นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1388
ความเห็น: 0

การวิจัย: ชุมชน: ชื่อเสียง: และ การยอมรับ

การสร้างชื่อต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมไทย

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมาผมได้ไปประชุมร่วมกับศิษย์เก่า และได้พบปะกับศิษย์เก่าของเราในงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แม้เราจะมีศิษย์เก่าจำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วไป และทำงานในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ ทำธุรกิจ ส่วนตัว แต่ที่ผมสัมผัสได้คือ ศิษย์เก่าของเรา ไม่ค่อยได้รับทราบ หรือ รับรู้ผลงานต่างๆ ของคณะวิศวฯ มากนัก เพราะศิษย์เก่าของเราเมื่อจบออกไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมทั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่สังคมของการศึกษา ซึ่งสังคมเหล่านี้ เขารับทราบ รับรู้ หรือ รู้จักคณะฯ ก็ต่อเมื่อ คณะฯ ของเรามีผลงานเด่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นข่าวให้สังคมหรือชุมชนได้รับทราบ เช่น การมีผลงานวิชาการ และ วิจัยทีเป็นที่ยอมรับและเป็นข่าวผ่านทางสื่อต่างๆ หรือ การมีผลงานวิชาการและวิจัยที่สามารถให้คำปรึกษาหรือชี้นำสังคม ได้ศิษย์เก่าๆ หลายๆ ท่าน ที่ผมได้คุยด้วย เสนอแนะว่า วิศวฯ ม.อ. ของเรานั้นต้องเก่งในบริบทของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปาล์ม ยางพารา พลังงาน ชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอยากเห็นคณะวิศวฯ ของเราสามารถเป็นที่พึงของสังคมหรือชุมชนในภาคใต้ได้จริงๆ คณะวิศวฯ ของเราก็จะเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วประเทศ ผลงานในภาคปฏิบัติจะทำให้เรามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ส่วนผลงานที่เกิดจากภาคปฏิบัติในเชิงพื้นที่เหล่านี้ถ้าได้นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักวิชาการก็สามารถผลิตผลงานที่สื่อสารกับนานาชาติได้ ดังตัวอย่างของนักวิจัยเราหลายๆ ท่าน ที่ผมรับทราบจากบทความนานาชาติที่ขอรับรางวัล หรือ จากการรายงานของเครือข่ายวิจัยก็พบว่าโจทย์วิจัยที่นำไปสู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินั้นๆ หลายๆ เรื่อง เป็นงานวิจัยที่เราทำกับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ซึ่งก็หมายความว่า งานวิจัยจากโจทย์ของชุมชนสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้แล้ว แต่การนำผลงานวิจัยเหล่านั้นกลับไปใช้งานกับชุมชนยังไม่ถึงจุดเป้าหมาย แม้จะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแต่ถ้ายังไม่สามารถนำผลงานเหล่านั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงประเทศเราก็คงยังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในความสามารถในบ้านเราอยู่ดี สาเหตุที่เรายังไม่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเพราะกระบวนการทำวิจัยกับชุมชนยังไม่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ครับ

ผมขออ้างอิง คำพูด ของ ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เมื่อครั้งที่ท่านมา ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข “ มหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น: จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อ 17 พ.ค. 53 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำวิจัยที่ผมขอนำมาเล่าให้ทุกท่านทราบอีกครั้งคือ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้พูดไว้อย่างน่าคิดและสะท้อนความเป็นจริงของการทำวิจัยในปัจจุบัน ว่า “การวิจัยสมัยใหม่ไม่ใช่นักวิจัยเข้าไปทำวิจัยในชุมชน ได้ข้อมูลมาเขียนทำเป็นบทความวิจัยได้ตีพิมพ์ นักวิจัยได้ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ชาวบ้านเหมือนเดิม การวิจัยแบบนั้นล้าสมัยมาก การวิจัยที่ถูกต้องชาวบ้านต้องร่วมทำและได้ประโยชน์ร่วมกันและเกิดการพัฒนาขึ้นในตัว”

และผมก็ทราบจาก ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ว่า ชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศรวมทั้งในภาคใต้ของเรา มีนักวิจัยในชุมชนที่เข้มแข็ง มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น GIS และระบบฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการทำวิจัยในชุมชน แต่สิ่งที่นักวิจัยในชุมชนเหล่านี้ยังขาดคือการแปลผล ข้อมูล การสังเคราะห์ผลหรือข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องใช้ความรู้ในเชิงลึกเพื่อแปลผลและนำผลการวิจัยเหล่านั้นกลับไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยความต้องการของชุมชนในลักษณะนี้ทำให้ผมมองเห็นช่องทางที่จะสานต่อแนวคิดของ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่เน้นว่า “การวิจัยที่ถูกต้องชาวบ้านต้องร่วมทำและได้ประโยชน์ร่วมกัน” การดำเนินการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยของคณะวิศวฯ กับนักวิจัยของชุมชน ในลักษณะที่นักวิจัยชุมชนเป็นผู้เก็บข้อมูลและนักวิจัยในคณะฯของเรา เป็นผู้แปลผลและนำผลไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ก็จะเกิดประโยชน์ร่วมคือ ชุมชนได้ใช้ผลงานวิจัยนั้นๆ กับชุมชน ในขณะที่นักวิจัยในคณะฯ ของเราก็ได้องค์ความรู้ ได้ผลงานทางวิชาการ การทำวิจัยในแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางการทำวิจัยที่ทันสมัย ตามที่ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้พูดไว้ และก็จะเป็นการเชื่อมต่องานวิจัยชุมชนระหว่างนักวิจัยชุมชนกับนักวิจัยในคณะฯ ของเราได้อย่างสมบูรณ์ครับ และเพื่อให้นักวิจัยของคณะฯ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการทำวิจัยในชุมชนเพื่อให้สามารถต่อเชื่อมกับนักวิจัยของคณะฯ เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้นั้น คณะวิศวฯ จึงได้จัดให้มีเสวนาโดยนักวิจัยจากชุมชน ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของการวิจัยในชุมชนในปัจจุบัน: สิ่งที่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาควรรู้” ขึ้น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ. ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดที่แนบมา ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ทาง RDO ได้ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกับทางคณะวิศวฯ ของเราด้วยครับ ก็ขอขอบคุณท่าน ผอ. พีระพงค์ มา ณ.อากาสนี้ด้วยครับ และขอ เรียนเชิญนักวิจัยของคณะวิศวฯ และ จากทุกคณะฯ ใน ม.อ. ของเรา ที่สนใจในการทำวิจัยกับชุมชนเข้าร่วมฟังการเสวนา/บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยจากชุมชน และรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเพื่อชุมชนในครั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำวิจัยร่วมกับชุมชนโดยที่ทั้งชุมชนและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาของเราได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปครับ อนึ่งท่านที่สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ ที่ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 749950 หรือจะแจ้งความประสงค์ผ่านทาง e-mail ได้ที่ seangjan@eng.psu.ac.th ครับ

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 ธันวาคม 2553 08:56 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2553 08:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ