นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 59 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ 1596 0
ปุ๋ย..ไม้ผล..นาข้าว..ยางพารา..ปาล์มน้ำมัน 1890 0
ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ 1528 0
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว...จุลินทรีย์ 1162 0
ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ 1276 0
สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1582 0
ไฮโดรโพนิกส์ 1446 0
ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์ 1525 0
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 1233 0
เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1291 0
เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโพนิกส์..... กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1129 0
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 930 0
เรียนรู้...ผักไฮโดรโพนิกส์ 1048 0
บรรยายสมบัติทางเคมีของดิน 1030 0
อบรมหมอดินอาสาสงขลา 1114 1
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ 969 0
กาควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี 1153 0
อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 749 0
อบรมเจ้าของสวน 1061 0
พัฒนาเชื้อชีวภัณฑ์ แก้โรคกาบใบแห้งในข้าว [C] 1334 1
รากเน่า-ใบจุดใน ผักไฮโดรฯ 40 บาท..ไม่ต้องรื้อระบบ [C] 1515 1
ความรู้....เคมีของดิน 1006 1
..เขียนบทความวิจัย 994 1
...เรื่อง...ปุ๋ย..ปุ๋ย.... 1243 0
หลักสูตรเกษตรกรสวนยาง 1149 0
บริการวิชาการ..ดินและการจัดการดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา 1166 0
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 1268 0
การเขียนต้นฉบับบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ 1222 0
ปุ๋ยในสวนยางพารา 1381 0
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 1440 0
สัมมนาวิชาการด้านการเกษตร 1395 0
บริการวิชาการ...ผลผลิตยาง 1402 0
มาเล่าสู่กันฟัง...บริการวิชาการภาควิชาธรณีศาสตร์ 1392 0
เล็งเห็นความสำคัญ....จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 1325 0
เสวนาวิชาการ..ยางพารา 1813 1
วิทยากรบรรยาย...เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 2137 0
วิทยากร...หลักการจัดการลุ่มน้ำ 1856 0
พืชผักพื้นบ้าน 2365 3
ปุ๋ยดี...ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ.. 2055 0
เสวนาพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ 3473 1
เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 1874 0
สมุนไพรไทย โด่ไม่รู้ล้ม 1773 0
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 1658 2
มหัศจรรย์สมุนไพรไทย ขี้เหล็ก 2190 3
ดูแลสุขภาพแบบปราชญ์ชาวบ้าน 1548 1
วิทยากรด้านอาหารสัตว์น้ำ 1642 1
การปลูกผักสวนครัว 3567 1
วิทยากรด้านอาหารสัตว์น้ำ 1837 0
เรื่องของอร่อย..ลองกอง 4141 1
นำเสนอผลงานวิชาการ 1631 1
ประชุมวิชาการนานาชาติ 1665 0
โรคพริกสาเหตุจากเชื้อไวรัส 1888 0
วิทยากรด้านศัตรูพืช 1549 0
วิทยากรด้านปาล์มน้ำมัน 2006 2
ความชำนาญทางด้านอาหารสัตว์น้ำ 1393 0
ถ่ายทอดความรู้ 1312 1
คณะกรรมการพิจารณาฯ 1496 0
เจรจาการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ 1433 0
ครูภูมิปัญญาไทย 1871 0