นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1896 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2517 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1505 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 2260 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1973 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 2041 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2561 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 2238 0
Commercialize Hydroesterification Process 2237 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 2212 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 21077 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9837 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1937 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1421 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1317 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1510 4
Fortuner 3 สูบ 1715 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1579 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1859 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1565 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1606 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2583 5
ต่อเกือบไม่ติด 1818 0
บูรณาการงานวิจัย 2548 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 5294 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 3241 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 3132 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 5138 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2284 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4787 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3482 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 3254 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4906 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4920 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 5171 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 5143 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 4128 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4725 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3769 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3460 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4763 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5459 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 5135 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2685 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2666 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2838 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3658 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4664 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7771 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 3011 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 6251 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5808 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3997 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3385 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2600 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2612 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2322 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2721 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2280 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3901 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 7345 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2727 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2701 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2862 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2770 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2758 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 5003 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2442 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2338 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 5076 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2412 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4600 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 3265 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9797 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3353 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2949 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2734 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 8101 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 3024 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4296 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3333 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 4106 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2735 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 5285 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5959 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2503 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2629 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3935 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3309 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 7107 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5847 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 4012 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4689 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3870 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7730 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4425 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7719 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4879 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2636 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4724 1