นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1802 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2400 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1384 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 2162 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1908 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1913 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2450 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 2101 0
Commercialize Hydroesterification Process 2150 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 2095 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20997 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9738 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1869 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1361 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1243 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1427 4
Fortuner 3 สูบ 1641 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1511 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1760 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1480 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1522 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2502 5
ต่อเกือบไม่ติด 1749 0
บูรณาการงานวิจัย 2475 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 5156 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 3164 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 3030 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 5021 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2203 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4700 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3396 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 3152 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4719 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4816 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 5034 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 5052 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 4044 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4669 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3660 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3397 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4693 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5364 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 5048 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2613 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2607 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2767 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3597 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4595 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7646 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2944 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 6106 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5651 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3896 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3298 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2524 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2535 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2248 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2660 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2214 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3778 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 7222 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2657 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2598 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2797 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2691 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2674 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4864 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2363 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2264 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4982 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2336 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4490 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 3177 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9607 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3270 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2860 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2663 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7987 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2929 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4205 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3253 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 4014 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2656 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 5167 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5823 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2427 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2537 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3828 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3235 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6852 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5729 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3900 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4555 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3792 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7566 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4318 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7521 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4750 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2556 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4622 1