นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1045
ความเห็น: 0

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 [C]

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ม.อ. "ซื่อสัตย์ มีวินัย เปี่ยมน้ำใจ ใฝ่จิตสาธารณะ"

ระยะเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปีจะเป็นระยะเวลาที่ทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะต้องทำความเข้าใจและต้องรายงานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ  องค์ประกอบที่ละเลยไม่ได้คือ

องค์ประกอบ 6  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม (กำหนดโดย สมศ.)                      

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2    ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม   เป็นตัวที่ ม.อ.ได้กำหนดอัตลักษณ์)

(อัตลักษณ์  หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน)

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน   ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)


ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 
(ตามประกาศลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554)  มีดังนี้ 

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม

2. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม

3. มีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 

ในการรายงานข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ใช้ข้อมูลจากรายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556 (เป็นปีเดียวกับที่บัณฑิตจบการศึกษา) จากกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้าง ตามกรอบ TQF และสิ่งที่สำคัญคือ จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20


ในส่วนแบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต สำหรับหัวข้อด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี้

1. ความขยัน อดทน อุตสาหะ

2.ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

3. ความตรงต่อเวลา

4. ความรับผิดชอบ

5. มีจิตสำนึกที่ดี ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

6. มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ ช่วยเหลือสังคม

7. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ

8. เคารพกฎ ระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกติกาของสังคม

9. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนอยูู่ในศีลธรรมอันดี


    

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2558 11:10 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น