นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1279
ความเห็น: 1

ร่วมกันสรรหา คัดเลือก และ สร้างเกียรติประวัติให้กับบุคลากรของคณะวิศวฯ

ร่วมสร้างเกียรติประวัติบุคลากรด้วยการเสนอชื่อ และ ร่วมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง ผอ. RDO
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดีครั้งนี้จะยังคงสื่อสารกับประชาคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ใน 2 เรื่องครับ

เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิศวฯ

ในนามของทีมบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระผมขอแสดงความยินดี กับบุคลากรของคณะวิศวฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาอีกวาระหนึ่ง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล จะเริ่มรับตำแหน่ง ผอ. RDO ในวาระที่ 2 นี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ คือ 11 ธ.ค. 53 เป็นต้นไปครับ คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. RDO คนใหม่ (คนเดิม) ด้วยนะครับ

เรื่องที่ 2 การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2553
               และอาจารย์ตัวอย่างและผลงานเด่น ประจำปี 2554

ตามที่คณะฯ ได้มีหนังสือถึงภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2553 และเสนอชื่อ อาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่น ในกลุ่ม/ประเภท ต่างๆ ประจำปี 2554 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ประชาคมวิศวฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่นประเภทต่างๆ ของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเห็นชอบให้การได้มาซึ่งรายชื่อ/ผลงาน สามารถมาได้จาก 3 ช่องทางคือ

1. การเสนอโดย ภาควิชา/หน่วยงาน
2. การเสนอโดยคณะกรรมการ (ในฐานะแมวมอง)
3. การเสนอโดยประชาคมวิศวฯ ถึงประธานคณะกรรมการ (คณบดี) 
    โดยตรง

ทั้งนี้ รายชื่อ/ผลงาน ที่เสนอจากทั้ง 3 ช่องทาง จะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่น ต่อไป

ในการนี้กระผมจึงขอเรียนเชิญชวนประชาคมวิศวฯ เสนอชื่อ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2553 มายังประธานกรรมการตามช่องทางที่ 3 ด้วยครับ โดยขอให้เสนอชื่อได้ภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ครับ เพื่อ ผมจะได้รวบรวมรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น เข้าที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาตามกำหนดต่อไปครับ

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในปีนี้ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการล่วงหน้าโดยได้แจ้งให้ทางภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายชื่อบุคลากรประเภทต่างๆ ตามรูปแบบเดิม คือ กลุ่มข้าราชาการ ระดับ 1-5, กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 กลุ่มลูกจ้างประจำ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และ กลุ่มพนักงานเงินรายได้ ครับ รายชื่อทั้งหมดของบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นที่เสนอมาจากทั้ง 3 ช่องทางจะถูกนำมาพิจารณาในระดับคณะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในระดับคณะฯ ประจำปี 53 ครับ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับคณะฯ ก็จะเสนอชื่อต่อไปยังมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มและประเภทที่มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดมาต่อไปครับ และสืบเนื่องจากการที่ ก.พ. ได้มีการยกเลิกระบบซี ทำให้การจัดกลุ่มเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2553 ได้เปลี่ยนแปลงไป (ดังคู่มือที่แนบมาครับ ) ดังนั้นรายชื่อของข้าราชการสายสนับสนุนดีเด่นที่เสนอในกลุ่มของข้าราชการระดับ 1-5 , 6-8 และ กลุ่มลูกจ้างประจำ ที่คณะได้ให้มีการเสนอชื่อมานั้นสุดท้ายแล้วก็จะถูกนำมาจัดกลุ่มใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ และคณะฯจะประกาศผลการพิจารณาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในขั้นตอนสุดท้ายตามกลุ่มที่จัดใหม่ต่อไปครับ ส่วนกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย และ กลุ่มพนักงานเงินรายได้นั้นเป็นการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นการภายในโดยสิ้นสุดที่ระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของ ก.พ. ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ


สำหรับการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการนั้น บุคลากรสามารถเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่น ประเภทต่างๆ ได้ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาครับ โดยสามารถเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่นมายังประธานได้โดยตรงจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2554 ครับ

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง และ ผลงานเด่น ที่เสนอมายังประธานคณะกรรมการโดยตรงนั้น ประชาคมวิศวฯ สามารถเสนอเฉพาะชื่อของบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ชื่อของอาจารย์ตัวอย่างด้านต่างๆ และ/หรือชื่อของผลงานเด่น มายังประธานได้ครับ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะแจ้งให้บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือ เจ้าของผลงาน จัดทำประวัติหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาหลังจากที่ชื่อหรือผลงานที่เสนอมาได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการแล้วครับ

ผมเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ประชาคมวิศวฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น(อาจารย์ตัวอย่าง) และ ผลงานเด่นประเภทต่างๆ จะช่วยให้การพิจารณาคัดเลือกสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิศวฯ ของเรา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือเจ้าของผลงานจะได้มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเจ้าของผลงานอย่างแท้จริงครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้กระผมจึงขอเชิญชวนชาววิศวฯ ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2553 (ยึดตามปีที่ ก.พ. กำหนดในการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น) บุคลากรสายวิชาการดีเด่น (อาจารย์ตัวอย่าง) และ ผลงานเด่น ประจำปี 2554 (ยึดตามปีที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ที่ควรได้รับการเชิดชูเกียรติจากประชาคมวิศวฯ ของเราว่าเป็น คนดี และ เป็นผลงานเด่นในครั้งนี้ด้วยครับ

อนึ่ง บุคลกรสายสนับสนุนดีเด่น (ที่เป็นข้าราชาการ ลูกจ้างประจำ) ถ้าผ่านการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยก็จะได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ รับการเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน คือ 1 เม.ย. 54 ครับ

สำหรับอาจารย์ตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยก็จะได้รับเชิดชูเกียรติในวันสงขลานครินทร์ และ เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ของ ม.อ. ครับ ส่วนผลงานเด่นนั้นก็จะเข้ารับรางวัลในวันสงขลานครินทร์เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 ธันวาคม 2553 10:50 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2553 08:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.88.74]
13 กันยายน 2554 16:04
#68612

enjoyable 2005 marks the fiftieth presented at Baselworld 2010 The

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ