นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 2294
ความเห็น: 3

การขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ

จะไปประชุมทางวิชาการที่ต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

     

 

 

       ปุจฉา   อาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนจะไปประชุมทางวิชาการที่ต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
 
       วิสัชนา  จะต้องดำเนินการ ดังนี้
 
       1.  แนบหนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
 
       2.  ทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยในบันทึกข้อความ จะต้องระบุ
 
           2.1  ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง  ตำแหน่ง.... ประเทศที่จะไป
 
           2.2  วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง …….
 
           2.3  มีกำหนด.....วัน  ระหว่างวันที่......ถึงวันที่....... (ช่วงวันเดินทางขอให้ระบุวันเดินทางตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก จนกระทั่งกลับถึงที่พัก  เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมด)
 
           2.4  ระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากแหล่งทุนใด หรือหากจะขอรับทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก็สามารถขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยทำหนังสือขอรับทุนอีกฉบับหนึ่ง
 
          2.5  ต้องมีหนังสือเดินทางราชการ (Passport) เล่มสีน้ำเงินด้วย หากยังไม่มี ก็สามารถขอได้ หรือหากมีแล้ว หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากไม่ถึง 6 เดือน ต้องขอต่ออายุ
 
     ** กรณีใช้ทุนส่วนตัว สำนักงานหนังสือเดินทางจะไม่พิจารณาออกหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยจะออกเล่มสีน้ำตาล (บุคคลทั่วไป) **
 
          2.6  ต้องขอ  VISA  หากประเทศที่ไปจะต้องขอวีซ่า โดยสามารถดูรายละเอียดได้ว่าประเทศใดที่ต้องขอวีซ่าหรือไม่ ที่เว็บไซต์ของงานประสานงาน กองกลาง มหาวิทยาลัย  โปรดคลิก 
         http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm

 

    กรณีข้อ 2.5  เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการขอหนังสือเดินทางราชการ
  1. หนังสือนำจากมหาวิทยาลัย
  2. สำเนาบันทึกการอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
  3. บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
  5. สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง (กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
  6. กรณีเป็นข้าราชการบำนาญต้องนำสัญญาจ้าง/คำสั่งจ้างมาด้วย
  7. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 35 บาท  จะได้รับ Passport ภายใน 4-5 วันทำการ
 
       โดยจะต้องเดินทางไปยื่นขอ  Passport  ด้วยตนเอง  ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 074-326510
 
ที่มาบางส่วน : จากเว็บไซต์หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ http://www.natres.psu.ac.th/office/personnel/index3.htm
 
 
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 June 2012 13:14 Modified: 28 June 2012 08:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 anni, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขณะรอรับลูกที่แสงทอง แอบเปิด share สักหน่อย

เปิดโชว์เลยค่ะ น้องมอนลี่ ไม่ต้องแอบ Share ของเราน่าโชว์ออก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ