นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1843
ความเห็น: 1

ระบบแท่ง : แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 1

ตั้งแต่ 21 กันยา ที่ผ่านมา ข้าราชการไร้ซี แต่มีแท่งเข้ามาแทนครับ

ทำความเข้าใจกับบุคลากรเรื่อง ระบบบริหารบุคคลแบบใหม่
“ระบบแท่ง”

ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าบุคลากรของคณะทุกท่านได้รับทราบเรื่อง ระบบบริหารบุคคลแบบใหม่ ที่เรียกย่อๆว่า “ระบบแท่ง” มาบ้างแล้วทั้งจากการสื่อสารด้วยระบบเอกสาร และ การชี้แจงในเวทีต่างๆ โดย มหาวิทยาลัย คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภาอาจารย์ และตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2553 ที่ผ่านมานั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ โดยยกเลิกการจำแนกตำแหน่งจากระบบที่เรียกกันว่า “ระบบซี” ซึ่งมีการจำแนกตำแหน่งเป็นระดับ 1 ถึง ระดับ 11 มาใช้การจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ที่เรียกกันว่า “ระบบแท่ง” ซึ่ง มี 4 ตำแหน่ง หรือ “4 แท่ง” คือ ตำแหน่งวิชาการ (แท่งวิชาการ) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (แท่งบริหาร) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (แท่งวิชาชีพเฉพาะ) และ ตำแหน่งประเภททั่วไป (แท่งทั่วไป) ครับ

กระผมขอใช้สายตรงคณบดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องระบบบริหารบุคคลแบบใหม่นี้ โดยจะทำความเข้าใจเป็นตอนๆ ที่ต่อเนื่องกัน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านอ่านเรื่องนี้ตามลำดับตอนด้วยนะครับ โดยในตอนที่ 1 นี้ จะพูดถึงแท่งทั้ง 4 แท่งก่อนครับ ทั้งนี้กระผมเองก็ยอมรับว่าเรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นความเข้าใจของกระผมเองที่จะถ่ายทอดไปยังทุกท่าน ถ้าบุคลากรท่านใด มีความคิดเห็นหรือมีความรู้ ความเข้าใจในระบบแท่งเป็นอย่างดี และจะนำมาแบ่งบันเล่าให้เพื่อนๆ ในองค์กรของเราได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันก็ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ

ระบบแท่ง: แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 1

ถ้าถามว่า “แท่ง” สำคัญอย่างไร ก็ตอบได้ว่า “แท่ง” คือ “บ้าน” ใหม่ของข้าราชาการ หลังจากที่บ้านเดิม คือ "ซี” ถูกยกเลิกไป ทุกคนที่อยู่ระบบ “ซี” เดิมจะต้องถูกจำแนกและจัดเข้าไปอยู่ใน “แท่ง” ใด “แท่ง” หนึ่งตามลักษณะงาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 แท่ง หรือ 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

แท่งที่ 1. ตำแหน่งวิชาการ :

ตำแหน่งวิชาการมีมาตรฐานจำแนกตำแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ. คือเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งวิชาการได้แก่ ตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้

(1) ศาสตราจารย์
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
(4) อาจารย์

ข้าราชการสายวิชาการ หรือ สาย ก. เดิม ของคณะฯ ทุกคน รวมทั้งอาจารย์ที่ทำงานบริหารในตำแหน่งต่างๆ ทั้ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.ศูนย์/สำนัก รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ก็จะถูกจำแนกและจัดให้อยู่ในแท่งนี้ครับ

ดังนั้นในส่วนของคณะวิศวฯ มีข้าราชการสาย ก. เดิมจัดเข้าสู่แท่งนี้ทั้งหมด 111 คน เป็นตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 1 คน
รองศาสตราจารย์ 32 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51 คน และ
อาจารย์ 27 คน

แท่งที่ 2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร :

คือ ตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน อธิการบดีหรือสำนักงานวิทยาเขต หรือ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารทั่วไปใน คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษ ตำแหน่งผู้บริหารมี 2 ระดับคือ

(ก) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และ 
(ข) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ในระดับคณะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรฐานการจำแนกตำแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ. จะมีเพียงตำแหน่งเดียวคือ ตำแหน่งเลขานุการคณะฯ ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่มีข้าราชการของคณะฯ ที่จะจัดเข้าแท่งนี้ครับ

สำหรับแท่งที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ แท่งที่ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป มีหลายระดับและหลายตำแหน่ง ซึ่งต้องใช้เวลาในการอ่านผมจึงขอยกยอดไปเล่าต่อใน สายตรงคณบดี ระบบแท่ง : แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2 ครับ อย่าลืมอ่านต่อนะครับ

อ่านต่อตอนที่ 2 ที่ http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/18036


ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 09:04 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ