นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1962
ความเห็น: 0

การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้

วัฒนธรรม เพลงพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตะลุง ดีเกร์ฮูลู เฉลิมพระเกียรติ

                

                การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

--------------------------

1. ชื่อการประกวด                        

การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ ดิเกร์ฮูลู หนังตะลุง และ มโนราห์

2. คุณสมบัติของผู้ประกวด             

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่กำหนดอายุ

3. หลักฐานผู้เข้าร่วมประกวด

3.1 รูปถ่าย/สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2 ส่งเข้าร่วมประกวดในนามโรงเรียน/กลุ่มอิสระ

4. เกณฑ์การตัดสิน

เนื่องจากดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีความหลากหลายและมีความแตกต่างทางด้านลักษณะ เฉพาะทางดนตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส 84 พรรษาของพระองค์ท่าน ดังนั้น คณะกรรมการการจัดการแข่งขันการ
ขับร้องเพลงพื้นเมืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันการขับร้องเพลงพื้นบ้านตามความถนัดของแต่ละคณะ โดยอาศัยเกณฑ์การตัดสิน ที่สามารถประเมินความงามและคุณค่าของเนื้อร้องในการขับร้องโดย มโนราห์ หนังตะลุง ดิเกร์ฮูลู ร่วมกันได้ ดังนี้

1. เพลงที่ใช้ขับร้องต้องเป็นเนื้อเพลงและทำนองที่แต่งขึ้นมาใหม่ โดยมีเนื้อหาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้ กำหนดให้มีความยาวของเพลงไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 10 นาที

2. บทเพลงที่แต่งขึ้นในการประกวด ต้องแต่งเป็นภาษาไทย และอาจมีการใช้ภาษาถิ่น เช่น ภาษามาลายูหรือภาษาใต้ผสมผสานได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบทเพลงที่ชนะเลิศในการประกวดจะต้องนำไป
ขับร้องร่วมกับบทเพลงที่ชนะเลิศของภาคอื่น ๆ และออกอากาศ           ไปทั่วประเทศ

3. รูปแบบการแสดง ผู้ขับร้องสามารถบรรเลงหรือมีการแสดงประกอบ
อื่น ๆ ร่วมได้ แต่ทั้งนี้เพื่อรวมความยาวของการแสดงทั้งสิ้นไม่เกิน
20 นาที ซึ่งเป็นไปตามขนบของการแสดงแต่ละประเภท

4. การขับร้องให้ใช้ดนตรีสดบรรเลงประกอบการแสดง โดยใช้เครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้าน และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีตะวันตกมาบรรเลงประกอบ ยกเว้นเครื่องประกอบจังหวะ เช่น มาราคาส และ
แทมบาริน เป็นต้น

5. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

          5.1 บทเพลง                                       30  คะแนน

          5.2 ท่วงทำนองถูกต้อง                           20  คะแนน

          5.3 น้ำเสียง                                         20  คะแนน

          5.4 บุคลิกของผู้ร้องรวมถึงลีลาการแสดงของลูกคู่และ

               นักดนตรี                                       20  คะแนน

         5.5 การบริหารเวลา                                10  คะแนน

6. การตัดสินการให้คะแนนหรือการพิจารณาข้อยุติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกวด รวมถึงก่อนและหลังการประกวดถือเป็นข้อยุติทุกกรณี

7. รางวัลสำหรับการประกวด ดังนี้

          - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากประธานวุฒิสภา
และเงินสด จำนวน 20,000 บาท

          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและ
เงินสด จำนวน 15,000 บาท

         - รองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัลเกียรติยศและ
เงินสด จำนวน 10,000 บาท

8. การรับสมัคร

           - ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ส่งใบสมัครได้ที่ คุณอารมณ์
สมใจนึก กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7331 3930-50 ต่อ 1471  หรือ 081 478 8710

          2. คุณอารมณ์ สมใจนึก  กองธุรการ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
โทร. 0 7333 1497  หรือ 086 5930 234

                              --------------------------------

 

                                    

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 October 2011 13:18 Modified: 05 October 2011 13:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.8.102
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ