นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1373 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1862 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1037 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1736 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1426 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1483 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1954 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1609 0
Commercialize Hydroesterification Process 1682 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1679 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20706 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9405 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1549 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1094 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 997 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1169 4
Fortuner 3 สูบ 1362 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1229 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1428 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1169 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1246 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2203 5
ต่อเกือบไม่ติด 1477 0
บูรณาการงานวิจัย 2180 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4602 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2829 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2697 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4600 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1984 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4411 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3102 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2803 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4137 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4415 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4548 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4813 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3817 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4416 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3259 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3138 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4449 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4933 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4708 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2339 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2375 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2494 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3288 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4301 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7201 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2666 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5533 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4998 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3598 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3045 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2299 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2318 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1996 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2430 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1978 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3429 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6607 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2441 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2369 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2566 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2475 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2430 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4467 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2141 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2064 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4705 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2162 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4055 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2855 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8889 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2958 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2557 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2433 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7408 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2666 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3900 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2934 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3695 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2412 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4767 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5416 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2177 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2275 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3528 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2955 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5882 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5167 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3525 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4008 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3453 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6624 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3816 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6833 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4212 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2302 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4248 1