นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2268
ความเห็น: 0

ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

  ขอแจ้งรายละเอียดในการจัด

ประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และ

ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

 

กำหนดการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

9 14 มิถุนายน  2558 

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

วันอังคารที่  9  มิถุนายน  2558

เวลา 

กิจกรรม

สถานที่ 

12.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และ

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

จุดลงทะเบียน

 

(ติดโปสเตอร์ รับไฟล์ Power Point สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ)

 

13.00 – 17.00 น.

การประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ห้องหาดใหญ่

18.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ห้องสงขลา

 

วันพุธที่  10  มิถุนายน  2558

เวลา 

กิจกรรม

สถานที่ 

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

(ติดโปสเตอร์ รับไฟล์ Power Point สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ)

จุดลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

09.30 – 10.00 น.

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการสัตวศาสตร์/ สัตวบาล

 

 

พิธีมอบรางวัลนักวิยาศาสตร์รุ่นใหม่

 

10.00 – 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 12.30 น.

การอภิปรายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ

 

 

ปศุสัตว์อินทรีย์ ปัจจุบัน และอนาคต

 

 

โดย   ผู้เชี่ยวชาญ  จินตนา  อินทรมงคล

 

 

        กรมปศุสัตว์

 

 

คุณปริญญา  พรศิริชัยวัฒนา 

 

 

ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการค้า

 

 

รังสิตฟาร์ม

 

 

ดร. สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์

 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์

 

 

คุณอัคระ  ฐิติถาวร

 

 

อัคระฟาร์ม

 

 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สุรศักดิ์  คชภักดี          

 

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 – 15.00 น.

การบรรยายพิเศษ

-   โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

โดย  รศ.ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

-   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

โดย  รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ

-   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

โดย  ดร. กัลยา  บุญญานุวัต

 

15.00-15.15

รับประทานอาหารว่าง

 

15.15-16.30

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์รวมทุกสาขา

 

18.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

ห้องจุติ

 

วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  2558

เวลา 

กิจกรรม

สถานที่ 

09.00 – 10.00 น.

การบรรยายพิเศษ

-   โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม

โดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์

-   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

โดย ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา

 

10.00-10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย

 

 

สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

 

สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม

 

 

สาขาสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การผลิตสัตว์ และอื่นๆ

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (ต่อ)

 

 

สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

 

สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม

 

 

สาขาสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การผลิตสัตว์ และอื่นๆ

 

15.00 – 15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.15 – 16.00 น.

พีธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

 

16.00-16.30

พิธีปิด

 

 

โดย ผศ.ทวัศักดิ์ นิยมบัณฑิต

 

วันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  2558  ทัศนศึกษา
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2558 16:55 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2558 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pompom, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ