นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (2) [C] 1238 2
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (1) [C] 1036 1
การมีส่วนร่วม การสื่อสาร และธรรมาภิบาลในองค์กร [C] 1813 1
กลอน 5 ส [C] 1849 1
ตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 [C] 1730 1
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 [C] 1294 1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 2 [C] 944 0
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1 [C] 831 0
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 [C] 904 0
ตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [C] 1668 2
รวมใจชาวทรัพย์ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 [C] 1360 3
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [C] 1166 1
5ส กับการพัฒนาองค์กร [C] 1048 0
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายลงทะเบียน [C] 1649 3
งานส่วนรวม [C] 1496 0
ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [C] 1491 2
กิจกรรม Big Cleaning Day [C] 1421 1
ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 [C] 2821 3
2 กุมภาพันธ์ 2555 วัน Big Cleaning Day [C] 2701 4
ความเข้าใจ.....ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมสำนักงาน และพื้นที่ส่วนรวม [C] 8151 0
เทคนิคการตรวจเยี่ยม 5 ส [C] 1597 1
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553 [C] 2810 0
สรุปกิจกรรม 5 ส และการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553 [C] 2423 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553 [C] 1688 0
การนำเสนองานตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 [C] 1610 0
กิจกรรม 5 ส และพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553 [C] 1856 4
สรุป Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 [C] 2043 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1946 2