นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1660
ความเห็น: 2

ระบบแท่ง: แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2

แท่งคือบ้านหลายชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน
ระบบแท่ง : แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2

ในเรื่องเล่า “แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2” ผมจะพูดถึงระบบบริหารบุคคลแบบใหม่ในอีก 2 แท่งที่เหลือ คือ แท่งที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ แท่งที่ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ครับ

แท่งที่ 3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ได้แก่ตำแหน่งปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา หรือกล่าวได้ว่าเป็นแท่งที่ต้องใช้วุฒิปริญญาในการปฏิบัติงาน ในแท่งนี้มีตำแหน่งและระดับ หลายตำแหน่งและหลายระดับดังนี้

(1) ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก

(ข) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี

ทั้งสองตำแหน่งจะต้องใช้ความรู้ ทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัย วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในงาน  จากลักษณะงานของตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษเป็นตำแหน่งในระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่มีข้าราชการของคณะฯ ท่านใด จัดเข้าแท่งนี้ครับ

(2) ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับ ทฤษฏี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัย และ นำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

(ข) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพ รับผิดชอบในการควบคุมกำกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานเป็นวิชาชีพ ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยากมากเป็นพิเศษ และ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษกับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญจะเห็นได้ว่า ระดับเชี่ยวชาญพิเศษนั้นมีเฉพาะผู้ปฏิบัติงานแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องของทฤษฎี หลักการ ในระดับที่สูงมาก แต่ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญนั้นมีทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและตำแหน่งหัวหน้างาน โดยในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องของทฤษฎี หลักการ ในระดับที่สูง ในขณะที่หัวหน้างานในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมกำกับหน่วยงานเป็นงานวิชาชีพเฉพาะที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ

ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรายังไม่มีข้าราชการสายสนับสนุนที่จัดเข้าตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญครับ

(3) ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ ต้อง ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางาน

(ข) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย มีขั้นตอนยุ่งยาก และกำกับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพบว่าทั้งสองตำแหน่งมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีทั้งตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานและตำแหน่งหัวหน้างาน แต่ที่ต่างกันคือ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษนั้น ใช้ความชำนาญ ทักษะ แทน ความเชี่ยวชาญ หรือ พูดได้อีกนัยว่า ระดับเชี่ยวชาญนั้นต้องเชี่ยวชาญในหลักการ ทฤษฎี แต่ชำนาญการพิเศษนั้นต้องมีความชำนาญ ทักษะ ในงานในระดับสูงมากครับ

ในส่วนของคณะวิศวฯ เรามีข้าราชการสายสนับสนุนที่จัดเข้าตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษตามข้อ (ก) จำนวน 2 คน คือ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน และถึงปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการสายสนับสนุนของคณะฯ ที่จัดเข้าตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษตามข้อ (ข) ครับ

(4) ตำแหน่งระดับชำนาญการ ได้แก่ตำแหน่ง

(ก) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
(ข) ตำแหน่งหัวหน้างาน

ตำแหน่งในระดับชำนาญการทั้งตำแหน่งตามข้อ (4) (ก) และ (4) (ข) มีมาตรฐานตำแหน่งโดยทั่วไปเหมือนกับตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษครับ เพียงแต่ระดับความยากของงานจะน้อยกว่า คือ ตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในระดับชำนาญการนั้น คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูง ในขณะที่ในกรณีของระดับชำนาญการพิเศษต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมาก เป็นต้น และ เช่นเดียวกันในกรณีของตำแหน่งหัวหน้างานที่อยู่ในแท่งตำแหน่งระดับชำนาญการนั้นขอบเขต ขั้นตอน การทำงาน ที่รับผิดชอบนั้นเป็นลักษณะซับซ้อนน้อยกว่าในระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดว่า เป็นลักษณะงานที่ซับซ้อนค่อนข้างมาก ในขณะที่ในตำแหน่งชำนาญการพิเศษนั้นต้องรับผิดชอบงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากครับ

ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรามีข้าราชการที่จัดเข้าตำแหน่งระดับชำนาญการตามข้อ (ก) จำนวน 27 คน ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง บุคลากร 2 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 คน

นักวิชาการพัสดุ 2 คน
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน
นักวิชาการศึกษา 6 คน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน
วิศวกร 1 คน
เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 คน


และมีข้าราชการของคณะฯ ที่จัดเข้าตำแหน่งระดับชำนาญการตามข้อ (ข) หรือตำแหน่งหัวหน้างานจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน และ
นักวิชาการศึกษา 1 คน


รวมแล้วทั้งคณะฯ มีข้าราชการสายสนับสนุนที่จัดเข้าแท่งตำแหน่งระดับชำนาญการ ทั้งตาม (ก) และ (ข) รวมทั้งสิ้น 30 คนครับ

(5) ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ

ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบเฉพาะที่จำเป็น ในส่วนของแท่ง “ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ” ไม่มีบุคลากรของคณะฯ อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการ เพราะบุคลากรทุกคนมีระดับหรือซีเดิมสูงพอที่จะ ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดข้างต้นครับ


แท่งที่ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป หรือ เรียกว่าแท่งทั่วไป

เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา มี 3 ระดับ ดังนี้

(1) ตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ

เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางานในหน้าที่ หรือ แก้ไขปัญหาในงาน ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรานั้น มีข้าราชการสายสนับสนุนที่เข้าสู่ในตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษนี้จำนวน 1 คน โดยเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครับ

(2) ตำแหน่งระดับชำนาญงาน
ได้แก่ตำแหน่งต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำ และ เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

(ข) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางานในหน้าที่ หรือ แก้ไขปัญหาในงาน

ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรานั้น มีข้าราชการสายสนับสนุนที่เข้าสู่ในตำแหน่งระดับชำนาญงาน นี้จำนวน 31 คน โดยมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 15 คน
ช่างเทคนิค 8 คน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 คน
ช่างยนต์ 2 คน และ
ช่างไฟฟ้า 1 คน ครับ

(3) ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน
ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับตรวจสอบ หรือ ตามคำสั่ง หรือ แบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ คู่มือ

(ข) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และ เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรานั้น มีข้าราชการสายสนับสนุนที่เข้าสู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติงานนี้จำนวน 1 คน ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครับ

จากการที่เล่ามาทั้งหมด สรุปได้ว่า “แท่ง” คือ “บ้าน” ใหม่ของ         ข้าราชการ และถ้าเปรียบตำแหน่งต่างๆใน “แท่ง” เป็น “ชั้นหนึ่งๆ” ของบ้านและเปรียบ “เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง” เป็น “สิ่งอำนวยความสะดวกภายในชั้นนั้นๆ” ก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า ข้าราชการในคณะวิศวฯ ทั้งสิ้น 176 คน ได้รับการจัดสรร “ชั้น” และ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ให้กับทุกคน ใน “บ้าน” ใหม่เรียบร้อยแล้ว คือ จัดสรรให้อยู่ใน “ชั้น” ต่างๆ ในบ้านวิชาการ 111 คน เป็นชั้นต่างๆ ในบ้านวิชาชีพเฉพาะ 32 คน และ เป็นชั้นต่างๆ ในบ้านทั่วไป 33 คน รวม 176 คน

บ้านวิชาการ บ้านวิชาชีพเฉพาะ และ บ้านทั่วไป มีจำนวนชั้นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านใด ในชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเส้นทางเดินในบ้านแต่ละหลังก็คือทุกคนก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อย้ายตัวเองไปสู่ชั้นบนสุดของบ้านหลังนั้นให้ได้ครับ โดยในแต่ละปีก็ต้องมีการประเมินการเป็นอยู่ของข้าราชการในบ้านในชั้นนั้นๆ เพื่อปรับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ บางคนก็ยื่นคำขอเพื่อดำเนินการประเมินเพื่อขอย้ายไปยังชั้นบนของบ้านต่อไปครับ

ดังนั้นสำหรับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลระบบใหม่ในตอนต่อไปนั้น ผมจะนำเรื่องการกำหนดเงินเดือน “สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละชั้น” และแนวทางการประเมินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือน “สิ่งอำนวยความสะดวก” ในบ้านใหม่ของเรามาเล่าให้ทุกท่านได้อ่านต่อไป อย่าลืมติดตามนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ
created: 07 December 2010 09:21 Modified: 07 December 2010 15:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
07 December 2010 20:56
#62190
Ico48
. [IP: 58.9.15.48]
07 December 2010 23:15
#62196
อาจารย์จรัญเขียนเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย การบริหารตำแหน่งและเงินเดือนที่นานาชาติยอมรับว่าดีที่สุดสำหรับงานรัฐบาล(ราชการ)วันนี้ ดูได้ที่ www.opm.gov/position classification

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ