นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1132
ความเห็น: 1

เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ได้เท่าไหร่

เงินช่วยพิเศษ กรณีถึงแก่ความตาย (ค่าทำศพ)

 

 

ปุจฉา   :   ลูกจ้างประจำท่านหนึ่งสอบถามว่า "เงินค่าทำศพ" ได้เท่าไหร่?

 

วิสัชนา  :   เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่ความตาย (ค่าทำศพ)  จะได้รับ สามเท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง ของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536

หลักเกณฑ์กรณีข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า  "เงินช่วยพิเศษ"  (ค่าทำศพ)  เป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน)

ผู้มีสิทธิได้รับ


 

1. บุคคลที่ข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ โดยทำเป็นหนังสือ (แบบฟอร์ม)

 

การกรอกแบบการแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยพิเศษ

1.  ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษเพียงรายเดียว

2.  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษได้ตลอดเวลา โดยทำหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

3.  บุคคลที่ระบุชื่อไว้ ควรเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ เพราะจะสะดวกและคล่องตัวกว่าผู้เยาว์ในการติดต่อขอรับเงิน

4.  การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษให้ลงลายมือกำกับไว้

 

2. กรณีผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปก่อน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับดังนี้

2.1  คู่สมรส

2.2  บุตร

2.3  บิดามารดา

(ให้จ่ายแก่บุคคลในลำดับก่อนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ)

 

ระยะเวลา   การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทำภายในเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้าราชการ/ลูกจ้างตาย

 

    เงินค่าทำศพ  ตอนนี้  รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

 

ที่มา   http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/corpse.htm

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2558 13:42 แก้ไข: 06 มีนาคม 2558 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ใครที่ยังไม่ได้ทำหนังสือ ให้รีบทำนะค่ะ หากช้าเดียวจะลืม ว่า เงินได้มอบให้ใครแล้วยัง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ