นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1606 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2116 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1206 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1946 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1699 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1694 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2226 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1875 0
Commercialize Hydroesterification Process 1925 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1881 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20849 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9554 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1697 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1232 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1102 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1301 4
Fortuner 3 สูบ 1511 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1361 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1585 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1299 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1360 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2334 5
ต่อเกือบไม่ติด 1577 0
บูรณาการงานวิจัย 2312 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4874 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2979 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2842 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4770 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2072 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4536 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3236 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2923 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4370 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4619 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4788 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4918 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3905 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4529 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3460 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3252 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4561 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5161 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4850 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2437 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2478 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2613 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3446 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4432 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7401 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2774 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5816 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5344 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3747 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3141 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2370 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2390 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2090 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2517 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2057 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3549 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6901 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2525 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2440 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2668 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2568 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2534 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4636 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2210 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2141 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4818 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2214 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4252 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 3002 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9156 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3084 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2678 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2506 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7715 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2765 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4027 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3060 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3808 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2490 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4921 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5588 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2267 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2366 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3653 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3084 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6265 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5462 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3708 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4240 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3624 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7044 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4054 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7190 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4470 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2411 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4402 1