นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 5854
ความเห็น: 0

ระบบแท่งตอนที่ 4.1: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่” : ตำแหน่งวิชาการ และ ตำแหน่งบริหาร

บัญชีเงินเดือนใหม่ ฐานใหญ่ขึ้น ข้าราชการเงินเดือนตันได้ประโยชน์

ระบบแท่งตอนที่ 4: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก บัญชีเงินเดือนเดิมเข้าสู่ บัญชีเงินเดือนใหม่

 

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

 

ตามที่ได้กล่าวถึงใน เรื่องเล่า ระบบแท่งตอนที่ 3 แล้วว่าการปรับซีเข้าสู่แท่ง ในตอนต้นนั้นจะต้องดำเนินการใน 2 เรื่องคือปรับจาก ตำแหน่งเดิมเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่และ  การปรับจาก บัญชีเงินเดือนเดิม  เข้าสู่ บัญชีเงินเดือนใหม่และผมได้พูดถึงเรื่องการปรับจากตำแหน่งเดิมเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ไปแล้วนั้น เรื่องเล่าในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเงินเดือนครับ ซึ่งข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับจาก บัญชีเงินเดือนรวมที่ทุกคนเคยใช้ร่วมกันเป็นบัญชีเงินเดือนแยก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ ตำแหน่งและเงินเดือน ระหว่าง ระบบซี กับ ระบบแท่ง ของแต่ละตำแหน่งที่แบ่งตามระบบแท่งได้ดังตารางข้างล่าง

 ตารางที่ 1 : ตำแหน่งวิชาการ  

ตำแหน่งและเงินเดือนเดิม ระบบ ซี

ตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ ระบบแท่ง

 

อ. ระดับ 3-7

ขั้นต่ำ   6,800 บาท 

อาจารย์

ขั้นต่ำ   9,700 บาท

ขั้นสูง  33,540 บาท

ขั้นสูง  36,020 บาท

ผศ. ระดับ 6-8

ขั้นต่ำ   12,530 บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูง  47,450 บาทขั้นสูง  50,550 บาท
รศ. ระดับ 7-9ขั้นต่ำ   15,410 บาท 

รองศาสตราจารย์

ไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูง  50,550 บาทขั้นสูง  59,770 บาท
ศ. ระดับ 9-10ขั้นต่ำ   23,230 บาท 

ศาสตราจารย์

ไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูง  59,770 บาทขั้นสูง  64,340 บาท

ศ. ระดับ 11

64,340 บาท

ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง

66,480 บาท

 จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบเทียบระหว่างบัญชีเงินเดือนใหม่กับบัญชีเงินเดือนเก่า จะเห็นได้ว่า เงินเดินขั้นสูงของทุกตำแหน่งในระบบแท่งเพิ่มขึ้น และ บัญชีเงินเดือนใหม่มีเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ ส่วนตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ นั่นคือ เมื่อ อ. เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. หรือ ผศ. เข้าสู่ตำแหน่ง รศ. หรือ รศ. เข้าสู่ตำแหน่ง ศ. จะได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมครับ และในกรณีของ ศ.  นั้นมีกติกาเพิ่มเติมคือ ศ. จะได้รับได้เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 64,340 บาท เว้นแต่จะผ่านการประเมินตามหลักและวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนดถึงจะได้รับเงินเดือน 66,480 บาท เป็น ศ. เงินเดือนขั้นสูงครับ (ขอเป็นกำลังให้ รศ. ของวิศวฯ ทุกท่านถึงด่านนี้กันทุกท่านนะครับ)  

ตารางที่ 2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระ)  

ตำแหน่งและเงินเดือนเดิม ระบบ ซี

ตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ ระบบแท่ง

เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า  ระดับ 7ขั้นต่ำ   15,410 บาท 

ผอ. กอง/เลขานุการคณะ หรือ เทียบเท่า

  
ขั้นต่ำ  25,390 บาท
ขั้นสูง  33,540 บาท
ผอ. กอง/เลขานุการคณะ หรือเทียบเท่า ระดับ 8 ขั้นต่ำ   18,910 บาทขั้นต่ำชั่วคราว 18,910 บาท
ขั้นสูง  47,450 บาทขั้นสูง  50,550 บาท
ผอ. สนง. อธิการบดี หรือวิทยาเขต ระดับ 8

ขั้นต่ำ   18,910 บาท

ผอ. สนง. อธิการบดี หรือ วิทยาเขตขั้นต่ำ  31,280 บาท

ขั้นสูง  47,450 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 บาท

ผอ. สนง. อธิการบดี หรือวิทยาเขต ระดับ 9

ขั้นต่ำ   23,230 บาท

ขั้นสูง  50,550 บาท

ขั้นสูง  59,770 บาท

 

แม้ว่าในปัจจุบันคณะวิศวฯ ไม่มีข้าราชการในตำแหน่งเลขานุการคณะฯ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ไม่มีใครอยู่ในตำแหน่ง ผอ. สนง. อธิการบดี แต่เราก็คงต้องทำความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนตรงนี้เช่นกันครับ จากตารางที่2 ผมได้แยกตำแหน่งต่างๆ ที่จะถูกจัดเข้าแท่งนี้ออกมาเป็น 4 ตำแหน่งให้เห็นชัดๆ คือ 1. ตำแหน่งเลขานุการคณะ ระดับ 7  2. ตำแหน่ง ผอ. กอง/เลขานุการคณะฯ ระดับ 8 3. ตำแหน่ง ผอ. สนง. อธิการบดี หรือ วิทยาเขต ระดับ 8 และ 4.  ตำแหน่ง ผอ. สนง. อธิการบดี หรือ วิทยาเขต ระดับ 9 ในระบบแท่งนั้นได้ยุบรวม 4 ตำแหน่งนี้เหลือ 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผอ. กอง/ เลขานุการคณะ หรือ เทียบเท่า และ ตำแหน่ง ผอ. สนง. อธิการบดีหรือวิทยาเขต และมีการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งมีข้อสังเกตุที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • มีการขยายเพดานเงินเดือน เงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูงเพิ่มขึ้น
  • ตำแหน่ง เลขานุการคณะ ระดับ 7   และ  ตำแหน่ง  ผอ. กอง/เลขานุการคณะฯ ระดับ 8 ยุบรวมกันเป็นตำแหน่ง ผอ. กอง/เลขานุการหรือเทียบเท่า โดยมีเงินเดือนขั้นต่ำเพิ่มเป็น 25,390 บาท และมีเงินเดือนขั้นสูงเพิ่มขึ้นเป็น 50,550 บาท และมีขั้นต่ำชั่วคราว 18,910 บาท นั่นคือข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่ง เลขานุการคณะ ระดับ 7   และ  ตำแหน่ง  ผอ. กอง/เลขานุการคณะฯ ระดับ 8 เมื่อปรับเข้าสู่แท่งนี้ ถ้าท่านใดมีเงินเดือนต่ำกว่า 25,390 บาท ก็จะไปพิจารณาเทียบกับขั้นต่ำชั่วคราวคือ ถ้าเงินเดือนต่ำกว่า 25,390 บาทแต่สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว คือ 18,910 บาท ท่านก็จะเข้าสู่แท่งนี้ด้วยเงินเดือนเดิมที่ติดตัวมาครับ แต่ถ้าท่านมีเงินเดือนต่ำกว่า 18,910 บาท (ซึ่งไม่น่าจะมี) ก็จะได้ปรับเงินเดือนให้เท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวของตำแหน่งนี้ครับ
  • ตำแหน่ง ผอ. สนง. อธิการบดี หรือ วิทยาเขต ระดับ 8 และ ตำแหน่ง  ผอ. สนง. อธิการบดี หรือ วิทยาเขต ระดับ 9 มีเงินเดือนขั้นต่ำ 31,280 บาท  ขั้นสูง 59,770 บาท และ ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 บาท การปรับเงินเดือนจากบัญชีเดิม สู่ บัญชีใหม่นี้ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับของสองตำแหน่งที่กล่าวถึงข้างต้น โดยในกรณีนี้ ทั้ง ผอ. สนง. ระดับ 8 และ 9 ถ้ามีเงินเดือนสูงกว่า 23,230 บาท ก็จะเข้าแท่งนี้ด้วยเงินเดือนเท่าเดิมครับ แต่ถ้าเงินเดือนของท่านต่ำกว่า 23,230 บาท ก็จะได้รับการปรับให้เท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวของตำแหน่งนี้ครับ

ส่วนบัญชีเงินเดือนของสองตำแหน่งที่เหลือ คือ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป จะนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านทราบในเรื่องเล่าระบบแท่งตอนที่ 4.2 นะครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 ธันวาคม 2553 09:41 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2553 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ