เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 951
ความเห็น: 1

การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง

   การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง เป็นโครงการย่อยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ ได้ทำการศึกษาทดลองที่ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างปี 2545-2547 โดยรองศาสตราจารย์มงคล แซ่หลิม รองศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ สดุดี และนางสุภาณี ชนะวีรวรรณ ได้ศึกษาการเจริญและการชักนำการออกดอกของลองกองในการปลูกระยะชิด ที่ระยะปลูก 1×1 เมตร และระยะปลูก 3×3 เมตร มีการดูแลรักษา ตัดทรงพุ่ม และมีการตัดแต่งกิ่ง

        ผลผลิตลองกองที่ได้จากการทดลองการพัฒนาระบบการปลูกลองกองของอาจารย์มงคลแซ่หลิม และคณะ สามารถสร้างรายได้ให้กับภาควิชาพืชศาสตร์ 

    การจัดทรงพุ่มให้เหมาะสม สามารถเพิ่มจำนวนต้น ลดระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวปลูก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทรงพุ่มที่เหมาะสมนั้นทำให้ต้นพืชได้รับแสงแดดพอดี ทำให้การออกดอกติดผลในทรงพุ่มกระจายทั่วต้น กิ่งที่ออกผลจะรับน้ำหนักผลได้เท่ากัน โครงสร้างแข็งแรง การควบคุมทรงพุ่มให้มีประสิทธิภาพต่อการให้ผลผลิตนั้นควรคุมโดยการตัดแต่งในระยะที่ต้นยังมีขนาดเล็ก

 


ที่มา:

มงคล แซ่หลิม สายัณห์ สดุดี และ สุภาณี ชนะวีรวรรณ. 2548. การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.


created: 02 Febuary 2013 12:12 Modified: 02 Febuary 2013 12:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
04 Febuary 2013 09:50
#83901

กลับมาเถิด "ชีวิตกับความหวัง" ทีม share จะได้สมหวังดังชื่อนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.38.30
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ