นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 3284
comment: 4

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ไม่มีเครื่องมือการจัดการใดที่ดีที่สุดในโลก ตราบใดที่เรายังไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการเองได้ หน้าที่เราคือเลือกและหยิบเครื่องมือที่มีมาใช้ให้เหมาะกับเรา

ยุทธวิธี   เปลี่ยน..... !!!!!!!.

เพื่อชีวิตและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า+++++

ค้นพบตัวเองแล้วให้อยู่ในที่ ที่มีโอกาส แล้วชีวิตจะเปลี่ยน   

AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552     

            

         ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนใน กลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT  การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในองค์กร และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร 

 สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 3   ในวันที่ 26 มิถุนายน  2552 เวลา 09.00 - 10.30 น. หัวข้อPSU FORESIGHT โดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ บุญสม ศิริบำรุงสุข ได้นำเสนอไว้แล้วที่ http://share.psu.ac.th/blog/duang-psu-leader2/12969

สำหรับบันทึกฉบับนี้นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากอ.พัฒนิจ โกญจนาถ คณะวิทยาการจัดการ ที่มาบรรยาย เรื่อง      การจัดการเชิงกลยุทธ์ ต่อจากท่านอธิการบดี  ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45-16.30 น.

 

พี่ขา!!!!!.......พี่ฟังหนูนะคะ...........

 1.               การจัดการ คืออะไร? 

 ตอบ การทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สะกิดต่อมคิด ใคร ??จัดการได้ดีกว่าคนนั้นชนะ...

 2.               ทำไมต้อง การจัดการเชิงกลยุทธ์”?

ตอบ      สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทั้ง สภาพแวดล้อมมหภาค  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การแข่งขัน ลูกค้า ผู้ค้า 

การจัดการกลยุทธ์ คือการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก  โดยวางแผนเท่าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้และให้ปัจจัยภายนอกมากระทบน้อยที่สุด

สะกิดต่อมคิด  สภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน ใครดูออกก่อน คนนั้นชนะ

 3.               ความสำเร็จเกิดจากอะไร?

ตอบ การค้นพบศักยภาพของตนเอง (จุดแข็งของตนเอง)การค้นพบตัวเองเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และบวกกับโอกาส

สะกิดต่อมคิด   ต้องค้นพบให้เร็วที่สุดและเมื่อค้นพบตัวเองแล้วให้อยู่ในที่ ที่มีโอกาส แล้วชีวิตจะเปลี่ยน      

4.               รู้ได้อย่างไรอะไรคือจุดแข็ง ค้นพบศักยภาพตัวเองได้อย่างไร?

ตอบ      เริ่มพิจารณาว่าเราทำสิ่งใดได้ดีกว่า  เช่น วิชาที่เรียน เรียนได้ดี ชอบมากกกกกก อยู่กับมันได้นานๆและทำได้ดีกว่าชาวบ้าน  พิจารณาว่ามีอะไรที่สนใจเป็นพิเศษ หรือเข้าขั้นบ้าและบ้าพลัง....ที่จะทำทำทำทำแล้วก็ทำทำทำ......หนังสือที่เลือกอ่านประเภทใด......  สิ่งที่ทำแล้วคนยอมรับมากกว่า มีอะไรบ้าง ก็ลองพิจารณา 

เทคนิควิธีการ   หากอ่านคำตอบแล้วยังไม่พบศักยภาพของตนเอง คลิกhttp://share.psu.ac.th/blog/student-surat/3115 หรือจะลองขึ้นบันได 9 ขั้นเพื่อการเข้าใจตนเอง คลิก http://share.psu.ac.th/blog/student-surat/3261  แล้วต่อด้วย http://share.psu.ac.th/blog/student-surat/3323 คงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย

 5.               การวางแผนกลยุทธ์ ? 

ตอบ      กำหนดทิศทาง เพื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรสามารถนำพาองค์กรของตัวเองสู่ความสำเร็จ  

กลยุทธ์    กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) 

               กำหนดภารกิจ(Mission)

  รัชญาในการดำเนินธุรกิจ

              (Business Philosophy)

  และกำหนดวัตถุประสงค์(Objectives)

  หรือ เป้าหมาย(Goals)

6.               วิสัยทัศน์ (Vision)? 

ตอบ      ภาพรวมในอนาคตเมื่อมองไปข้างหน้า  เป็นความปรารถนาหรือความทะเยอทะยานสำหรับอนาคต แต่ไม่ได้ระบุวิธีการที่จะสามารถนำพาองค์กรของตัวเองสู่ความสำเร็จ หรือนำไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างชัดเจน โดยพิจารณาสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรและองค์กรของเราจะอยูในตำแหน่ง(Position)ใด ในสภาวะแวดล้อมนั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่า(รูปธรรม) แต่เกิดขึ้นในความคิดคำนึง(นามธรรม)

 เทคนิควิธีการ    วิเคราะห์ว่า...เราเป็นใคร Who are we?เราจะทำอะะไรWhat we do? เราจะมุ่งหน้าไปที่ไหน Where we are headed? 

วิสัยทัศน์ที่ดี   ต้องกระชับ เป็นที่ต้องใจของผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับภารกิจหลัก และหลักการ เข้าใจชัดเจน (ไม่เบลอ) ท้าทายแต่ไม่เวอร์  เร้าใจถึงขั้นวาบ 

7.               พิจารณาเลือก จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร ?

ตอบ จุดอ่อน หากมีโอกาสเกิดสูงและผลกระทบมาก ต้องบริหารความเสี่ยง แต่หากไม่กระทบกับงานของเรา ไม่ต้องคิด จุดแข็งไม่มี ก็หาพันธมิตรมาสร้างจุดแข็ง  

 8.               ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้?

ตอบ      โครงสร้างขององค์กร   ระบบผลตอบแทนที่แตกต่าง  คน  วัฒนธรรม  

สะกิดต่อมคิด   สิ่งที่ยั่งยืนและทำให้องค์กรอยู่รอด และยาวนาน คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอาไว้ และ วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งสามารถหล่อหลอมคนที่มาใหม่ได้   (ซึ่งตรงกับที่ท่านอธิการได้กล่าวไว้ในช่วงเช้า )ว่า   เรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการบริหารของเรา และจะตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนในองค์กร อ่านรายละเอียด http://share.psu.ac.th/blog/duang-psu-leader2/12969

9.               ทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อการแข็งขันที่ยั่งยืน เป็นอย่างไร? 

ตอบ  ตอบสนองลูกค้า  ขาดแคลนหายาก  ยากที่จะเลียนแบบ ทดแทนไม่ได้

11.       K   S   A  สู่ความสำเร็จ?   

ตอบ    Knowledge      Skill    Attribute……..  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น คนนี้แหละ อึด  อดทน สู้งาน ขยัน ซึ่งสอนไม่ได้แต่มีอยู่ในตัวตน 

 สะกิดต่อมคิด    -   อย่าคิดสั้นๆง่ายๆว่า ทักษะ (Skill ) คือความรู้  ทักษะ ไม่มีสอนในห้องเรียน เพราะต้องฝึกแล้วก็ฝึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆและฝึก ต้องจัดกระบวนการ เข้าค่าย

                      - คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ความรู้ แต่เป็น Skill ซึ่ง Skill ทฤษฎีมีน้อยแต่ต้องฝึกบ่อยๆ ทำบ่อยๆ เพียงแค่เรียนในห้องจึงไม่พอ

 

      ที่กล่าวมาทั้งหมด

 ......????.พี่ งง ????กับหนูมั้ย ???คะ.......

 

ถ้าไม่งง.....แถมให้อีกนิด..........

 

ยุทธวิธี   เปลี่ยน..... !!!!!!!.

เพื่อชีวิตและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า+++++

 1.     สร้างกระบวนการรับรู้ใหม่ รับรู้ ในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยน

2.     สร้างทัศนคติเชิงบวก คิดบวกเรื่อยๆบ่อยๆก็จะเปลี่ยน    เป็นความชอบ

3.     เปลี่ยนเป็นความชอบ

4.      สร้างค่านิยม

5.      พัฒนาเป็นความเชื่อ

6.     เลยจากความเชื่อ จะกลายเป็น  วัฒนธรรม

7.      วิถีชีวิต

 

ไหนๆก็ตามอ่านกันมาจนจะจบแล้ว เทให้หมดกระเป๋าเลย

 

วิถีคิดแบบพัฒนิจ พิชิตกลยุทธ์ 

   

 ·        ยิ่งสูงควรทำตัวให้ต่ำลง

·        มนุษย์ทุกคนต้องรู้จักตนเอง....ต้องค้นพบให้เร็วที่สุด

·        เมื่อพบตัวเองแล้ว ต้องอยู่ในที่ที่มีโอกาส·        หน้าที่เรา คือหาจุดแข็ง แล้วเดินหาโอกาส

·        เราต้องคิดว่าเรามีโอกาส

·        วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสแล้วต้องทำให้ดี

·        รักษาจุดแข็ง เพื่อรักษาโอกาสเอาไว้

·        โอกาสน้อย จุดแข็งมาก พัฒนาจุดแข็งเอาไว้ รอวันที่มีโอกาส

·        รักษาโอกาส หากจุดแข็งน้อย

·        โตแล้วแตก แตกแล้วรวมกันโต

·        กลยุทธ์  คือ จิกซอว์ เชื่อมถึงกันหมดไม่ใช่ขนมชั้น

·        ธุรกิจที่ดี ต้องเติบโตไม่พร้อมกับสภาพแวดล้อม

·   ไม่มีเครื่องมือการจัดการใดที่ดีที่สุดในโลก ตราบใดที่เรายังไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการเองได้ หน้าที่เราคือเลือกและหยิบเครื่องมือที่มีมาใช้ให้เหมาะกับเรา

·   2  ของการแข่งขัน คือ แตกต่าง หมายความว่า แตกต่างจากที่เคยทำ คนอื่นมักไม่ทำ และ ต้นทุนถูก และหากจะกำหนดความแตกต่างด้านราคา ต้องทำให้ความแตกต่างด้านความรู้สึกมากขึ้นเท่าน้น 

                  

                 กลยุทธ์=จุดแข็ง+โอกาส

        .....พี่ขา .... พี่เข้าใจหนูมั้ยค่ะ.......??????

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2552 00:12 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2552 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เห็นด้วยครับ กลยุทธ์เปลี่ยนได้ทุกโอกาศ แต่ สูงสุดคืนสู่สามัญ อย่าคิดมาก

สมใจ

หนูดวงจับประเด็นเก่ง

ขนาดโดนวิทยากรแซวตลอดรายการ

ยังมีสมาธิ

จดอย่างกับเครื่องบันทึกเสียงแน่ะ

หนู... เข้าใจและไม่งงงง... ค่ะ เยี่ยมจริง ๆค่ะ

Ico48
Ph.D.Student in Management, PSU [IP: 118.175.29.226]
04 กรกฎาคม 2552 02:31
#46069

ผมอ่านบทความจาก Havard business review เข้าใจว่า Strategy มันเป็นแค่ Conceptual Fashion อีกไม่นานมันก็มี Management tools ใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก

   

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.16.210
Message:  
Load Editor
   
Cancel or