นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1764
ความเห็น: 4

นพลักษณ์:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่1

นพลักษณ์ “บ่งบอกตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตน”

                     หลังจากได้รับการบ้านจากครูใหญ่ (ตัวจริง) คุณหมอวรัญ ให้ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จาการอบรม นบ.ม.อ.2 ผ่านการเขียนblog โดยมีผู้จัดการหลักสูตร คุณพี่เมตตาเป็นผู้ส่งผ่านสารจากผู้อำนวยการหลักสูตรมายังนักเรียนทุกคน  เมื่อผอ.สั่งมี ฤ ที่นักเรียนชั้นดีอย่างเราจะไม่ทำตาม  คิดได้อย่างนั้นก็นั่งทบทวนอยู่นาน2 นาน  ผลจึงปรากฏ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1    วันที่ 25-27  มีนาคม 2552                                

                 พีธีกรสาวสวยของงานฝึกอบรม คุณพี่เมตตามาทำหน้าที่พิธีกรด้วยตัวเอง เล่าขานเรื่องราวที่มาที่ไปของหลักสูตร วัตถุประสงค์และเนื้อหาการอบรม สรุปได้ดังนี้

1)                  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2(นบ.ม.อ. รุ่นที่2)          

2)    วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร(โดยย่อ) เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารในมิติต่างๆ วิเคราะห์ จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ มองไกล ทันต่อเหตุการณ์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการบริหาร พัฒนาหน่วยงาน ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแลสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่การปฏิบัติในงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถประสานระบบงานได้ทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้ หรืออาจกล่าวโดยสรุปว่า หลักสูตรได้ พัฒนาเราให้เป็นนักการทูตที่คอยเชื่อมประสาน สร้างสัมพันธไมตรีจากนโยบายสู่การปฏิบัติแถมยังได้เครือข่ายที่คอยเชื่อมโยงภารกิจของสงขลานครินทร์ให้เป็นสายใยแห่งความผูกพันและจงรักภักดีแก่องค์กรนั่นเอง  

3)                  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 7 กลุ่มวิชา 159 ชั่วโมง ซึ่งขอกล่าวถึงโดยย่อดังนี้

                      กลุ่มวิชาที่1           ปฐมนิเทศ รวม 18 ชั่วโมง   ประกอบด้วย  การแนะนำหลักสูตร การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนาทีมงาน   กิจกรรมละลายพฤติกรรม                            

                    กลุ่มวิชาที่ 2          การบริหารตนเอง(Managing yourself) รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพชีวิต หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้                               

                      กลุ่มวิชาที่ 3          การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT  การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในองค์กร และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร                               

                       กลุ่มวิชาที่ 4          การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ควาทมรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในงานประจำ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้         

                  กลุ่มวิชาที่ 5          เครื่องมือในการบริหาร(Management Tools and Techniques) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย เครื่องมือคุณภาพโดยรวม เครื่องมือการประเมินผล การสื่อสารเพื่อการบริการ และเทคนิคการนำเสนอ              

                 กลุ่มวิชาที่ 6          เนื้อหาจะแยกตามกลุ่มการบริหาร รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยกลุ่มบริหารสายวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารงานภาควิชา  กลุ่มบริหารสายสนับสนุน จัดทำโครงการพัฒนางาน              

                กลุ่มวิชาที่ 7          เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน รวม 30 ชั่วโมงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการอีก6ชั่วโมงปิดท้ายโครงการ                หลังจากพี่เมตตาเล่าจบเราก็อดภูมิใจกับพี่เมตตาไม่ได้ที่หลักสูตรการอบรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นผลงานการออกแบบหลักสูตรการอบรมของเราเองและส่งให้กพ.รับรอง สิ่งที่สำคัญเราใช้ศักยภาพของคณาจารย์และผู้บริหารระดับสูงของเราในการบรรยายเล่าประสบการณ์ในการบริหารงานให้ฟัง ซึ่งเป็นรูปแบบของการกระชับมิตร(ภาพ)ระหว่างผู้บริหารทุกระดับได้เป็นอย่างดี         

            ต่อจากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้อำนวยการหลักสูตร ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร (รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์) กล่าวเปิดอบรมและให้ข้อคิดแก่พวกเรา         และได้แนะนำหัวหน้าห้องที่จะคอยทำหน้าที่เช็คชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งกำหนดการอบรมแต่ละสัปดาห์ ซึ่งนั่นก็คือ พี่สัมฤทธิ์ นั่นเอง  ช่วงพิธีการอย่างไม่เป็นทางการผ่านไป .......... เราก็เริ่มเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ 1 ทันที 

สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 1 การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนาทีมงาน   กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย อาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ  สรุปสาระความรู้·       นพลักษณ์(ENNEAGRAM) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อความเข้าใจตนเองทั้งความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออกและโต้ตอบเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองจากด้านในและเพื่อปรับปรุงตนเองให้สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

·       9 ลักษณ์ บ่งบอกตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตน

ลักษณ์ 1   คนสมบูรณ์แบบ ผู้แสวงหาความถูกต้อง นักปฏิรูป นักปรับปรุงแก้ไข คนช่างจับผิด พลังชีวิตถูกใช้และขับเคลื่อนเพื่อมุ่งการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการกระทำนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนลึกว่า เราจะเป็นที่รักและยอมรับของคนบนโลกนี้ เมื่อเราเป็นคนดี ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ  ความโกรธเป็นพลัง เมื่อความคาดหวังไม่ได้รับการตอบสนองต้องลุกขึ้นจัดการและบ่นๆๆๆๆ วิพากษ์วิจารณ์ ตำหนิ เหน็ดแนม เพื่อระบายความโกรธ  งานมาก่อนการพักผ่อนมาทีหลัง มีพลังและอุทิศรับผิดชอบการทำงานได้ดีเยี่ยม สมบูรณ์พร้อมจนอาจต้องใช้เวลาและพลังงานมาก จุกจิกกับรายละเอียด เพราะความปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดี จึงมีท่าทีชอบสั่งสอน ตำหนิ และมีความ เครียดจนคุ้นชินแล้วเพรามุ่งกับอุดมคติ ความสมบูรณ์แบบ หลงลืมความรู้สึก ความต้องการจากใจ อยู่กัหลักการ ควร ไม่ควร  หากพักผ่อนตามใจตนเองบ้างจะดีทีเดียว                           

     ลักษณ์    2              ผู้ให้        ศักยภาพอันโดดเด่นคือ การมีน้ำใจ การให้ การช่วยเหลือ โดยเฉพาะกับคนพิเศษ สิ่งที่ให้มิใช้แค่สิ่งของแต่มีหัวใจของคนสองคนติดแนบติดด้วย การถูกปฏิเสธจึงเป้ฯนรกของคนลักษณ์ สอง  อาการองค์ลง จึงปรากฏยามที่คนสองผิดหวังและเสียใจรุนแรง  การมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ ความต้องการเป็นที่รัก ที่ยอมรับทำให้มีพลังการขับเคลื่อนการทำงานพร้อมกับพลังที่มุ่งเรื่องภาพลักษณ์ การมุ่งให้ตัวเองดูดี มีน้ำใจ มีท่าทีประจบ ยึดติดกับการให้จนไม่เป็นอิสระและจัดการกับเรื่องราวของคนอื่นจนดูวุ่นวาย พลังอารมณ์รุนแรง ระเบิด ควบคุมไม่ได้ยามที่ผิดหวัง เสียใจมาก                          

      ลักษณ์    3              นักแสดง   นักแสวงหาความสำเร็จ คนมุ่งงาน นักให้กำลังใจ จิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมเป็นผู้นำเพราะใครก็เหลียวมองด้วยสายตาที่ชื่นชม มีพลัง อุทิศตัวและรับผิดชอบที่จะมุ่งให้งานสำเร็จมีสูง ใส่ใจกับภาพลักษณ์การมีความสามารถ ความเก่ง มุ่งผลสำเร็จ ประสิทธิภาพ ใจร้อน อึดอัดกับความล่าช้า  ละเลยความรู้สึก มองข้ามเรื่องความสัมพันธ์ใช้พลังมากับการมุ่งงาน ความสำเร็จ  รับผิดชอบงานจนเสร็จ แต่คุณภาพงานอาจสำคัญน้อยกว่า มักทำตัวไม่ว่าง เนื่องจากงานมาก มีกิจกรรมตลอด ภาพลักษณ์ดูดี มีความสามารถด้านการปรับตัว และสวมบทบาทในการทำงานนั้นๆ จนอาจสับสนกับความเป็นตัวของตัวเอง ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้                

                 ลักษณ์    4              คนโศกซึ้ง  คนโรแมนติก นักแสวงหาความหมาย คนช่างแปลกแยก  อารมณ์และความอิจฉา คือ พังขับเคลื่อนชีวิต สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น มักกังวลถึงคุณค่า อุดมคติอะไรบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องค้นหา ต้องต่อเติม  มันยากที่จะบอกกล่าว  รู้แต่ว่ามันอยู่ในความรู้สึก  ซึ่งจะถ่ายทอดอย่างไรดี ให้คนอื่นเข้าใจ  นี่เองที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจคนลักษณ์4 แต่พวกเขารู้ว่าคุณช่างแตกต่างจริงๆ  

          ลักษณ์    5              นักสังเกตการณ์ นักแสวงหาข้อมูล คนช่างคิด  ความรู้ คืออำนาจ มักกังวลถึงความพร้อมของตนเอง โดยเฉพาะสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจ  เวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆ ที่เรียกร้องให้ต้องออกแรง หรือแสดงออก  ซึ่งไม่ค่อยถนัด  หลายคนจึงมักรู้สึกว่าชอบเก็บตัวเกินไป บ่อยครั้งที่ดำเนินชีวิตแบบส่วนเสี้ยว ช่วงเวลาหนึ่งฉันเต็มที่ ฉันพูดคุย ร่าเริง ทำงานหนัก แต่หมดเวลา คนห้าปิดปากเงียบไม่สัมพันธ์อะไรด้วยแล้ว ขอเวลาพักหน่อย  คนห้าไม่บอกแต่แสดงให้รู้ว่าฉันขอตัวนะ อย่ามารบกวนแต่ที่พวกเขาชื่นชม คือ ก็เป็นผู้ฟังที่ดี  ความลับคือสิ่งที่เขามีอยู่ไม่บอกใคร แต่เมื่อใครได้บอกเล่าเรื่องราวลับๆกับคนห้า ก็พอไว้ใจได้ว่าจะเก็บมันไว้เช่นกัน  และมีความรู้มากในเรื่องที่สนใจจริงๆ  

  ลักษณ์    6              นักปุจฉา   วิธีคิดของคนหก คือ การตั้งคำถาม  คนหกอาจต้องการคำตอบ หรือไม่ต้องการก็ได้ เพียงแต่คิดดังๆยามที่ระแวง สงสัยในบางสิ่งบางอย่างและต้องการความกระจ่างและสิ่งเหล่านี้เป็ฯความเคยชินสำหรับการอยู่รอด ในโลกใบนี้ คนหกรู้สึกว่า เราต้องระมัดระวัง มีความกลัวเป็นอารมณ์พื้นฐาน   กังวลถึงเรื่องความมั่นคง ปลอดภัย เก่งมากในเรื่องการตั้งคำถามตรวจสอบ  แต่พอใช้จนถึงแย่ในเรื่องการตัดสินใจ เพราะฟันธงไม่ค่อยได้  หลายคนชื่นชมในความจริงใจ อบอุ่นของคุณ   แต่ก็ผวา เวลาที่คุณสับสน  มีคำถามร้อยแปด จนอาจกลายเป็นทนายปีศาจ   ใช่.... แต่ คือคำที่พูดติดปากเป็นประจำ เนื่องเพราะต้องการความปลอดภัย อย่าพูด อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง การเผื่อทางเลือกไว้ก็ดีนะ....อย่างไรก็ดี การมีมุมมองที่แตกต่าง ตั้งคำถาม ตรวจสอบเพื่อความชัดเจน แน่นอน โปร่งใส แต่การมองโลกแง่ร้าย ระแวงทำให้อยู่กับการคิดนึก ตรึกตรอง ตรวจสอบจนไม่ลงมือกระทำ เว้นแต่จะชัดเจนและไว้ใจสามารถทำงานอย่างอุทิศตัวและจงรักภักดี 

 ลักษณ์    7              นักผจญภัย :  คุณไม่ได้กังวล  คุณแค่อยากให้ตัวเอง และโลกนี้มีแต่ความรื่นรมย์  มีทางเลือกที่เปิดช่อง เพราะคุณรู้ดี รู้ชัดว่าคุณต้องการอะไร  แต่หลายคนอาจแอบเสียใจที่คุณลืมฟังพวกเขา ลืมถามไถ่และใส่ใจ  เพราะคุณ แค่มีเรื่องน่าสนใจรอการเรียนรู้อยู่ 

  ลักษณ์    8   เจ้านาย     เสียงดัง และแสดงออกชัดเจน ตรงไปตรงมาเวลาที่คุณชอบใจ ไม่ชอบใจ โดยเฉพาะเรื่องความไม่ยุติธรรม  มันกระตุ้นคุณได้มากจริงๆ แต่คนอื่นคงไม่รู้ว่า  จริงๆ คุณแสนจะอ่อนโยน ใจอ่อนง่าย ภายใต้ท่าทีที่ดุดุดัน เอาจริงเอาจัง ไม่ยอมใคร  

 ลักษณ์    9        ผู้ประสานไมตรี  หลายคนรู้ว่า ยามที่พวกเขาลำบาก มีคุณนี่แหละที่พอพึ่งพาได้  เพราะคุณใจดี ไม่ชอบปฏิเสธใคร  บ่อยครั้งคุณเลยเหนื่อยมากกับเรื่องของคนอื่น ไม่เป็นไร คุณบอกกับตัวเอง แต่ระวังเรื่องการให้คุณค่า และความสำคัญกับตัวเองบ้างนะ  เพราะคุณชอบหลงลืมเรื่องสำคัญนี้บ่อยๆ 

สรุปข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้ นพลักษณ์ บ่งบอกตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนโดยการยอมรับและเข้าใจว่า  เราทุกคนบนโลกล้วนแตกต่าง หากแต่เราจะหยุดเพื่อพิจารณาตนเองอย่างถ่องแท้ แล้ว ก็จะค้นพบตัวตนจากด้านในว่าเราเป็นเช่นไร และหลังจากนั้นแล้วก็จะพบความงามท่ามกลางความแตกต่างที่จะช่วยเติมเต็มสัมพันธภาพระหว่างเราให้มั่นคง ด้วยการยอมรับความเป็นตัวตนและปรับลดตัวตนเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 เก็บตกบรรยายกาศในห้องเรียน    

                            อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะในความสนุกสานาและมุข..กระจายของวิทยากรและนบ.ม.อ.2 ทุกคน ที่สลับกันหยอดมุขและเล่าเรื่องมนแต่ละลักษณ์ของตนเอง บ้างแสดงออกแบบขอระบายสิ่งที่อยู่ในใจ แบบว่า อัดอั้นมานาน สิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องจริงผ่านใจ...ที่คละเคล้า ด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตัน บางก็ถึงบางอ้อ ว่า...เราเป็นเช่นนี้ จริงๆเหรอ บ้างก็โอดครวญว่า มันไม่จริง เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่วิทยากรก็มีกลเม็ดเด็ดพรายที่ช่วยในเรายอมจำนนด้วยเหตุแห่งพฤติกรรมของเราที่ปรากฏมานานแล้ว ...... และหลายคนแสดงความเป็นลักษณ์อย่างชัดเจนว่า....หากจะหาคู่ชีวิตสักคน สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ นามสกุลต้องไพเราะ เมื่อเอื้อนเอ่ยวจีออกมาต้องดูดีคล้องจองกับชื่อจริง อะไรประมาณนี้ ที่คนลักษณ์ 1 เค้าเป็นกัน.....และเราก็ค้นพบว่า บ้านเพื่อนนบ.ม.อ. 2 ของเราคนไหนใครบ้างที่เราไม่ควรไป...เพราะจะเข้าไปทำลายความเป็ฯส่วนตัว เพราะคนลักษณ์   ................เค้าหวงแหนเป็นที่สุด..         

           เหนือ.สิ่งอื่นใด ในวันนั้นเราได้มีโอกาสโอบกอดโดยใช้กายและความรู้สึกสัมผัสจากด้านใน หลายคนน้ำตาซึมด้วย หลายคนน้ำตาร่วงด้วยความ..ความตื้นตัน และอีกหลายความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย อีกครั้ง แต่ก็อีกหลายคนที่อาจจะรู้สึก แต่ไม่แสดงออกหรืออาจจะไม่รู้สึกพิเศษอะไรกับการกอดครั้งนั้นก็เป็นได้ . อย่างไรก็ตามสิ่งที่สัมผัสและรู้สึกได้คือ

         กิจกรรมครั้งนี้ได้ทำลายกำแพงหรือเส้นอะไรบางอย่างระหว่างนบ.ม.อ.2ให้เราได้ใกล้กันมากขึ้น..... .

สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 19:49 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2552 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แล้วคนลักษณ์ไหนน้า post 3 บันทึกในเวลาใกล้ๆกัน

55555 อยู่ร้านขายไก่ทอด(ฟังดูคุ้นๆมั๊ย)

KFC ที่ Perlis ครับ เห็นป้าย Enjoy Free WiFi แล้วมันอดทดลองไม่ได้ แต่ของเขาแรงจริงๆ

คนลักษณ์ 1 เท่านั้นคะ ที่บ้าพลังขนาดนี้ 5555

ขอกินไก่ด้วยคนนะนะนนะนะนะนะ

แล้วของที่ว่าแรงนี้คนลักษณ์1 หรือWiFi กันนี้ 5555

ไม่เห็นได้กอดใครเลย พอดีมีธุระ ออกมาก่อน

จะไปขอกอดใคร ก็ไม่มีใครให้กอดแล้ว

บอกว่าหมดเวลาแล้ว ฮือ ฮือ

เข้ามาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาค่ะ ยังงี้ถ้าขาดสัก 1 ครั้งก็ตามทันค่ะ (5555) ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งค่ะ

สำหรับอ้อมกอดของน้องดวงก็อบอุ่นดีค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ