นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2969
ความเห็น: 13

จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่3

เจ้าคุณ อำนาจและฐานะมิได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์หรือพระแสงราชศาสตรา แต่อยู่ที่เคารพศรัทธาของประชาชนที่มีต่อท่านหากทำให้ประชาชนเชื่อถือศรัทธาได้แล้ว ไม่มีใครไปถอดเจ้าคุณได้ดอก แม้พระเจ้าอยู่หัวก็ถอดไม่ได้ เพราะพระองค์ท่าน ทรงปรารถนาจะให้ ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข ยิ่งกว่าใครในแผ่นดิน อยู่แล้ว"

.เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3    วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552                 

    กลุ่มวิชาที่ 3         การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT  การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในองค์กร และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร 

สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 3   วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ จริยธรรมสำหรับนักบริหารโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  "          เจ้าคุณ อำนาจและฐานะมิได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์หรือพระแสงราชศาสตรา แต่อยู่ที่เคารพศรัทธาของประชาชนที่มีต่อท่านหากทำให้ประชาชนเชื่อถือศรัทธาได้แล้ว ไม่มีใครไปถอดเจ้าคุณได้ดอก แม้พระเจ้าอยู่หัวก็ถอดไม่ได้ เพราะพระองค์ท่าน ทรงปรารถนาจะให้ ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข ยิ่งกว่าใครในแผ่นดิน อยู่แล้ว"                                                                      

                                                 วาทะ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

และท่านได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรมอย่างน่าฟังและเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและถุกต้องตามหลักการเขียนจึงได้ค้นคว้าคำอธิบายเพิ่มเติม จาก http://th.wikipedia.org โดยมีรายละเอียดดังนี้ทศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้             ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดกปรากฏพระคาถา ดังนี้

ทาน (ทานํ) การให้ หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย

ศีล (ศีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา

บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

ความซื่อตรง (อาชชวํ) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต

ความอ่อนโยน (มัททวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า

ความเพียร (ตปํ) หรือความเพียร มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน

ความไม่โกรธ (อกฺโกธ) หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล

ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา) การไม่เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

ความอดทน (ขันติ) การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย

ความยุติธรรม (อวิโรธนํ) ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูดอารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ                     

นอกจากนี้องจรัลยังกล่าวอีกว่า   "ข้อที่ยากที่สุดสำหรับสถานะนักบริหาร คือ   การเป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้วินิจฉัย ตัดสินใจและใช้ดุลพินิจด้วยวิจารณญาณ" โดยมีประโยคเด็ด โดนใจ ที่ว่า ดุลพินิจและวิจารณญาณต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มึความเป็นธรรม อย่าหูเบาเป็นอันขาด อย่ารังเกียจคนที่คอยค้าน หรือคนที่คิดต่าง คอย วิพากษ์ วิจารณ์จับผิดหรือตำหนิ แต่ต้องเอามาคิดให้ละเอียด  สิ่งใดไม่จริงให้ศึกษา  ชี้แจง  สิ่งใดมีมูล มีเค้า รีบหาข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไข 

                 ช่วงบ่าย วันเดียวกัน คุณเนตร จันทรัศมี ผู้บริหารบริษัทไดอาน่า จำกัด บรรยาย เรื่อง จริยธรรมสำหรับนักบริหารในมุมมองของผู้บริหารองค์กรเอกชน  ช่วงนี้ชะแว็ปไปประชุมกะเจ้านาย ประมาณ30 นาทีเลยเก็บข้อมูลมาไม่ครบ เท่าที่จับใจความได้และชอบมากๆก็คือ 

 Robust Dialogue คือ การพูดอย่างตรงไปตรงมา โต้ตอบในที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมา......

คิดบวก มีจินตนาการ

 รักษาจิตให้มั่นคง

 ช่วงบ่ายหลังพักรับอาหารว่าง รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ ได้แบ่งกลุ่มอภิปรายสถานการณ์จำลอง ตามพื้นฐานการสำรวจมุมมองด้านจริยธรรมของบุคลากรม.อ.และเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในสังคมปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์ได้สำรวจความคิดเห็นของนบ.ม.อ.2 ล่วงหน้า

สิ่งที่เรียนรู้จากอภิปรายกลุ่มมีดังนี้

1.                   ตั้งสติก่อนสตาร์ท ทุกเรื่องก่อนที่เราจะลงมือทำหนังสือร้องเรียน

หรือสอบถามข้อสงสัยควรตั้งสติคิดให้รอบคอบและมองผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นทุกครั้ง

         2.                   ลูกน้องข้าใครอย่าแตะ......เอาเข้าจริงเราต้องรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี(จริงเหรอ?)

        3.                   เปิดมุมมองการแก้ปัญหาให้รักกุม ละเอียด และรอบคอบมากยิ่งขึ้น

4.                   ปัญหาใหญ่เรื่องคุณธรรม จริยธรรม คือ ความกล้าหาญทางจริยธรรม

เพราะหากเรากลัวและขลาด เกินไป เราจะไม่เหลือบรรทัดฐานแห่งความดี

งาม  ให้ข้าราชการรุ่นหลังได้เห็นกัน ฟังข้อคิดเห็นของวิทยากรแล้ว บอกได้

คำเดียวว่า....หนาวจริงๆ....กับสิ่งที่เราเคยทำลงไป สงสัยต้องเตรียมธงชาติคุม

หน้าซะแล้ว...เรา..

        5.                   หลักการกับ หลักGU มักอยู่คู่กันเสมอ เพียงแต่อย่า สองมาตรฐาน

6.                   แนวทางการสร้างสถานการณ์จำลองเพื่ออภิปรายกลุ่ม โดยกระบวน

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมของอาจารย์ดีมากๆจะนำไปใช้เมื่อโอกาสอำนวย

7.                   เอกสารประกอบของอาจารย์หากใครได้อ่านจะมีประโยชน์มากและ

ช่วยเติมเต็มหลักวิชาการได้เป็นอย่างดี  

เก็บตกบรรยายกาศในห้องเรียน

·       ทุกคนตั้งใจฟัง แลกเปลี่ยน แม้เราเองจะคิดถึงห้องสุข-ขา ใจจะขาดยังต้องทน

 เพรากลัวพลากช็อดเด็ด เนื้อหาก็อัด แน่น คับแก้วบอกได้คำเดียวว่า อึด อัด แน่น ไม่มีหลับ

·       สายตาพิฆาตมาเป็นระยะ เวลานักเรียน แอบคุยกัน

·       คุ้มค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในวันนั้น            

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2552  เปลี่ยนแปลงกำหนดการ เป็นเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านblog และเห็นเหตุให้นบ.ม.อ.2 ต้องส่งการบ้านคุณครูใหญ่นั่นเองรศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร วิทยากรของเรา ได้พูดถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์จริงมาเล่าสู่กันฟัง หลายคนถึงบางอ้อ.....เค้าทำกันแบบนี้นี่เอง......สิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์สรุปได้ดังนี้

·       สมาชิกเครือข่ายทุกคน  ล้วนมีศักยภาพเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   เมื่อมาทำงานร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจุบัน   ย้อนอดีต ลงลึกรากเหง้า และสู่การก้าวถึงอนาคตที่มั่นคง ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและมั่นใจว่าจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใดๆในอนาคตด้วย พลังเครือข่าย

·       The  Iceberg  Model  of  Competencies

·       บล็อกหรือเว็บบล็อก เป็นเว็บไซด์สำหรับเขียนบันทึกเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ ทำให้บล็อกต่างจากเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิด ที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึง ความเป็นตัวตนของผู้เขียน ได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในนานาประเทศ

·       บันทึกทุกอย่างลงบล็อก ใช้ทุกบันทึกให้เสมือนหน้ากระดาษ

·       โลก digital สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติมได้โดยง่าย

·       รวบรวมผลงานที่เขียนไว้ในบล็อกมานำเสนอเป็นผลงาน เพื่อขอความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้

·        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

·        สอนงานผ่านบล็อก

·       คิด เขียน ทบทวน แก้ไข     

        ประโยคเด็ด  IT  IS  NOT  ENOUGH  TO            STARE  UP  THE  STEPS            WE  MUST  STEP  UP  THE  STAIRS  

        เพียงจ้องมองบันไดยังไม่พอ         เราต้องก้าวขึ้นบันไดด้วย 

              ช่วงบ่าย คุณเมตตาวิทยากร เดี่ยวมือหนึ่ง เรื่องShare.psu.ac.th มิมีใครเกินเธอคนนี้ ....ถึงเวลาเข้าห้องคอมพิวเตอร์ ท่านวิทยากร ก็บรรเลงเพลงแชร์ ซะ มีน งง ....... กันไปหลายคนโดยเฉพาะคนอายุเกินเลข4 แต่วัยซะ รุ่น อย่างหมู่เฮา.....สบายแฮ เพราะเล่นแชร์กันอยู่แล้ว  สุดท้ายพี่เมตตาก็เอาอยู่ เพราะขู่เอาไว้ว่าต้องส่งการบ้าน....คำขู่ได้ผลดีจริงเชียว.....เดี๋ยวเดียวทุกคนก็มีบันทึกแรกขึ้นวงแชร์เรียบร้อยโรงเรียนเมตตา.....เกือบลืมไปวั้นนี้พี่รัตติยา จากกองการเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้วยอีกคน  ขอบคุณหลายๆคะ....ท่านพี่ทั้งสอง

                 เก็บตกบรรยายกาศในห้องเรียน

·       หลายคนตื่นเต้นเพราะไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการเขียนบันทึก

·       อีกไม่น้อยที่หาpassword ของตัวเองในสมองอันน้อยนิดไม่เจอเพราะสมัครไว้นานแต่ไม่ได้ใช้งาน นานไป ก็เลยลืม

·       บางคนจำสับสนเนื่องจากมีหลายpasswordในการเข้าระบบ    กว่าจะนึกได้ เพื่อนก็เขียนเสร็จกันไป2-3บันทึกแล้วจ๊ะ....แต่โชคดี มีเทวดา นางฟ้าใจดี สมาชิกนบ.ม.อ.2 ซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์อยู่แต่เดิม  เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล

·       แม้บางครั้งพี่เลี้ยงก็เอาตัวไม่ค่อยรอดเพราะล้างลาวงการแชร์ไปหลายเพลา...

·        ป้าๆน้าๆหลายคน นั่งจินตนาการนามแผงของตัวเองให้สุดเริ่ด  คิดออกก็พอดีหมดเวลา...พักรับอาหารว่าง แล้วก็ กลับบ้าน

·       คนต่างจังหวัดต่างดีใจได้กลับมาเร็วขึ้น เพราะวิทยากรมืออาชีพ สปีดเร็ว เนื่องจากศักยภาพนบ.ม.อ.2 สูงจริงๆ

 เฮ้อ! เขียนเสร็จซะทีการบ้านส่งคุณครู...... 

สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 20:17 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2552 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เข้ามาเรียนรู้ด้วยคนครับ

ด้วยความยินดีคะ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้นบ.มอ.2เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างเครือข่าย

นี่เราเรียนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

จดซะ ...

Ico48
ทวาทศ [IP: 117.47.183.239]
16 มิถุนายน 2552 23:25
#45372

เขียนยังงี้ทุกครั้งแล้วใครจะเข้าเรียนละนี่

แค่มาอ่านสรุปตอนหลังก็แจ่มแจ้งแล้วครับ 

 

  อ่านสนุก  ลุกนั่งสบายค่ะ ( ไม่อึด  อัด เหมือนอยู่ในห้องประชุม)  สงสัยว่าถ้าวันไหนต้อง "โดดเรียน"  คงต้องอาศัย  lecture น้องดวง เป็นที่พึ่ง

นักเรียน ไม่ทยอยส่งการบ้าน....ทำให้คนตรวจตาแฉะเลย...อิ..อิ...
เขียนเก่งจัง...

มีพลังมากจริง ๆ ค่ะ น้องดวง ...... เยี่ยม.. ค่ะ

ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นจากพี่ๆนบ.ม.อ.2คะ

เขียนให้ดีอย่างไรก็สู้การเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกคะ....แต่ถ้าจำเป็นต้องขาดเรียนจริงๆบันทึกนี้คงพอช่วยได้บ้าง

สำหรับคุณครูที่คอยตรวจการบ้านเดี่ญวจะหายาหยอดตาให้นะคะ....5555

เขียนได้ดีค่ะ  น่าอ่านมาก

 

เขียนเก่ง ๆ อย่างนี้

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 52

ทีมงานปัตตานี มีรางวัลให้ค่ะ

(โรตีกรอบ..ตามร้องขอค่ะ)

***สมกับเป็นท่านเลขาของรุ่นจิงๆ***

นับถือค่ะ

สมแล้วที่เป็นมนุษย์บ้าพลัง..เก่งจริง ๆ เลยน้องสาวเรา

ตกลงว่าศุกร์ที่ 29 หรือ 26 กันแน่นี่น้องปุ๊ ขา ขา ขา ที่จะเจอกัน

PPPP ขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้ง4 ที่ติดตามผลงาน

สงสัยปุ๊จะจำวันผิด ศุกร์นี้ 26 มิย.52คะท่านเปาเปา

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ