นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 59 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ 1225 0
ปุ๋ย..ไม้ผล..นาข้าว..ยางพารา..ปาล์มน้ำมัน 1543 0
ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ 1282 0
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว...จุลินทรีย์ 922 0
ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ 1030 0
สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1267 0
ไฮโดรโพนิกส์ 1136 0
ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์ 1275 0
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 1028 0
เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1054 0
เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโพนิกส์..... กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 878 0
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 706 0
เรียนรู้...ผักไฮโดรโพนิกส์ 826 0
บรรยายสมบัติทางเคมีของดิน 811 0
อบรมหมอดินอาสาสงขลา 871 1
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ 781 0
กาควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี 937 0
อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 574 0
อบรมเจ้าของสวน 850 0
พัฒนาเชื้อชีวภัณฑ์ แก้โรคกาบใบแห้งในข้าว [C] 1130 1
รากเน่า-ใบจุดใน ผักไฮโดรฯ 40 บาท..ไม่ต้องรื้อระบบ [C] 1304 1
ความรู้....เคมีของดิน 846 1
..เขียนบทความวิจัย 794 1
...เรื่อง...ปุ๋ย..ปุ๋ย.... 1030 0
หลักสูตรเกษตรกรสวนยาง 956 0
บริการวิชาการ..ดินและการจัดการดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา 957 0
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 1074 0
การเขียนต้นฉบับบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ 1019 0
ปุ๋ยในสวนยางพารา 1172 0
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 1227 0
สัมมนาวิชาการด้านการเกษตร 1181 0
บริการวิชาการ...ผลผลิตยาง 1186 0
มาเล่าสู่กันฟัง...บริการวิชาการภาควิชาธรณีศาสตร์ 1196 0
เล็งเห็นความสำคัญ....จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 1132 0
เสวนาวิชาการ..ยางพารา 1604 1
วิทยากรบรรยาย...เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 1932 0
วิทยากร...หลักการจัดการลุ่มน้ำ 1634 0
พืชผักพื้นบ้าน 2109 3
ปุ๋ยดี...ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ.. 1836 0
เสวนาพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ 3160 1
เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 1694 0
สมุนไพรไทย โด่ไม่รู้ล้ม 1603 0
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 1490 2
มหัศจรรย์สมุนไพรไทย ขี้เหล็ก 2005 3
ดูแลสุขภาพแบบปราชญ์ชาวบ้าน 1388 1
วิทยากรด้านอาหารสัตว์น้ำ 1496 1
การปลูกผักสวนครัว 3333 1
วิทยากรด้านอาหารสัตว์น้ำ 1664 0
เรื่องของอร่อย..ลองกอง 3881 1
นำเสนอผลงานวิชาการ 1464 1
ประชุมวิชาการนานาชาติ 1476 0
โรคพริกสาเหตุจากเชื้อไวรัส 1719 0
วิทยากรด้านศัตรูพืช 1374 0
วิทยากรด้านปาล์มน้ำมัน 1807 2
ความชำนาญทางด้านอาหารสัตว์น้ำ 1184 0
ถ่ายทอดความรู้ 1136 1
คณะกรรมการพิจารณาฯ 1301 0
เจรจาการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ 1232 0
ครูภูมิปัญญาไทย 1674 0