นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1238 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1690 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 942 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1624 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1298 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1363 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1857 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1505 0
Commercialize Hydroesterification Process 1555 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1554 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20618 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9317 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1482 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1036 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 947 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1120 4
Fortuner 3 สูบ 1295 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1178 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1363 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1110 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1180 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2141 5
ต่อเกือบไม่ติด 1446 0
บูรณาการงานวิจัย 2096 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4464 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2760 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2644 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4535 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1942 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4329 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3054 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2752 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4013 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4295 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4423 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4723 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3783 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4334 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3136 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3070 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4390 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4774 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4613 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2277 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2300 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2437 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3198 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4225 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7067 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2609 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5401 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4807 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3534 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 2998 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2259 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2290 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1949 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2378 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1943 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3350 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6439 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2391 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2306 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2473 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2405 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2372 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4378 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2107 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2020 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4652 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2130 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 3911 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2789 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8735 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2896 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2494 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2407 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7248 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2608 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3795 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2861 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3636 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2365 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4687 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5311 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2139 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2228 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3458 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2906 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5695 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 4986 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3431 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 3918 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3384 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6376 3
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3690 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6655 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4110 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2257 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4180 1