นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2295
comment: 0

2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA

2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ปี งปม.55 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555


2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA

กิจกรรมหลัก
2.1 การประชุมกรรมการบริการวิชาการ
      เป้าหมาย : จำนวน 4 ครั้งต่อปี
  ครั้งที่ 1/55  (แผนเดือนธันวาคม 2555) 
ครั้งที่ 2/55  (แผนเดือนมีนาคม 2555)
ครั้งที่ 3/55  (แผนเดือนมิถุนายน 2555)
ครั้งที่ 4/55  (แผนเดือนกันยายน 2555) 

ผลการดำเนินงาน : 
ครั้งที่ 1/55  
ดำเนินการจัดประชุมกรรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/55 วาระพิเศษแล้ว โดยเป็นการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/55  (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 3/55  (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ครั้งที่ 4/55  (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

 

2.2 การบริหารจัดการในการรับงานบริการวิชาการ

     2.2.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ TOR งานบริการวิชาการใหม่เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยฯ
เป้าหมาย : มีเว็บ Link ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวเชิญชวนรับงานบริการวิชาการใหม่ จำนวน 1  Link ไว้หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานฯ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเว็บ Link ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ (คุณอรุนันต์) โดยการจดทำเว็บไซต์ดังกล่าว ได้นำไปเขียนไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยธุรการและประสานงานปี 2555 แล้ว (คุณสุรเชษฐ์) โดยจะเริ่มพัฒนาโปรแกรมในช่วงเดือนมกราคม 55- มีนาคม 55) ทั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะฯ ทราบแล้วดังนี้

1. ผ่านช่องทาง E-mail กรุ๊ปบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ
2. ผ่านช่องทางข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะฯ
3. ผ่านช่องทางระบบ E-Doc ของมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านเลขานุการภาควิชา
4. ผ่านช่องทางโทรศัพท์ถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

   

กลับสู่หน้าหลัก

                       ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554   

created: 01 December 2011 14:11 Modified: 21 December 2011 09:31 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.97.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or