นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2316
ความเห็น: 3

อาจารย์ตัวอย่าง

อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย ประจำปี 2555 นาม “รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี”

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คณะทำงานจัดการความรู้     คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มอบหมายให้ทีมสัมภาษณ์  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา หัวหน้าทีม, นางสาวรวีย์รัชต์  รักขันธ์, นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช และนางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ สัมภาษณ์ อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย ประจำปี 2555  รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี ซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  อาจารย์สอนวิชาการสรีรวิทยาการผลิตพืช สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชปลูก สรีรวิทยาขั้นสูงทางพืชสวน ปรัชญาวิทยาศาสตร์และการพัฒนางานวิจัย และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย ผลงานเรื่อง การจัดการสวนยางพารา

 

ถาม: ครั้งแรกเริ่มจากอะไรเป็นงานวิจัยแล้วจึงเปลี่ยนเป็นงานวิจัยด้านยางพารา?

ตอบ: เริ่มทำงาน ปี พ.ศ. 2520 เริ่มจาก รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา เป็นคนแนะนำมาทำงานด้านพืชผัก ช่วงที่เริ่มต้นต้องเรียนรู้ใหม่ ซึ่งทางคณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่ออกไปเรียนรู้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ หลังจากนั้นค่อย ๆ ขอโครงการวิจัยเล็ก ๆ ก่อนไปเรียนต่อ ทำด้านงานวิจัยด้านพืชผัก ปรับปรุงพันธุ์ มะเขือเทศ หลังจากได้ทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย การไปศึกษาต่อถูกกำหนดว่าวิจัยทางด้านสรีระวิทยาพืช ซึ่งไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา แต่ก็ถูกสอนให้ทำงานหนัก สอนให้เราคิดเองตลอดเผื่อว่าจบไปแล้วจะทำงานด้านไหนต้องทำได้ หลังจากจบการศึกษากลับมา ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติก็มีเป้าหมายเน้นทางด้านไม้ยืนต้น และได้เริ่มเรียนรู้ทำงานวิจัยไม้ผลร่วมกับรองศาสตราจารย์ มงคล แซ่หลิม และทำทางด้านไม้ผลต่อเนื่องมาระยะเวลา 10 ปี ระหว่างนั้นก็มีปัญหามาตลอด เช่น ขาดครุภัณฑ์ เครื่องมือในการวิจัย ทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเองโดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (จากการแนะนำสั่งสอนมาตอนไปเรียนต่อ ให้รู้จักแก้ปัญหา) ผลจากพัฒนาเครื่องมือใหม่ ทำให้ต้องขอทุนจากหลายแหล่ง เช่น ทุนโทเส ฯ  ขอทุนไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเครื่องมือที่ทำขึ้นได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น เครื่องมือที่ใช้วัดการไหลของน้ำในต้นพืช (sapflow sensor) หลังจากนั้นก็พัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องเคาะผลมังคุดเพื่อตรวจคุณภาพสำหรับการส่งออก เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ในใบพืชร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณปี 2547 เริ่มจากเป็นหัวหน้าชุดโครงการเพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับด้านใช้น้ำเสียจากโรงงานอบและรบควันยางพาราร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและคณะเภสัชศาสตร์ สามารถชักชวนให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการใช้รดพืชผัก นาข้าว และสวนยาง ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเพราะมีไนโตรเจนสูง คณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบว่าถ้าเอาไปปลูกพืชแล้วมรสารตกค้างหรือไม่ ทาง สกว. ให้เป็นโครงการวิจัยดีเด่น  ในปี 2548 หลังจากนั้นมีนักวิชาการจากหน่วยงานอื่น ๆ สนใจมาร่วมวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเรื่องยางพารา ขณะนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อิบรอเฮม ยีดำ ได้ชวนผมร่วมวิจัยและผมได้ขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมา 3 ล้านบาท เราต้องจัดการเรื่องทุนวิจัยเอง ส่วนทางฝรั่งเศสจะให้ทุนนักศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส คือ นายเจษฎา โสภารัตน์ นอกจากนี้ทางฝรั่งเศสยังแนะนำให้รู้จักนักวิจัยกลุ่มอื่น เช่น IRD , CIARD,  INRA และ PIAFF ส่งผลให้ทางทีมวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสคัดเลือกให้ผมเป็น chairman ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบกรีด และปัจจุบันทำการวิจัยด้านคัดเลือกต้นตอยาง ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานอื่นทำทางด้านนี้ และงานวิจัยทางด้าน climate change ที่มีผลกระทบกับยางพารา ซึ่งมีผลให้ต้นยางไม่มีเมล็ดทำให้ต้องไปซื้อเมล็ดยางจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ ต้นกล้าที่ได้อ่อนแอ พอนำมาเป็นต้นตอ ระบบรากจะไม่ดี ล่าสุดจากการเดินทางไปภาคเหนือก็พบปัญหาเดียวกันเรื่องการโคนล้มของต้นยาง หลังจากที่ผมเดินทางมาหลายจังหวัด ในอนาคตคาดว่ายางพาราน่าจะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบางจังหวัดผลผลิตสูงพอกับภาคใต้ ขณะที่ภาคใต้น่าจะเปลี่ยนเป็นปลูกปาล์มน้ำมัน เพราะพบว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันจำนวนวันกรีดน้อยมากจากการทำงานวิจัยของโครงการ สกว. พบว่า ความแปรปรวนของอากาศมีผลกระทบมากต่อไปทางภาคใต้ เดือนมีนาคมจะมีฝนมากขึ้น ช่วงผลัดใบจะพบปัญหาจากโรคราแป้ง บางพื้นที่วันเปิดกรีดต้องเลื่อนออกไป

 

ถาม: จากผลงานวิจัยทั้งหมดที่ผ่าน จุดอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จ?

ตอบ:  เมื่อทำการวิจัยจะทำให้เรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอด ดังนั้นทำให้เราต้องติดต่อขอความร่วมมือจากนักวิจัยด้านอื่น ๆ เพื่อนำมาแก้ปัญหา ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้น

 

ถาม:  งานชิ้นไหนที่ภูมิใจที่สุด?

ตอบ:   ยากที่จะตอบ เพราะงานแต่ละชิ้นจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ไม่ได้มองว่างานชิ้นไหนดีที่สุดหรือภูมิใจที่สุด

 

ถาม:   คณะฯ ณ วันนี้ต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเพื่อให้เดินต่อไป และมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ ?

ตอบ: เนื่องจากบุคลากรในคณะ มี 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่จะเกษียณอายุราชการ 2. กลุ่มตรงกลาง 3. กลุ่มมาใหม่  ซึ่ง 3 คลื่นนี้ยังไม่เชื่อมกัน ดังนั้นเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารจะทำอย่างไรให้ทั้ง 3 กลุ่มนี้ร่วมมือกันเป็นเนื้อเดียว

 

ถาม: งานวิจัยที่น่าสนใจ เรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ: พยายามเกาะนโยบายรัฐบาลไว้ เพราะจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

 

ถาม:  ถ้าดูตัวเลขการขอโครงการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติต่ำมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน?

ตอบ: คนที่เป็นนักวิจัยต้องมีข้อมูลหรือปฏิทิน เพื่อทราบว่าเดือนไหนมีทุนวิจัยอะไร แล้วสนใจด้านไหนก็เตรียมข้อเสนอโครงการรอไว้ รวมกลุ่มกันแล้วร่วมมือกันเขียนเป็นชุดโครงการขึ้น และต้องเดินไปพร้อม ๆ กัน เพราะการขอทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติมีโอกาสมาก ต่อไปทางด้านอาหารจะสำคัญมากขึ้น

 

ถาม:  ทางคณะตอนนี้มีเงินจากกองทุนวิจัย เป็นเงินที่หามาด้วยความยากลำบาก ซึ่งงานวิจัยนั้นสำคัญ ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปจะไปในแนวทางไหน ระหว่างงานวิจัย ผู้บริหาร และอาจารย์ใหม่  ?

ตอบ: อาจารย์ที่จบใหม่จะติดอยู่กับศาสตร์ที่เรียนมา ถ้าคณะทรัพยากรธรรมชาติจะเดินไปต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน อาจารย์ใหม่ต้องเข้ามาเรียนรู้ให้เห็นความสำคัญ ใครจะไปทางที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องมีทิศทางแน่ชัด ถ้าจะให้โดดเด่นต้องทำไปทีละเรื่อง เช่น ถ้ามีโครงการใหญ่ ๆ เข้ามาสามารถจัดทีมนักวิจัยเข้าไปได้ สถานีวิจัยต้องพร้อม ต้องมีเครือข่าย น่าจะมีการพบปะกันบ้างเพื่อให้เห็นภาพความร่วมมือภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่จะเดินไปในทิศทางใด และต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์แต่ละท่านด้วย

 

ถาม:  สมมุติ หลังจากการเกษียณอายุราชการ ทางคณะฯอยากให้มาช่วย คณะทรัพยากรธรรมชาติจะต้องทำยังไง?

ตอบ: ไม่ต้องมีอะไรมาก แค่มีใจก็พอแล้ว

 

 

created: 06 Febuary 2013 14:18 Modified: 06 Febuary 2013 14:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
pai (Recent Activities)
06 Febuary 2013 17:16
#83975

เชียร์

Ico48
Monly (Recent Activities)
06 Febuary 2013 22:23
#83980

อาจารย์คนเก่งของคณะฯ ค่ะ

ยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ ^__^..

และขอชื่นชมอาจารย์คนเก่งของทรัพยา!

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ