นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2037
ความเห็น: 3

ร่างหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตปัตตานี

คณะกรรมการจัดการประกวดภูมิทัศน์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มอบหมายให้ผมยกร่างหลักเกณฑ์และกติกาการประกวด ผมจึงได้ยกร่างและรับฟังความคิดเห็น และเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 51 ผมได้นำทั้งความคิดเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง ได้เนื้อหาตามที่เห็นครับ ชนันท์ 25 มิ.ย.51

ร่าง
ร่างหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ความเป็นมา
        ปัจจุบันหลายหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานีได้ริเริ่มดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์รอบๆอาคาร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์ ทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะหน่วยงานดำเนินการมีความสวยงามขึ้น  วิทยาเขตปัตตานีเห็นว่าแนวทางการดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดี หากสามารถสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ได้ ก็จะสามารถสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นในวิทยาเขตปัตตานี  อีกทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา บำรุงรักษาภูมิทัศน์ดังกล่าวก็จะส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร  วิทยาเขตปัตตานีจึงริเริ่มในการส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมการพัฒนาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ดังกล่าวให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการมีส่วนร่วม  โดยการจัดประกวดและให้รางวัลการพัฒนาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตปัตตานี  ซึ่งหากครบหนึ่งปีประเมินแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะทำต่อเนื่องตลอดไป 

วัตถุประสงค์
          เพื่อจัดประกวดและให้รางวัลตลอดจนการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคล คณะหน่วยงานที่ทำกิจกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตปัตตานี

หลักเกณฑ์การประกวดและให้รางวัล
1) พื้นที่เป้าหมาย

  1.1 พื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของอาคารที่ทำการ
  1.2 พื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของบ้านพักเดี่ยว
  1.3 พื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของบ้านพักแฟลตและห้องแถว
  1.4 พื้นที่โดยรวมของคณะหน่วยงาน  ได้แก่พื้นที่โดยรวมของกลุ่มอาคารหรืออาคารที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า  กรณีอาคารเดียวกันเป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงาน  ให้นับหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุดเป็นเจ้าของพื้นที่  เว้นแต่หน่วยงานที่อยู่ทั้งหมดจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
  1.5 พื้นที่โซน  ได้แก่ พื้นที่โซนตามการแบ่งโซนทำงานของงานอาคารสถานที่ฯ

          พื้นที่ตามข้อ 1.1 อาจทับซ้อนกับพื้นที่โดยรวมของคณะ(ตามข้อ 1.4)ได้


2) รางวัล  มีรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  ประเภทต่างๆ ดังนี้
 2.1 รางวัลประเภทอาคารที่ทำการ
 2.2 รางวัลประเภทบ้านพักเดี่ยว
 2.3 รางวัลประเภทพื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของบ้านพักแฟลตและห้องแถว
 2.4 รางวัลประเภทพื้นที่โดยรวมของคณะหน่วยงาน
 2.5 รางวัลประเภทพื้นที่โซน

3) หลักเกณฑ์
 3.1 ประเภทอาคารที่ทำการ  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดย พิจารณาจาก
  3.1.1 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร 10  คะแนน
  3.1.2 ความสม่ำเสมอของกิจกรรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 10  คะแนน
  3.1.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนหรือความก้าวหน้าจากสภาพเดิมๆ 10  คะแนน
  3.1.4 ความประหยัด  และการลงทุนต่ำที่ให้คุณค่าความงามสูง  10  คะแนน
  3.1.5 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  10  คะแนน
  3.1.6 ความสวยงามของผลงานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  50  คะแนน

 3.2 ประเภทบ้านพักเดี่ยว  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดย พิจารณาจาก
  3.2.1 ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในบ้าน 10  คะแนน
  3.2.2 ความสม่ำเสมอของของกิจกรรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 15  คะแนน
  3.2.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนหรือความก้าวหน้าจากสภาพเดิมๆ 15  คะแนน
  3.2.4 ความประหยัด  และการลงทุนต่ำที่ให้คุณค่าความงามสูง  10  คะแนน
  3.2.5 ความสวยงามของผลงานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  50  คะแนน

 3.3 ประเภทพื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของบ้านพักแฟลตและห้องแถว  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดย พิจารณาจาก
  3.3.1 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในแฟลตหรือห้องแถว 10  คะแนน
  3.3.2 ความสม่ำเสมอของกิจกรรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 10  คะแนน
  3.3.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนหรือความก้าวหน้าจากสภาพเดิมๆ 10  คะแนน
  3.3.4 ความประหยัด  และการลงทุนต่ำที่ให้คุณค่าความงามสูง  10  คะแนน
  3.3.5 การสนับสนุนทรัพยากรจากสมาชิกในกลุ่ม  10  คะแนน
  3.3.6 ความสวยงามของผลงานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  50  คะแนน

 3.4 ประเภทพื้นที่โดยรวมของคณะหน่วยงาน   คะแนนรวม 100 คะแนน  โดย พิจารณาจาก
  3.4.1 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร 10  คะแนน
  3.4.2 ความสม่ำเสมอของกิจกรรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 10  คะแนน
  3.4.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนหรือความก้าวหน้าจากสภาพเดิมๆ 10  คะแนน
  3.4.4 ความประหยัด  และการลงทุนต่ำที่ให้คุณค่าความงามสูง  10  คะแนน
  3.4.5 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  10  คะแนน
  3.4.6 ความสวยงามของผลงานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  50  คะแนน

 3.5 ประเภทพื้นที่โซน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดย พิจารณาจาก
  3.5.1 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโซน 10  คะแนน
  3.5.2 ความสม่ำเสมอของกิจกรรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 10  คะแนน
  3.5.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนหรือความก้าวหน้าจากสภาพเดิมๆ 10  คะแนน
  3.5.4 ความประหยัด  และการลงทุนต่ำที่ให้คุณค่าความงามสูง  10  คะแนน
  3.5.5 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  10  คะแนน
  3.5.6 ความเรียบร้อยสวยงามของผลงานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  50  คะแนน

4) การตัดสิน
4.1 คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินจำนวน  5-7 คน แต่งตั้งโดยคำสั่งวิทยาเขตปัตตานี  ตามที่คณะกรรมการประกวดภูมิทัศน์เสนอ

      การประเมินให้คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 3  ประมาณเดือนละครั้ง  จำนวน 3 ครั้ง  ผลคะแนนแต่ละครั้งให้ประกาศเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
4.2 กำหนดการประเมิน
รอบ 1/2551 - 2552 

        15 - 31 กรกฎาคม 2551 เจ้าของพื้นที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ

         1 สิงหาคม - 14 กันยายน  2551 พัฒนา/ปรับปรุง
         19  กันยายน  2551 ประเมินครั้งที่ 1
         31 ตุลาคม   2551   ประเมินครั้งที่ 2
         30 พฤศจิกายน  ประเมินครั้งที่ 3
         15 ธันวาคม  2551   ประกาศผล - มอบรางวัลในงานปีใหม่

รอบ 2/2551 - 2552
          1-15  มกราคม  เจ้าของพื้นที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ,

            28  กุมภาพันธ์  ประเมินครั้งที่ 1
          มีนาคม   ประเมินครั้งที่ 2
         พฤษภาคม    ประเมินครั้งที่ 3
         มิถุนายน    ประกาศผล - มอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ

รอบ 1/2553
          1 - 15 กรกฎาคม   เจ้าของพื้นที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ,

         30 สิงหาคม    ประเมินครั้งที่ 1
          กันยายน  ประเมินครั้งที่ 2
          ตุลาคม        ประเมินครั้งที่ 3
          พศจิกายน  ประกาศผล - มอบรางวัลในงานวันรูสมิแล

4.3 คณะกรรมการที่สังกัดคณะหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ส่งประกวด  ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนผลงานของหน่วยงานที่ตนสังกัด
4.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 5 การเสนอพื้นที่เข้าประกวด

5.1 การเสนอพื้นที่เข้าประกวดตามข้อ 1.1  คณะ/ หน่วยงาน/ บุคคล ที่มีหลายอาคาร มีสิทธิเสนอ/ส่ง ผลงานเข้าประกวดได้อาคารละโครงการ  ไม่จำกัดจำนวนจำนวนอาคาร   และมีสิทธิรับรางวัลทุกรางวัล
5.2 แบบฟอร์มการยื่นเสนอผลงาน
       ผลงานตามข้อ 1.1-1.3  ให้แสดงความจำนงยื่นผลงานเข้าประกวดตามแบบที่กำหนด  ยกเว้น  ผลงานตามข้อ 1.4 -1.5  คณะ/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไม่ต้องส่งแบบ  คณะกรรมการจะให้คะแนนไปตามพื้นที่โดยภาพรวม
5.3 บ้านพัก  อาคาร หน่วยงานใด  ที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ครั้ง  ให้ได้รับการยกย่องเป็น Best Practice ด้านการบริหารจัดการภูมิทัศน์  และให้เว้นการรับรางวัลอย่างน้อย 1 ปี

6 รางวัล  ในแต่ละประเภทตามข้อ 2  แต่ละรางวัลให้ได้รับรางวัลดังนี้

6.1 รางวัลประเภทอาคารที่ทำการ

       รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  3,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  2,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์

6.2 รางวัลประเภทบ้านพักเดี่ยว

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  1,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  500 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์

6.3 รางวัลประเภทพื้นที่รอบๆหรือบางส่วนของบ้านพักแฟลตและห้องแถว

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  1,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
6.4 รางวัลประเภทพื้นที่โดยรวมของคณะหน่วยงาน

       รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  3,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  2,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์

6.5 รางวัลประเภทพื้นที่โซน

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและการยกย่องผลงานบนเว็บไซต์


7 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดภูมิทัศน์พิจารณาหาทางแก้ปัญหา และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 มิถุนายน 2551 14:54 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2551 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สุรีวรรณ [IP: 192.168.100.112]
16 มิถุนายน 2551 15:09
#30934

เรียน คุณชนันท์

ร่างหลักเกณฑ์ค่อนข้างละเอียดดี  น่าจะมีคำจำกัดความ เช่น พื้นที่โฃน  เป็นต้น 

 

ตอบคุณสุรีวรรณ 

     ปรับปรุงให้แล้วครับสำหรับพื้นที่ในเขตของคณะ โดยใช้คำว่ากลุ่มอาคาร ครับ  ส่วนพื้นที่โซน(สาธารณะ) ที่มีเจ้าหน้าที่ของงานอาคารดูแลอยู่แล้ว   จึงใช้พื้นที่ตามที่งานอาคารแบ่งกันครับ  ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแบ่งพื้นที่ของคณะ เช่น สนามหน้า วทท. , สนามหน้า สนอ., สนามข้างเสาธง เป็นต้น  แต่เดิม งานอาคารมีเจ้าหน้าที่โซนดูแลอยู่แล้ว  หากแบ่งให้คณะหน่วยงานดูแล เกรงจะไปแย่งงานของเจ้าหน้าที่ประจำโซนครับ  สมมุติว่า ถ้าผลงานออกมาไม่ดี  เดี๋ยวคณะหน่วยงานจะโทษโซนว่าไม่ดูแลและตัดหญ้าให้ไม่ทัน เป็นต้น  ดังนั้นพื้นที่โซนเดิม ก็ให้เจ้าของพื้นที่เหมือนเดิม  คณะหน่วยงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มอาคารก็น่าจะครอบคลุมแล้วครับ (ดูรายละเอียดตามข้อ 1.2)

Ico48
พรเทพ [IP: 192.168.100.112]
24 มิถุนายน 2551 09:53
#31249

        เป็นแนวคิดที่ดีมากครับ มีข้อเสนอแนะนิดหนึ่งครับ
คือ อยากเห็นวิทยาเขตให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือบุคคลที่
มีความคิดที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ แต่ขาดทรัพยากร
เช่น ต้นไม้ ดิน อุปกรณ์  ฯลฯ บ้างก็จะดีนะครับ


พรเทพ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.158.15.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ