นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(3) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์ ดร. ระวี เจียรวิภา นายสัตยา บุญรัตนชู ดร. เจษฎา โสภารัตน์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 09 ธันวาคม 2558 16:02 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2558 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557 "ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์"

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต ร่วมกับ ผศ. ดร. ลัดดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ดร. จักรัตน์ อโณทัย นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพและดิฉัน ดร.เสาวภา ด้วงปาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกบทสัมภา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 14 กันยายน 2558 15:37 แก้ไข: 14 กันยายน 2558 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายปิติ ศรีปานะ"

นายปิติ ศรีปานะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ระดับ ชำนาญงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าบรรจุครั้งแรก ปี พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรก ๆ ในภาควิชาฯ สมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งบร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 07 สิงหาคม 2558 12:26 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2558 12:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"

นายวันชาติ บุญมณีตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 07 สิงหาคม 2558 11:45 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2558 12:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) บุคลากรเกษียณอายุราชการ "คุณจารุวรรณ แซ่อ๋อง"

สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 27 สิงหาคม 2557 15:40 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2557 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) อาจารย์ตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอบหมายให้ทีมสัมภาษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา หัวหน้าทีม, นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และนางสาวศรีนรา แมเร๊า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2556 14:18 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2556 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง

การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง เป็นโครงการย่อยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ ได้ทำการศึกษาทดลองที่ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างปี 2545-2547 โดยรองศาสตราจารย์มงคล แซ่หลิม รองศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ สดุดี และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2556 12:12 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2556 12:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรี ประเสริฐ บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดยะลา เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับนางวิรัตน์ เสรีประเสริฐ ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีบุตร 1 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 04 ตุลาคม 2555 10:09 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2555 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณา กลับทับลัง

การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ตำแหน่งใด หน้าที่ใด ไม่อาจจะหยุดยั้ง หรือปิดกั้นกรอบการเรียนรู้ได้ กับผู้หญิงที่ชื่อ “พี่กฤษณา” หรือ คุณกฤษณา กลับทับลัง ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 11 กันยายน 2555 22:46 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ถั่วฝักยาว-ถั่วพุ่ม

ถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มเป็นพืชอยู่ในสกุล Vigna และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.Vigna unguiculata ssp. sinensis (common cultivated cowpea)กลุ่มนี้มีลักษณะฝักสั้นจนถึงยาวปานกลาง ฝักห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกเมล็ดคล้ายรูปไต ได้แก่ ถั่วพุ่ม เป็น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ฃีวิตกับความหวัง   สร้าง: 12 มีนาคม 2555 09:13 แก้ไข: 12 มีนาคม 2555 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]