นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(0) PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง

การล้าง (washing) การล้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากประการหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอนขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในผลผลิตไบโอดีเซลหลังทำปฏิกิริยาแล้วให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ได้แก่ สบู่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรอลอิสระ และตัวเร่งปฏิกิริยาห... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 31 January 2012 20:05 Modified: 31 January 2012 20:05 [ Report Abuse ]

(3) PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี

อีกแนวทางหนึ่งในการคำนวณหาผลได้ของ FAME จะใช้ข้อมูลองค์ประกอบของ FFA ไตรกลีเซอไรด์ และกลีเซอไรด์ส่วน ของสารป้อน รวมทั้งน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของกรดไขมัน พารามิเตอร์เหล่านี้ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือราคาสูง เช่น แก๊สโครมาโตกราฟี ผลได้ขอ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 30 January 2012 21:09 Modified: 30 January 2012 21:09 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล

อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซลและกลีเซอรอลและการใช้เมทานอล: แนวคิดเชิงทฤษฎี (Effect of feedstock composition on the biodiesel and glycerol yield and methanol consumption: a theoretical approach) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การรู้ต้นทุนราย... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 29 January 2012 20:46 Modified: 29 January 2012 20:46 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter

ค่าความร้อน (Heating value) เทอม “calorific value” มีค่าที่แตกต่างกัน 2 เทอม ซึ่งจะพบได้บ่อยโดยมักจะไม่มีรายละเอียดมาให้ Gross Calorific Value, Higher Heating Value (HHV) และ Heat of Combustion เป็นค่าความร้อนค่าเดียวกัน(เรียกต่าง... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 28 January 2012 22:19 Modified: 28 January 2012 22:19 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ

สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ (Cold temperature properties) กรมธุรกิจพลังงานไม่ได้กำหนดค่าสมบัติที่อุณหภูมิต่ำสำหรับไบโอดีเซลที่ใช้ในประเทศไทย แต่กำหนดจุดไหลเท (Pour Point) ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 และน้ำมันดีเซลหมุนช้า ไว้ให้ไม... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 27 January 2012 21:18 Modified: 27 January 2012 21:18 [ Report Abuse ]

(3) PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด

โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด (Mono-, Di-, Triglyceride, Free Glycerin and Total Glycerin) ทั้ง 5 ข้อกำหนดนี้วัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน EN 14105 ซึ่งทำการเปลี่ยนกลีเซอรอล โมโน-, ได- และไตรกลีเซอไรด์ด้วยปฏิกิริยา silyl... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 26 January 2012 19:07 Modified: 20 May 2013 08:46 [ Report Abuse ]

(3) PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล

ค่าความเป็นกรด (Acid value) ค่าความเป็นกรดวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 664 ซึ่งเป็นกรรมวิธีการวัดวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยการไทเทรตแบบ potentiometry กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าความเป็นกรดไว้ไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์/กรัม ค่ากรด หรือ ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 25 January 2012 21:13 Modified: 25 January 2012 21:13 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด (Total contaminate) สิ่งปนเปื้อนทั้งหมดวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน EN 12662 ซึ่งใช้การกรองเชื้อเพลิงผ่านวัสดุกรองเมมเบรน ทำการล้างและทำวัสดุกรองเมมเบรนให้แห้ง หาความแตกต่างของน้ำหนักวัสดุกรองเมมเบรนก่อนและหลังการกรอง กรมธุรกิจพลัง... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 24 January 2012 20:07 Modified: 24 January 2012 20:07 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ

เถ้าซัลเฟต (Sulfated Ash) เถ้าซัลเฟตวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 874 โดยมีเป้าหมายในการบ่งชี้ปริมาณโลหะที่ปนเปื้อนมาจากสารเติมแต่งและอื่น ๆ เป็นกรรมวิธีการวัดเชิงเคมี ด้วยการเผาตัวอย่างจนเหลือเถ้าและคาร์บอน นำไปทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกและให้คว... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 23 January 2012 20:27 Modified: 23 January 2012 20:27 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน

กากถ่าน (Carbon residue, on 10% distillate residue) กากถ่านวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 4530 ซึ่งเป็นการวัดปริมาณกากถ่านที่เหลือจากการระเหยและไพโรไลซิสของสารปิโตรเลียมเพื่อเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มการก่อเกิดโค้ก (coke forming) การทดสอบนี้สมมูลกับการ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 22 January 2012 16:16 Modified: 22 January 2012 16:16 [ Report Abuse ]