นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1518 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1999 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1118 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1846 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1557 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1610 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2097 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1757 0
Commercialize Hydroesterification Process 1823 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1790 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20790 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9481 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1632 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1161 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1040 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1245 4
Fortuner 3 สูบ 1437 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1300 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1505 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1240 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1314 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2267 5
ต่อเกือบไม่ติด 1522 0
บูรณาการงานวิจัย 2247 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4771 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2900 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2775 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4695 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2020 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4481 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3159 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2862 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4284 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4536 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4684 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4870 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3863 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4475 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3367 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3198 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4519 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5080 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4790 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2392 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2437 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2559 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3361 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4372 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7309 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2721 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5705 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5219 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3676 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3087 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2341 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2349 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2051 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2482 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2022 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3496 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6790 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2480 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2408 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2623 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2531 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2478 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4563 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2169 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2099 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4768 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2184 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4167 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2926 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9049 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3028 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2623 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2467 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7613 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2728 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3973 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3003 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3756 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2455 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4852 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5513 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2230 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2326 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3582 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3020 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6127 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5355 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3625 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4157 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3570 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6908 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3969 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7097 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4373 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2369 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4345 1