นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1304 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1793 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 987 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1688 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1368 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1430 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1906 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1558 0
Commercialize Hydroesterification Process 1616 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1622 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20673 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9374 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1519 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1065 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 975 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1150 4
Fortuner 3 สูบ 1336 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1208 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1399 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1143 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1229 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2181 5
ต่อเกือบไม่ติด 1465 0
บูรณาการงานวิจัย 2138 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4544 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2804 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2676 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4573 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1971 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4384 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3086 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2780 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4089 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4370 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4487 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4775 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3802 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4383 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3218 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3111 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4425 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4856 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4674 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2318 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2356 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2467 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3238 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4273 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7142 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2637 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5453 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4916 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3574 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3026 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2281 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2303 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1982 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2410 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1965 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3394 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6533 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2422 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2348 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2531 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2442 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2400 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4429 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2130 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2048 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4684 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2143 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4005 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2830 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8826 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2923 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2531 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2423 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7346 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2637 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3866 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2900 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3666 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2398 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4741 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5375 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2163 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2258 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3505 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2931 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5783 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5100 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3483 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 3961 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3423 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6501 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3765 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6759 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4170 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2284 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4223 1