่ % และจะใช้ Competency ด้านใด จำนวนกีตัว ก็ขึ้นอยู่กับ สภามหาวิทยาลัยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ