นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1514
ความเห็น: 2

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย: บุคลากร และ หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 12 หลักสูตรของวิศวฯ และ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ใหม่
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 ธันวาคม 53

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

วันที่ 11 ธันวาคม 53 เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับ ในการประชุมคราวนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่สำคัญๆ ที่กระผมจะนำเรียนประชาคมวิศวฯ ให้ทราบโดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็นคือ บุคลากร และ หลักสูตร ดังนี้ครับ

1. ประเด็นของบุคลากร:

ในประเด็นนี้มีวาระทีเกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ อยู่ 2 เรื่อง คือ

1.1. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์:

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ โดย กำหนดตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป กระผมขอเป็นตัวแทนของทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา ในฐานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนล่าสุดของคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

1.2. เรื่องการโอนข้าราชการ:

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ รศ. ดร. พรทิพย์ ศรีแดง ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปครับ ในกรณีนี้ถึงแม้ว่าคณะวิศวฯ จะเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของคณะไป แต่ในภาพรวมแล้วราชการก็ยังจะคงได้บุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในระบบครับ ตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ที่คณะวิศวฯ ม.อ. นั้น อาจารย์ พรทิพย์ได้สร้างผลงาน ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และ ผลงานทางวิชาการให้กับคณะวิศวฯ มาตลอด กระผมจึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ พรทิพย์ ที่ได้ปฏิบัติราชการที่คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และ เอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคณะฯ จะเสียดายที่อาจารย์ต้องโอนย้ายไปในครั้งนี้แต่ด้วยเหตุผลความจำเป็นของอาจารย์ที่ต้องโอนไปเพื่ออยู่ใกล้ครอบครัว คณะวิศวฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้ายในครั้งนี้ด้วยครับ

2. การอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 12 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในประเด็นเรื่องการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนี้ ผมขอสื่อสารเพิ่มเติมกับบุคลากรใน 2 เรื่องคือ

2.1 ขอขอบคุณ :

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ รองคณบดีและ ผช. คณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบด้านการวิชาการของแต่ละสาขา กรรมการวิชาการและ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ที่ได้ร่วมกันดำเนินการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิศวฯ ทั้ง 12 หลักสูตร จนสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสอดคล้องตาม กรอบต่างๆ ที่กำหนดให้หลักสูตรต่างๆ ต้องดำเนินการ เช่น เกณฑ์ของ สกอ. TQF สภาวิศวกร และ นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องขอขอบคุณคณาจารย์ และ บุคลากร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้แก่คณะด้วยดีตลอดมาครับ

2.2 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย:

แม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ของคณะวิศวฯ ได้พิจารณาถึงข้อข้อกำหนดต่างๆ ตามกรอบและบริบทของคณะฯ อย่างครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังไม่ตรงใจกรรมการสภามหาวิทยาลัยในหลายๆ ประเด็น โดยมีประเด็นต่างๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้เป็นข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยและแก่คณะฯ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรในบางสาขาควรนำศาสตร์ทางด้านเทคโลยีชีวภาพเข้ามาร่วมด้วย เช่น Bio-Chemical Engineering , Bioprocess engineering ควรเปิดหลักสูตรที่จำเป็นต่อประเทศไทยในขณะนี้เช่น Coastal Engineering และควรเปิดหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่ทำให้วิศวกรมีความยืดหยุ่น รู้รอบ และ รู้ในหลายๆ ศาสตร์ เช่น กฎหมาย ที่เรียกว่า General Engineering โดยใน 2 ปีแรกจัดให้นักศึกษาเรียนรู้วิชาทั่วไปเหมือนๆ กันก่อนที่จะแยกสาขาใน 2 ปีหลังเป็นต้น โดยสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ประเภทนี้จะต้องเป็นสาขาที่ไม่ยึดติดอยู่กับใบประกอบวิชาชีพ โดยต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ต้น รวมทั้งการเสนอแนะให้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น และอีกหลายๆ ที่ประเด็น โดยสรุปแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยากเห็นหลักสูตรวิศวฯ ม.อ. เปลี่ยนโฉมไปจากหลักสูตรที่เป็นแบบ Conventional Engineering ครับ

ซึ่งผมก็รับว่าจะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้มาพิจารณาในการปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรใหม่ของวิศวฯ ในอนาคต ทั้งนี้เราคงต้องมาหารือกันในคณะฯ เพื่อดูความพร้อมของเราในหลายๆ ด้าน และการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีนั้นก็ ต้องสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานวิจัยในขั้นสูง ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็มองว่าการเปิดหลักสูตรใหม่ควรเน้นที่ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นหลัก และปรับปรุงหลักสูตร ป. ตรี ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มีความทันสมัย และเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิศวฯ ได้ผ่านการปรับปรุงในปีนี้แล้ว ก็พอจะมีเวลาที่เราชาววิศวฯจะได้หารือและพูดคุยกันในเรื่องนี้ โดยอาจจะต้องเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการเตรียมการในการปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรใหม่ในอนาคตตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 ธันวาคม 2553 18:10 แก้ไข: 11 ธันวาคม 2553 18:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Pitsanu Bunnaul [IP: 192.168.100.112]
13 ธันวาคม 2553 13:12
#62292

สิ่งที่ต้องทราบและตระหนักอย่างมาก ในการทำหลักสูตรที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เรื่องหนึ่งก็คือ เกณฑ์ความก้าวหน้าในตำแหน่งในกรณีที่ไปเป็นข้าราชการนั้น ทาง กพ ระบุว่าต้องได้เป็นสามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร ตามชั้นของระดับนั้นๆ จึงจะเข้าสู่ตำแหน่งนั้นๆได้

ดังนั้น ลูกศิษย์ที่ไม่มีใบประกอบอาชีพก็จะเสียโอกาส และเราต้องให้เขาทราบตั้งแต่ก่อนเข้ามาเรียนด้วยครับ จะได้เตรียมใจไว้ก่อน

ผมยังเห็นว่าน่าจะยังยึดติดกับ Conventional curriculum มากกว่า และทำให้ดี เด็กเราจะแข่งขันในตลาดใหญ่ได้กว้างกว่านะครับ

   อ พิษณุ

Ico48
charun [IP: 223.205.63.117]
13 ธันวาคม 2553 21:04
#62303

ขอบคุณท่านอาจารย์พิษณุมากครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ