นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1041
ความเห็น: 0

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1 [C]

เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต)

ระยะเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปีจะเป็นระยะเวลาที่ทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ในปีการศึกษา 2557  เป็นปีแรกที่ในระดับคณะ  มีการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร
และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  คือคุณภาพบัณฑิต  


ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
ตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งแสดงผลได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษาที่บัณฑิตจบการศึกษา   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2  ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5  ด้าน คือ

     1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

     2. ด้านความรู้

     3. ด้านทักษะทางปัญญา

     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

     5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การรายงานข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ใช้ข้อมูลจากรายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556 ( ปีที่บัณฑิตจบการศึกษา) จากกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ TQF และสิ่งที่สำคัญคือ จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 

แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต  มีดังนี้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   มีหัวข้อด้งนี้

    1.1 ความขยัน อดทน อุตสาหะ

    1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

    1.3 ความตรงต่อเวลา

    1.4 ความรับผิดชอบ

    1.5 มีจิตสำนึกที่ดี ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

    1.6 มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ ช่วยเหลือสังคม

    1.7 มีสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ

    1.8 เคารพกฎ ระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกติกาของสังคม

    1.9 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนอยูู่ในศีลธรรมอันดี

(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม   เป็นตัวที่ ม.อ.ได้กำหนดอัตลักษณ์ ใช้ตัวเดียวกันในการรายงานตัวบ่งชี้ 6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์)

 

2. ด้านความรู้ความสามารถ  มีหัวข้อด้งนี้

    2.1 ความรู้เชิงวิชาการทั่วไป

    2.2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ

    2.3 ความรู้เกี่ยวกับงานทั่วไปในหน่วยงาน

    2.4 ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

    2.5 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

    2.6 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

ติดตามตอนที่ 2   แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต  ในหัวข้อ
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนดลยีสารสนเทศ

 


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 17:09 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น