นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1171
ความเห็น: 0

ครบรอบ 1 ปี การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณบุคลากรวิศวฯ ในการทำงานเพื่อวิศวฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และขอข้อเสนอแนะในการทำงานสำหรับปีต่อไป
คำขอบคุณจากคณบดี ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน ชาววิศวฯ ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของทีมบริหารปัจจุบัน ผมขอเป็นตัวแทนของทีมบริหารคณะวิศวฯ ทุกท่าน ขอถือโอกาสในช่วงอาทิตย์แรกของการบริหารงานในปีที่ 2 ของทีมบริหารชุดนี้ขอแสดงความขอบคุณต่อชาววิศวฯ ทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง และ ร่วมใจ ทำงานร่วมกันมาอย่างเข้มแข็ง และ ต่อเนื่อง ทำให้พันธะกิจของคณะวิศวฯ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2553 ของคณะวิศวฯ ลุล่วงไปด้วยดีครับ ก็ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และ ผมก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละท่านเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร และ บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านต่อไปครับ

ผมขอเรียนว่าในการบริหารของทีมบริหารชุดนี้ในปี 2554 นั้นมีประเด็นท้าทายหลายๆ เรื่อง ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ และ ร่วมพลังความคิดจากชาววิศวฯ ของเรา ทั้งในเรื่องของการบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน และ การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน หรือ ขับเคลื่อนองค์กร นี้ครับ ผมเรียนว่า ทั้ง 4 ด้านนั้นจะมีประเด็นสำคัญในเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาววิศวฯ ทุกท่านตั้งแต่ต้นน้ำคือการช่วยกันคิด กลางน้ำคือช่วยกันทำช่วยกันนำไปสู่การปฏิบัติ และ ปลายน้ำคือการต้องมาช่วยกันประเมินผลและติดตามสิ่งที่เราช่วยกันคิดและช่วยกันทำว่าเป็นไปตามที่เราอยากเห็นหรือไม่ครับ ซึ่งในแต่ละด้านจะมีหลายๆ เรื่อง ที่ทีมบริหารจะต้องหารือกับชาววิศวฯ ทุกท่านครับ แต่ในเบื้องต้นนี้ผมขอเรียนเป็นตัวอย่าง และ แนวคิดคร่าวๆ ในแต่ละด้านเพื่อจุดประกายความคิดของชาววิศวฯ ในการเตรียมการเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารคณะฯในรอบปีนี้ดังนี้ครับ

ในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นเราคงจะต้องมาหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่อยู่บนฐานของผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การหารายได้เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน และ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น

ในเรื่องการบริหารบุคคล ก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ เช่น เรื่องระบบแท่งของข้าราชาการ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 ครับ รวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในทุกสายงาน ทั้ง สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างโครงการต่างๆ ที่ต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการสร้างความรู้และการเรียนรู้ภายในองค์กรของเรา เพื่อการพัฒนาตน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนครับ รวมทั้งประเด็นของการก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในทุกสายงาน ทั้งในสายวิชาการ สายชำนาญการ และ สายบริหาร ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องและรองรับการเข้าสู่ระบบแท่ง และ ระบบชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยครับ และอีกประเด็นที่สำคัญมากๆ ในเรื่องของการบริหารบุคคลที่เราต้องดำเนินการต่อเนื่องและต้องเข้มแข็งมากขึ้นคือการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการครับ

ในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนั้น คณะฯ ก็จะต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการภายใต้งบประมาณที่จำกัด ในประเด็นนี้เราคงต้องเน้นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่สามารถสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้กับเราได้ ทั้งจากส่วนราชการและภาคเอกชน และในขณะเดียวกันก็จะต้องมาพูดถึงการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ภายในคณะฯ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระหว่างคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงานทั้งภายในคณะฯ และ ภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นครับ

สำหรับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศนั้น ในวันนี้ผมมี 2 ประเด็น ที่จะสื่อสารกับชาววิศวฯ คือ เรื่อง บุคคล และ นโยบาย ครับ ในเรื่อง บุคคลนั้น ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมานั้น คณะฯ ได้มีกระบวนการสรรหาหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ ท่านใหม่ และ ได้แต่งตั้ง ท่านอาจารย์ ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ เป็น หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่านใหม่ของเรา ครับ ก็ขอเรียนมาเพื่อให้บุคลากรวิศวฯได้รับทราบ และขอให้พวกเราทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับท่านด้วยครับ และผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านอาจารย์อนันท์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมาช่วยกันทำงานในตำแหน่งนี้ครับ และ ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร. มนตรี กาญจนเดชะ ที่ดูแลงานตรงนี้มาเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับท่านที่จะได้มีโอกาสไปพัฒนาทางวิชาการเพิ่มเติมในต่างประเทศต่อไปครับ สำหรับในเชิงนโยบายทางด้าน IT นั้นทางคณะฯ ก็จะพยามให้มีการนำระบบ IT ต่างๆ ที่คณะฯได้พัฒนาไว้แล้วมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงานของเราลง และในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมารองรับการทำงานด้านต่างๆ ซึ่งในประเด็นนี้ทางทีมบริหารก็คงจะได้พูดคุยในเชิงนโยบายกับ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คนใหม่ต่อไปครับ โดยจะพยายามเน้นการพัฒนาระบบที่ให้มีการพูดคุย/หารือ และร่วมพัฒนากับภาควิชา และผู้ใช้ระบบต่างๆ ให้มากขึ้นครับ

ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสื่อสารกับบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนับสนุน ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และ ลูกจ้างโครงการต่างๆ ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นบุคลากรทีมีศักยภาพขององค์กรนั้น สิ่งที่จะขอฝากถึงทุกท่านคือ ขอให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของทีมบริหารคณะฯ โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทั้งใน ประเด็นที่ท่านคิดว่าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น ทีมบริหาร ควรปรับปรุงทั้งในเชิงการบริหารงานและการดำเนินการอะไรบ้างเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงในการบริหารงานในปีนี้ครับ และเรียนเชิญทุกท่านให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ท่านอยากให้ทีมบริหารรับไปพิจารณาเพื่อพัฒนาองค์กรใน 4 ด้านตามที่ผมได้นำเรียนเป็นตัวอย่างไปบ้างแล้วข้างต้นก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างมากครับ

กระผมในนามของทีมบริหารขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานและสนับสนุนการบริหารงานของทีมบริหารในรอบปีงบประมาณ 2553 มาเป็นอย่างดี และ ขอขอบคุณล่วงหน้าในการที่ทุกท่าน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการดูแลและพัฒนาคณะวิศวฯของเราในปีงบประมาณ 2554 นี้ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ
created: 04 October 2010 09:57 Modified: 04 October 2010 11:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ