นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1412 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1896 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1060 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1768 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1464 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1526 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1992 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1645 0
Commercialize Hydroesterification Process 1723 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1703 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20731 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9424 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1573 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1109 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1011 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1186 4
Fortuner 3 สูบ 1379 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1240 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1447 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1185 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1265 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2218 5
ต่อเกือบไม่ติด 1493 0
บูรณาการงานวิจัย 2200 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4656 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2850 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2715 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4623 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1995 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4435 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3120 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2818 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4174 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4455 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4586 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4826 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3832 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4439 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3276 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3158 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4472 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4968 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4728 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2354 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2389 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2515 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3308 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4330 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7222 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2679 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5584 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5066 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3618 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3057 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2312 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2328 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2010 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2446 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1989 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3445 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6663 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2446 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2376 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2576 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2493 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2441 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4484 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2148 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2074 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4723 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2167 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4086 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2869 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8932 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2986 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2572 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2442 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7453 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2686 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3918 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2958 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3710 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2422 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4791 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5444 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2194 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2288 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3546 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2973 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5938 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5204 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3548 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4033 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3469 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6714 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3861 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6899 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4242 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2309 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4265 1