นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1142
ความเห็น: 0

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 2 [C]

เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต)

จากบันทึกคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต  ในหัวข้อ
               3. ด้านทักษะทางปัญญา  
              4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
              5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนดลยีสารสนเทศ

 

แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต  มีดังนี้

3. ด้านทักษะทางปัญญา  มีหัวข้อดังนี้

    3.1 ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมและแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน

    3.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย

    3.3 ความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ

    3.4 ความสามารถในการวางแผนการทำงาน

    3.5 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีหัวข้อดังนี้

    4.1 ความสามารถในการบริหารจัดการ

    4.2 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

    4.3 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

    4.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง

    4.5 ความมีมนุษยสัมพันธ์

    4.6 ความเป็นผู้นำ

    4.7 การให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน

    4.8 การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

    4.9 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหัวข้อดังนี้

    5.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.2 ความสามารถในการสื่อสาร (พูด  อ่าน  ฟัง  เขียน)

    5.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

    5.4 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

    5.5 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร

    5.6 ความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 14:11 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น