นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1937
ความเห็น: 0

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (MikroTik) ครั้งที่ 2

 การอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (MikroTik) ในครั้งนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กับหลักสูตรการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งแรก (http://share.psu.ac.th/blog/ekarin/42973) โดยการจัดอบรมในครั้งแรกมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษา แต่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 2 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรฯ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาชีพบังคับ 946-442 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Network)ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงมุ่งเพิ่มทักษะและการประยุกต์ให้นักศึกษาที่เพิ่งเรียนผ่านมาในรายวิชาฯ และมีความสนใจต่อยอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (เช่น IP Address, Subnetting, DHCP, DNS, NAT, Port, ARP, MAC Address, Firewall เป็นต้น) โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560 ทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น รวมเวลาทั้งหมด 21 ชั่วโมง โครงการนี้มีนักศึกษาผ่านการอบรม 21 ชั่วโมง เป็นจำนวน 21 คน

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์จริงโดยใช้เราน์เตอร์ยี่ห้อ MikroTik ซึ่งเป็นอุปกรณ์เราน์เตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีความเสถียร ราคาถูก และสามารถปรับตั้งค่าคุณสมบัติได้หลากหลาย เช่น PPPoE, DHCP, Hot Spot, Load Balance, Failover, VLAN, VPN, Forward Port, Firewall Rule, Traffic Shaping, NAT, Bandwidth Management, บล็อกบางเว็บไซต์ (Facebook และ Youtube) และ Logging ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในปัจจุบันอุปกรณ์เราน์เตอร์ยี่ห้อ MikroTik จึงถูกนำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอพัก ร้านกาแฟ  โรงเรียน ร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น 


     นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติกมาบ้างจากงานในรายวิชาฯ ที่มอบหมายให้นักศึกษาทุกคน (100 คน) เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์และสาธิตการใช้งานเราน์เตอร์ไมโครติกในโครงการ การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก ในหัวข้อ การออกอินเทอร์เน็ตแบบ PPPoE และการตั้ง Hotspot Server เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต ในงานมอ วิชาการ (PSU Open Week) ในเดือนมกราคม 2560 ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จึงสามารถเรียนรู้และปฏิบัติการใช้เราน์เตอร์ไมโครติกได้อย่างรวดเร็ว และยังเกิดความสนุกในการอบรมอีกด้วย


     เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งแรก รวมถึงมีการเรียบเรียงลำดับของเนื้อหาใหม่ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

เนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาในการอบรมในครั้งนี้ 

1. การตั้งค่าเราน์เตอร์ไมโครติกให้ไม่อนุญาติเครื่องไคลเอ็นต์ (Client) ที่มีหมายเลขไอพีแบบกำหนดเอง (Fixed IP Address) ออกอินเทอร์เน็ตได้ หมายเลขไอพีที่ออกอินเทอร์เน็ตได้ต้องได้รับจาก DHCP Server ที่เราน์เตอร์ไมโครติก

2. การบล็อกการตั้งเครือข่ายย่อยภายใน โดยการให้ค่า TTL ของเพ็กเกจข้อมูลที่ส่งไปให้กับเครื่องไคลเอ็นต์มีค่าเป็น 1 หากมีการตั้งเราน์เตอร์ซ้อนมาในเครือข่ายของเรา จะไม่สามารถทำได้ เพราะจะให้ค่า TTL เป็น 0

3. การทำ Routing ซึ่งเดิมมีการเซต Static Routing เท่านั้น แต่ในการอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มในส่วนของ Dynamic Routing ด้วยโพรโทคอล OSPF (Case Study: 3 Routers) 

4. การฟอร์เวิร์ดพอร์ต ซึ่งเดิมเป็นการฟอร์ตเวิร์ดพอร์ต (3389) ของแอพพลิเคชั่น Remote Desktop Connection ของระบบปฏิบัติการ Windows โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีการฟอร์เวิร์ดพอร์ตของ (Apache) Web Server ผ่านพอร์ต 80 ซึ่งเป็นพอร์ตดีฟอลต์ของโพรโทคอล HTTP นักศึกษาเรียนรู้การตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายภายและให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่เพิ่มเติมในส่วนนี้จะช่วยเสริมความรู้ให้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรฯ สามารถเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป เช่น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ

5. การกำหนดโดเมนของเว็บไซต์ที่ให้บริการภายในองค์กรขึ้นมาเอง ผ่านการตั้งค่า DNS ที่เราน์เตอร์ไมโครติก

รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมสามารถดูได้ที่เอกสารประกอบการอบรมนี้     

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 June 2017 23:41 Modified: 03 June 2017 23:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ