นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Charlie 5 (Tikky)
Ico64
รัตยา ติ๊ก มุสิกเกษม
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1404
ความเห็น: 0

ชวนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพคืออะไร ใครต้องเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะุไร?

ช่วงนี้ก็เข้าใกล้การประเมินคุณภาพภายในกันแล้วนะค่ะ เพื่อให้เข้ากับเทศกาลเลยนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาฝากกันค่ะ

การประกันคุณภาพทางการศึกษา คืออะไร  

คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ให้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในการสร้างขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ 

 

แบ่งเป็น 2  ประเภท  คือ  ประกันภายในและการประกันโดยองค์กรภายนอก

                 1.   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                       การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น เป็นการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในจุดที่เป็นจุดอ่อน  ซึ่งได้แก่  คุณภาพครู/อาจารย์  คุณภาพผู้บริหาร  คุณภาพบุคลากร  ผู้มาตรวจสอบ/ประเมิน  ได้แก่  ตัวเอง  คณะ/สำนัก  มหาวิทยาลัย  ทบวงฯ

                 2.    การประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอก

                        การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตั้งแต่ปี  2543  เป็นต้นไป  สมศ.  กำหนดทุก  5  ปี เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลแก่รัฐบาลและประชาชน

ทำไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา....???

 

  1. การที่เราจะทราบว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการใช้งาน ดีในระดับใดนั้น คงต้องมีการวัด และการประเมินในสิ่งนั้นๆอย่างมีกระบวนการที่ถูกต้องเป็นสากล การศึกษาก็คล้ายกัน ต้องมีการนำเสนอให้ทราบว่ามีคุณภาพอย่างไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดได้อย่างไร วัดได้แค่ไหน ใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนวัด มีการนำเสนอโดยวิธีการอย่างไร เมื่อใด เพื่อให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นเขาสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ และไห้ประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุด
  2. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหมวด 6 เพื่อรับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะ 5 ปี และควรให้ดำเนินการภายในปี 2543

ความเป็นมาในการประกันคุณภาพของคณะและภาควิชา

       นับแต่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 22 คณะวิชาตามโครงการนำร่องของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

         ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ได้จัดประชุมพบปะระหว่างคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา

        ต่อมาปี 2542 คณะฯ ได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาคุณภาพขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยรวมอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ และได้มีคู่มือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งมีองค์ประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพที่พัฒนาตามโครงการนำร่องของทบวงฯ จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543 คณะฯ และภาควิชาฯต่าง ๆ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และคณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้งขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม2543

         ด้วยเหตุที่การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ใช้คณะฯ เป็นสถานที่ทดลองฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

         และด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน หรือ SAR (Self Assessment Report) ระดับภาควิชาขึ้น และทีมบริหารภาควิชาก็เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพใน โดยมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาคมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน

1.  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

2.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3.  เพื่อให้ทราบจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4.  เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม KPIs  และยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานปัจจุบัน

5.  เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

          ภาควิชาได้จัดรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายในขึ้นเพื่อสรุปและเสนอผลการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการในช่วง 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 การรายงานผลการดำเนินการจะเป็นไปตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ดังนี้

-  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

-  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

-  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

    คะแนนรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.54 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะ 

      และัสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 20 – 21 สิงหาคม  2555 ในส่วนของภาควิชาฯ เคมี จะเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 สิงหาคม 2555 13:55 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2555 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.107.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ