นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3067
ความเห็น: 0

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ในแต่ละแผนงาน/โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554

แผนปฏิบัติงาน 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 ฉบับทบทวนปรับแผนใหม่

    หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P) ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบกับการนำเอาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และนโยบายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯและคณะฯ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นำมาจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโดยกระบวนการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องหลายๆส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และนำเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อเห็นชอบ แนะนำเสนอผู้บริหารคณะฯ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อนำแผนไปปฏิบัติ (D) ซึ่งระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C) โดยมีผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกๆ 2 เดือน ซึ่งหากพบปัญหาก็จะดำเนินการทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) โดยการปรับลด และเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่าง เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งหากมีการปรับลดหรือเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่างออกไปจากแผนงานเดิม ทางหน่วยฯ จะมีการนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง และจะมีการดำเนินงานวนไปเรื่อยๆ ตามวงจรของ PDCA 

         ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ในแต่ละแผนงาน/โครงการดังนี้

1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ

2. แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

3. แผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ

5.แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม

6. รายงานผลการดำเนินงานตาม สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา2553

 

                                                                                    

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2554 11:52 แก้ไข: 21 กันยายน 2554 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ผีเสื้อทรนง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ