นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4968
ความเห็น: 7

หลากหลายทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ในขณะที่บางเส้นทางอาจจะเป็นทางเอกในใจของบางคน แต่เส้นทางเดียวกันนั้นอาจจะเป็นทางรองหรือเป็นเพียงทางเลือกในใจของอีกคนหลายคนก็เป็นได้ครับ

 ลองจินตนาการดูสิครับ...ระยะเวลาสามถึงห้าปีในการเรียนต่อระดับปริญญาเอก ถึงแม้ดูเหมือนว่าจะไม่นานนัก แต่ก็คงไม่สั้นกระทั่งเราไม่จำเป็นต้อง "คิดมาก"

ทางเลือกเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก มีมากกว่าหนึ่ง "ทาง" ครับ 

ก่อนจะตัดสินใจสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกที่ไหน เราลองมาสำรวจทางเลือกดูก่อนมั๊ยครับ ในขณะที่บางเส้นทางอาจจะเป็นทางเอกในใจของบางคน แต่เส้นทางเดียวกันนั้นอาจจะเป็นทางรองหรือเป็นเพียงทางเลือกในใจของอีกคนหลายคนก็เป็นได้ครับ


ลองมาสำรวจดูคร่าวๆ นะครับ ว่าทางเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี มีทางใดบ้าง


เส้นทางแรก – American PhD: การศึกษาเริ่มต้นด้วยการเรียน coursework เป็นระยะเวลาประมาณสองปี การเรียน coursework ในวิชาเฉพาะทางเป็นระยะเวลาประมาณสองปีน่าจะเป็นพื้นฐานที่เพียงพอในการสร้างองค์ความรู้กว้างและรู้ลึกในสาขาวิชานั้นๆ และมีสอบภาคพิศดาร (comprehensive exam) หลังจบ coursework และใช้เวลาทำวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลาอีกสองปี


เส้นทางถือว่าเป็นทางสายหลักและสายเดียวของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯและแคนาดา) การสมัครเข้าเรียนในเส้นทางนี้จะเปิดกว้างกับบัณฑิตจากทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดอยู่เพียงบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สถาบันส่วนมากกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้เพียงแค่ระดับปริญญาตรีเท่านั้น


เนื่องจากปรัญชาหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีเนื้อหาเพื่อเตรียมนักวิชาการ ซึ่งทั้งหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหลักสูตร MBA ที่เป็นหลักสูตรมุ่งเตรียมผู้บริหารออกสู่วงการธุรกิจ ดังนั้น ผู้สมัครเองก็เช่นกันครับ ต้องตัดสินว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหน ระหว่างนักวิชาการหรือนักธุรกิจ


เส้นทางสายที่สอง – PhD by Thesis: การสำเร็จการศึกษาขึ้นอยู่กับวิทยานิพนธ์เพียงเงื่อนไขเดียว นักศึกษาทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาประมาณสามถึงสี่ปี อาจารย์ที่ปรึกษาสำคัญมากครับในเส้นทางนี้


ปริญญาเอกตามเส้นทางนี้ ถือเป็นกระแสหลักในประเทศแถบยุโรป รวมทั้งอังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์   เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อาจเป็น honours, master, or DEA ) คือคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร โดยหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยหรือมีวิทยานิพนธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลักสูตร


เส้นทางที่สาม -- Integrated PhD: เส้นทางนี้ ในประเทศอังกฤษ รู้จักกันในชื่อ New Route PhD ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้กับนักศึกษาจบใหม่ เรียน coursework ประมาณหนึ่งปี และทำวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลาประมาณสามปี การเรียน coursework นั้น จะเน้นที่การสร้างองค์ความรู้การวิจัยเป็นหลัก และบางมหาวิทยาลัยใช้หลักสูตร Master in Management Research (MRes) ในการเตรียมนักศึกษาโดยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยเป็นหลัก


หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้เช่นเดียวกับเส้นทางที่หนึ่ง คือ ปริญญาตรี แต่สิ่งที่แตกต่างคือ มักจะมีข้อกำหนดว่าต้องเป็นปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


เส้นทางที่สี่ -- PhD by Publication: นักศึกษาสามารถนำผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือบทความในหนังสือวิชาการจำนวนหนึ่ง (ตั้งแต่สามถึงหกชิ้น) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน (Series of publications) สามารถยื่นเพื่อรับปริญญาเอกได้ ซึ่งอาจรวมทั้งผลงานที่ทำร่วมกับผู้วิจัยท่านอื่นๆด้วย


นอกจากการรวบรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เข้าด้วยกันแล้วนั้น…สิ่งที่ผู้ยื่นขอปริญญาต้องทำเพิ่มเติมในการทำวิทยานิพนธ์ในแนวทางนี้ คือ ต้องเขียนบทนำ และบทสรุปซึ่งนำเสนอความเชื่อมโยงของผลงานวิจัยชิ้นต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นบทย่อยของวิทยานิพนธ์


ผู้สมัครในหลักสูตรนี้ก็ต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่นๆ เพียงแต่ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาอาจจะแค่ หกเดือนถึงหนึ่งปีเท่านั้น (จ่ายค่าลงทะเบียนแค่ปีเดียว) แต่ถ้าผลการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน ผู้สอบไม่มีสิทธิยื่นขอรับปริญญาอื่นใด (เช่น ปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาในเส้นทางที่สองและสามสามารถทำได้)


คุณสมบัติโดยทั่วไป จะเหมือนกับเส้นทางที่สอง แต่ถึงแม้ว่าหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษจะมีเส้นทางนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง ข้อสังเกตุ คือ PhD by Publication มักจะถูกสงวนไว้สำหรับ “คนใน” เท่านั้นครับ ผู้สมัครจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของสถาบัน ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าโปรแกรมนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลายมหาวิทยาลัยทั้งในยุโรปและออสเตรเลียได้เปิดกว้างให้กับผู้สมัครทุกคนครับ


เส้นทางที่ห้า -- Doctor of Business Administration (DBA): เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของนักบริหารที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้และเสริมทักษะการวิจัย ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรบางประเภท เช่น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐแล้ว PhD & DBA ในสหรัฐ ไม่ต่างกันในเนื้อหา และมีเป้าหมายเหมือนกัน คือ ผลิตนักวิชาการ ในขณะที่สถาบันในยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและเงื่อนไขการรับสมัครเข้าเรียนแตกต่างกันออกไป


ผู้สมัครเข้าเรียนในสถาบันในยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ควรจะมีพื้นฐานในหลักสูตร MBA และหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาเรียนสามปี โดยปีแรก (อาจรวมครึ่งแรกของปีที่สองด้วย) เป็นการเรียน coursework และจะใช้เวลาทำวิทยานิพนธ์อีกสองปีหรือปีครึ่ง โดยหลักสูตรมักจะกำหนดเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติมากกว่าการสร้างหรือพิสูจน์ทฏษฎี


ลองพิจารณาดูครับ ทางเลือกไหนเป็นทางของเรา – ลางเนื้อชอบลางยา – ของที่คนอื่นบอกว่าใช่ อาจจะไม่ใช่ของที่เราชอบ

สร้าง: 10 ตุลาคม 2551 23:52 แก้ไข: 14 มกราคม 2552 20:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
รัฐกร [IP: 192.168.100.112]
14 ตุลาคม 2551 09:26
#36753

ขอบคุณครับ ได้ความรู้ใหม่เพียบเลย

เคยพยายามนึกว่า comprehensive exam ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดี

ขอบคุณนะคะ 

:-)

 

ได้ความรู้มากเลยค่ะอาจารย์
กำลังสนใจอยากจะไปเรียนต่อ ป เอก
แต่ยังได้ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนค่ะ

Ico48
ครูทศ [IP: 124.122.66.96]
04 กันยายน 2553 11:14
#59967
สนใจศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขา พัฒนาองค์การ และสาขา บริหารการศึกษา สอบถามได้ที่ http://www.prowethai.com/forums/
Ico48
คุชราช [IP: 61.90.71.100]
07 ตุลาคม 2553 09:26
#60717
เรียนต่อปริญญาเอกแบบไม่ยากมาก เรียนแบบรอเวลา 3 ปีจบ ที่ Sardar Patel University India  ติดต่อ ดร. วัดไร่ขิง   จบกันเป็นร้อยแล้วครับ
Ico48
คมสันต์ [IP: 202.28.35.248]
31 มีนาคม 2555 20:40
#76285

อยากเรียน ปเอก ที่ sadar partel university ของอินเดียครับ ยินดีทุกเงื่อนไขครับ ไม่ทราบว่าจะติดต่อ ดร. วัดไร่ขิง ได้ยังไงครับ ช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ

Ico48
ภัครัชต์มนัญ [IP: 110.77.149.134]
18 กันยายน 2555 20:51
#80579

อยากเรียน ป.เอก ในเมืองไทยค่ะ กำลังหาข้อมูล ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ