นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1462
ความเห็น: 1

คณะวิศวฯ ม.อ. กับ การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยและวาตภัยในปี พ.ศ. 2553

วิศวฯ ม.อ. ร่วมใจ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ประสบอุกภัยและวาตภัย

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอนำเรียนประชาคมวิศวฯ ถึงความคืบหน้าในบทบาทของคณะวิศวฯ ในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน พ.ย. 53 ที่ผ่านมาโดยจะสื่อสารกับบุคลากรทุกท่านในประเด็นต่างๆ 2 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1: การดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย

ประเด็นที่ 2: การช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย

โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประเด็นที่ 1: การดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย

ในการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุกทกภัยและวาตภัยโดยคณะวิศวฯ ในคราวนี้นั้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นระบบ เช่น การร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินการ การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับ ในประเด็นนี้กระผมต้องขอชื่นชมทุกหน่วยงานและชาววิศวฯทุกภาคส่วน ทั้งทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สโมสร ชมรม และ นักศึกษา ทุกคน ที่ได้ยึดคำสอนของพระราชบิดามาเป็นแนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้ นั่นคือ บุคลากรและนักศึกษาของเราได้คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งจริงๆ ทุกหน่วยงานของคณะฯ ได้ระดมกำลังปัญญา ทรัพยากร และ กำลังคน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งๆ ที่ บุคลากรและนักศึกษาของเราก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน แต่พวกเราทุกคนก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกไปช่วยเหลือผู้อื่นก่อนอย่างเต็มที่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความประทับใจ ชื่นชม และขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยและวาตภัยในครั้งนี้ด้วยบทบาทที่เป็นลูกของพระราชบิดาอย่างแท้จริงครับ รายละเอียดการดำเนินการของคณะวิศวฯ ในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย นั้นกระผมได้นำเข้าแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมาโดยทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบที่นี่ครับ และ สามารถดูข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่ดำเนินการโดยคณะวิศวฯได้จากข่าวสารที่สื่อสารถึงทุกท่านผ่าน website ของคณะวิศวฯ ที่ www.eng.psu.ac.th นะครับ

ประเด็นที่ 2: การช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย

ตามที่กระผมได้เรียนไปในประเด็นแรกว่าทางคณะฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในครั้งนี้อย่างเป็นระบบนั้น คณะฯได้พิจารณาแนวทางในการให้การช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาของเราไว้ด้วยครับ จะเห็นได้ว่าในวันที่พวกเราทุกคนสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกตินั้น คณะวิศวฯก็ได้มีการสำรวจข้อมูลของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในหลายช่องทาง ทั้งผ่านไปยังภาควิชา หน่วยงาน และ ให้บุคลากร นักศึกษา สามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบ online มายังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในที่สำนักคณบดี พร้อมๆ กันนั้นคณะฯ ก็ได้ดำเนินการขอรับบริจาคเงินจากทั้งศิษย์เก่าและจากบุคลากรของวิศวฯ เอง เพื่อ นำเงินที่ได้รับการบริจาคมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของ การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือบุคลากร และ การช่วยเหลือนักศึกษาของคณะฯ ตามแนวทาง วิศวฯ ช่วยสังคม เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง หรือ ศิษย์เก่าช่วยศิษย์ปัจจุบันครับ ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งบุคลากรและศิษย์เก่าอย่างดียิ่ง โดยมียอดเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคลากรวิศวฯรวมทั้งสิ้น 3 แสน 4หมื่นกว่าบาทครับ ซึ่งเงินที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ใน 3 ส่วน คือ

1) การช่วยเหลือสังคม ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
    และวาตภัย

ในส่วนนี้คณะฯ ได้ใช้เงินบริจาคส่วนหนึ่งไปในการดำเนินการกิจกรรมที่ทางคณะวิศวฯได้ร่วมแรงร่วมใจ ออกไป ฟื้นฟู และ เยียวยา ชุมชน สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยและวาตภัยดังรายละเอียดที่ได้สรุปไว้แล้วในประเด็นที่ 1 และล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมาทางคณะฯ ก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือหลังการฟื้นฟู แก่โรงเรียนวัดบางศาลา โรงเรียนวัดปรางแก้ว และ โรงเรียนวัดโคกพะยอม โดยคณะฯได้ใช้เงินบริจาคที่ได้ในการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับทางโรงเรียนวัดบางศาลา และได้ประสานกับทางโรงเรียนเพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคจำนวนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนในโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ทุนละ 1,000 บาท รวม 22 ทุน โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งมายังคณะวิศวฯต่อไป

ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและการเยียวยาสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยที่ได้กำหนดชุมชนสำคัญ คือ โรงเรียนทั้ง 3 แห่งอย่างชัดเจนในปีนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนทั้ง 3 แห่งนี้ในระยะสั้นนี้แล้ว คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาก็จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้เพิ่มเติมในลักษณะโครงการกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาต่อไปอีกด้วย

2) การช่วยเหลือบุคลากรของวิศวฯ

ในประเด็นนี้ทีมบริหารเห็นชอบให้การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย โดยใช้เงินบริจาคที่ได้มาให้การช่วยเหลือบุคลากรของคณะรายละ 2,000 บาท ครับ ซึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับบุคลากรครับ

3) การช่วยเหลือนักศึกษา คณะได้พิจารณาใช้งบประมาณที่ได้จากการบริจาค และ จากกองทุนพี่ช่วยน้อง ให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่แจ้งความเดือดร้อนมายังคณะแล้วเป็นการเบื้องต้นในวงเงิน 400,000 บาท ซึ่งที่ประชุมทีมบริหารได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับไปดำเนินการให้การช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้นต่อไป

ในส่วนสุดท้ายของสายตรงคณบดีในครั้งนี้ ผมขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทีมบริหารคณะวิศวฯ หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะฯ ในการดำเนินการภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่าวิศวฯ ทุกรุ่น รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงาน และบุคคลภายนอกอีกหลายๆ หน่วยงาน และหลายๆ ท่าน ที่ได้บริจาคเงิน มาให้กับทางคณะวิศวฯ ม.อ. เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ขอให้คุณความดีที่ทุกท่านได้ดำเนินการร่วมกันในครั้งนี้จงนำซึ่งความสุขแก่ทุกๆ ท่านตลอดไปนะครับ


ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2553 21:30 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 09:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ขัติยาภรณ์ [IP: 192.168.100.112]
29 พฤศจิกายน 2553 12:32
#61894

ชมภาพกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและวาตภัยเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

http://www.eng.psu.ac.th/th/news-activity/15-news-pr/448-flood.html

http://www.eng.psu.ac.th/th/news-activity/15-news-pr/440-การบริจาค.html

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ