นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 16282
ความเห็น: 3

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555

    หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P) ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับการนำเอาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และนโยบายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯและคณะฯ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นำมาจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโดยกระบวนการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องหลายๆส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และนำเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อเห็นชอบ แนะนำเสนอผู้บริหารคณะฯ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อนำแผนไปปฏิบัติ (D) ซึ่งระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C) โดยมีผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกๆ 2 เดือน ซึ่งหากพบปัญหาก็จะดำเนินการทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) โดยการปรับลด และเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่าง เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งหากมีการปรับลดหรือเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่างออกไปจากแผนงานเดิม ทางหน่วยฯ จะมีการนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง โดยจะมีการดำเนินงานไปตามกระบวนหรือวงจรของ PDCA โดยมีรายละเอียดของแผนกิจกรรมต่างๆดังนี้

         ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ในแต่ละแผนงาน/โครงการดังนี้

ความท้าท้ายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ(ความสามารถและความรวดเร็ว)

1. แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ

2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA

แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ

3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม

แผนการอบรมและสัมมนา

4.กิจกรรมอบรมหลักสูตร Plublic Training ตามงานของคณะฯ ประจำปี 2555

5.กิจกรรมอบรมหลักสูตร In-house Training ประจำปี 2555

6. รายงานผลการดำเนินงานตาม สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา2554 (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2554 12:00 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2554 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แอบโหลดออกมาอ่านดูแล้วครับ มีประโยชน์และใช้เป็นแนวทางได้ด้วย

 

เยี่ยมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

คุณ ใยมะพร้าวน้องใยไหม จัดได้เลย..ไม่หวงไม่ห่วงครับ..แบ่งปันเพื่อคนทำงานบริการวิชาการครับ

Ico48
jun [IP: 202.28.63.94]
05 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
#116477

อยากได้ไฟล์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ