นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 7964
ความเห็น: 1

การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “ตำแหน่งเดิม” เข้าสู่ “ตำแหน่งใหม่”

ย้ายจาก ซี สู่ แท่ง ทุกคนมีทุนติดตัวไปเท่ากัน

ระบบแท่งตอนที่ 3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก ตำแหน่งเดิมเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

 

ในสายตรงคณบดีเรื่อง แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 1 และตอน 2 ผมได้กล่าวถึงถึงการยกเลิกระบบ ซีโดยเปลี่ยนมาเป็นระบบ แท่ง พร้อมๆ กับได้อธิบายไปแล้วว่าระบบแท่งมีกี่แท่งและแต่ละแท่งมีตำแหน่งอะไรบ้างอย่างไร ในสายตรงคณบดีระบบแท่งตอนที่ 3 นี้ ผมจะพูดถึงเรื่อง การปรับจากซีสู่แท่งครับ

ทุกท่านพอจะทราบแล้วนะครับว่า ระบบซีนั้น เป็นระบบที่จำแนกตำแหน่งข้าราชการตามมาตรฐานกลางออกเป็น11 ระดับคือ ซี1 ถึง ซี 11 โดยไม่ได้คำนึงถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น ข้าราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 นายแพทย์ ระดับ 4 วิศวกร ระดับ 4 บัญชี ระดับ 4  นิติกร ระดับ 4 หรือ พนักงานธุรการระดับ 4  เมื่อจำแนกตามระบบเดิมถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ระดับ 4 และใช้ บัญชีเงินเดือนเดียวกัน การเลื่อนเงินเดือน หรือ การปรับเงินเดือน ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน

สำหรับใน ระบบแท่งจะจำแนกตำแหน่งข้าราชการตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งในกรณีของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ แบ่งกลุ่มลักษณะงานออกเป็น 4 ตำแหน่ง หรือ 4 แท่ง คือ ตำแหน่งวิชาการ  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระ)  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ  ตำแหน่งประเภททั่วไป โดยทั้ง 4 ตำแหน่งมี บัญชีเงินเดือนแยกจากกันเป็น 4 บัญชี โดยคิดเงินเดือน ตามค่าของงาน (แบบข้าราชการ)  ดังนั้นการปรับซีเข้าสู่แท่งในตอนต้นจึงจะต้องปรับใน 2 เรื่องคือ

 

จาก ตำแหน่งเดิมเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่และ  การปรับจาก บัญชีเงินเดือนเดิม  เข้าสู่ บัญชีเงินเดือนใหม่ครับ โดยยึดแนวคิดหลักคือ ในการปรับจากตำแหน่งเดิม หรือ จากบัญชีเงินเดือนเดิม ไปสู่ตำแหน่งใหม่ หรือ บัญชีเงินเดือนใหม่ นั้น ไม่มีใครได้ได้ผลประโยชน์ หรือ เสียผลประโยชน์ จากการปรับจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ (เขาว่ามาแบบนี้ครับ) หรือกล่าวได้ว่าในช่วงการปรับเปลี่ยนนั้น ใครมีอะไรอยู่แค่ไหน มีทุนเดิมอยู่เท่าไร ก็นำติดตัวไปได้เท่านั้น แต่สิ่งทีทุกคนไม่สามารถนำติดตัวไปได้เหมือนกันทุกคนคือ ซีครับ  สำหรับเรื่องเล่าการปรับซีเข้าสู่แท่งในครั้งนี้ ผมจะพูดถึงเฉพาะประเด็น การปรับจาก ตำแหน่งเดิมเข้าสู่  ตำแหน่งใหม่ก่อนครับ

การปรับจาก ตำแหน่งเดิมเข้าสู่  ตำแหน่งใหม่เป็นการปรับจากตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันในระบบ ซีเดิม เป็น ตำแหน่งใน แท่งใหม่ 4 ประเภทตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

ตำแหน่งวิชาการ 

ตำแหน่งเดิม ระบบ ซีตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง

อาจารย์ ระดับ 3-7

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ระดับ 7-9

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ระดับ 11

ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง

   

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 

ตำแหน่งเดิม ระบบ ซีตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง

ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7-8 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ระดับ 7-8

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/วิทยาเขตระดับ 8,9

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
 

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิปริญญาในการปฏิบัติงาน

 
ตำแหน่งเดิม ระบบ ซีตำแหน่งใหม่ ระบบแท่งหมายเหตุ
ปฏิบัติการ ระดับ 3-5 และ 4-5

ปฏิบัติการ

 
นั่นคือระดับ 3-5 และ 4-5 จะยุบรวมเป็น ตำแหน่งปฏิบัติการ
ชำนาญการระดับ 6และ7 หัวหน้างานระดับ 7 ปฏิบัติการระดับ 6 และ 7

ชำนาญการ

นั่นคือระดับ 6- 7 และระดับ 7 จะถูกยุบรวมเป็น  ตำแหน่งชำนาญการ

ชำนาญการระดับ 7-8 หัวหน้างานระดับ 8

ชำนาญการพิเศษ

นั่นคือระดับ 7-8 และระดับ 8 จะถูกยุบรวมเป็น  ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญระดับ 9 หัวหน้างานระดับ 9

เชี่ยวชาญ

 

ไม่มีในระดับคณะ

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10

เชี่ยวชาญพิเศษ

  

ตำแหน่งประเภททั่วไป : เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้วุฒิปริญญาในการปฏิบัติงาน

 
ตำแหน่งเดิม ระบบ ซีตำแหน่งใหม่ ระบบแท่งหมายเหตุ
ปฏิบัติการ ระดับต้น 1-4

ปฏิบัติงาน

 
ชำนาญการระดับ 6 หัวหน้างานระดับ 5และ6 และผู้มีประสบการณ์ ระดับ 5 และ 6

ชำนาญงาน

นั่นคือระดับ 6 ระดับ 5 และระดับ 5-6 จะถูกยุบรวมเป็น  ตำแหน่งชำนาญงาน

ชำนาญการระดับ 7-8 หัวหน้างานระดับ 7 และ 8

ชำนาญงานพิเศษ

นั่นคือระดับ 7 และ ระดับ 8 และระดับ7-8 จะถูกยุบรวมเป็น  ตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ
  

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการปรับจากระบบซีเข้าแท่ง ในส่วนของ ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ไม่มีวาระ) ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ เป็นเพียงการนำซี หรือระดับออกไปจากตำแหน่ง โดยไม่มีการรวมกลุ่มของระดับ แต่ในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ ตำแหน่งประเภททั่วไปนั้นมีการรวมกลุ่มระดับ เช่นระดับ 6 และ 7 โดยรวมมาอยู่กลุ่มเดียวกันคือ ตำแหน่งชำนาญการ และ รวมระดับ 7 และ 8 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ซึ่งดูผิวเผินเหมือนว่าผู้ที่อยู่ในระดับ 6 หรือ 7 จะได้ประโยชน์จากการปรับเข้าสู่แท่งใหม่  แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะทุกคน มีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งติดตัวไปเท่าไรก็เป็นเงินเดือนเดิมครับ เพียงแต่ทุกคนจะเข้าไปอยู่ในช่วงเงินเดือนใหม่ที่มีขั้นต่ำและขั้นสูงเดียวกันครับ ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในลู่เดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าข้าราชการในตำแหน่ง "ชำนาญการ" ที่ปรับจากระดับ 6 ถ้ามีผลการประเมินให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบใหม่ดีกว่าข้าราชการที่ปรับไปจากระดับ 7 ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วข้าราชการที่ปรับเข้าไปจากระดับ 6 จะมีเงินเดือนสูงกว่าก็ได้ และเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับข้าราชการที่ปรับไปจากระดับ 7 ที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่ง "ชำนาญการพิเศษ" ร่วมกับระดับ 8 ได้เช่นเดียวกันครับ และในกรณีของตำแหน่งทั่วไปใน"ตำแหน่งชำนาญงาน" และ "ชำนาญการพิเศษ" ก็สามารถเป็นไปในทำนองที่ว่าในอนาคตข้าราชการที่เงินเดือนต่ำกว่าในตอนเข้าแท่งแต่ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีก็อาจจะมีเงินเดือนไล่ทันข้าราชการที่มีเงินเดือนในตอนต้นสูงกว่าได้เช่นกันครับ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากปรับเข้าแท่งแล้วครับ แต่ตอนปรับเข้าไปทุกคนมีทุนเท่าเดิมครับ

ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อพูดถึง เรื่องของ การปรับเข้าสู่บัญชีเงินเดือนใหม่และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่รวมทั้งเรื่อง วิธีและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนซึ่งผมจะพยายามทะยอยนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้กับบุคลากรวิศวฯได้รับทราบเพื่อทำความเข้าใจกับประชาคมวิศวฯ ของเรา ในเรื่องเล่าว่าด้วยเรื่องระบบแท่งในตอนต่อไป และตอนต่อๆไป นะครับ

 

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ธันวาคม 2553 05:58 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2553 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ยุิพิน หลำผาสุข [IP: 161.246.37.32]
28 ตุลาคม 2556 12:55
#94013

ขอเรียนถาม

1. ดิฉันตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์ (ทำงานอยู่สำนักหอสมุดกลาง)

2. ดิฉันสอบประเมินแล้ว เรื่องของดิฉันไปอยู่ที่ส่วนทรัพยากรบุุคคลแล้ว ทางส่วนทรัพย์ฯ แจ้งกลับมาว่า ถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่ง ต้องยอมรับเงินที่ตัน 24,000 กว่าบาท

3. อยากทราบว่าจะเปลี่ยนเป็นบรรณารักษ์ ได้หรือไม่

ขอบพระคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ