นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 6700
ความเห็น: 16

จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18

จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18

ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  • โซนพิเศษ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม  2553
  •  โซนปกติ
    • สมัครทางไปรษณีย์  1 – 5   มิถุนายน 2553
    • สมัครด้วยตนเอง      7 – 11 มิถุนายน 2553 
  •  การแบ่งโซนพื้นที่จำหน่ายสินค้า เปิด

โหลดใบสมัครพร้อมข้อบังคับว่าด้วยการออกร้าน งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18 ประจำปี  2553

...กำหนดการการจองพื้นที่...

วัน

กิจกรรม
26 เมษายน – 14 พฤษภาคม  2553สมัครโซนพิเศษ
แนบเอกสารโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่  
หากต้องการพื้นที่เดิม ให้ยืนยันสิทธิ์ภายใน
30 เม.ย.53
31 พฤษภาคม 2553ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิพื้นที่พิเศษ
1 – 5   มิถุนายน 2553โซนปกติ : สมัครทางไปรษณีย์
7 – 11 มิถุนายน 2553โซนปกติ : สมัครด้วยตนเอง
 

เอกสารการสมัคร**

1.    สำเนาบัตรประชาชน

2.    สำเนาทะเบียนบ้าน

3.    นิติบุคคล มีเอกสารมอบอำนาจ 1 ชุด

4.    รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป

5.    ใบสมัครพร้อมแบบภาพถ่ายสินค้า

6.    เงินมัดจำ 30% ของค่าพื้นที่

18 มิถุนายน 2553ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก
21-23 มิถุนายน 2553จับฉลากเพื่อเลือกผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้า
โซนวันที่เวลาห้อง
สัตว์เลี้ยง เกษตร
อุปกรณ์เกษตร
21 มิ.ย.5309.30 น.260
ทั่วไป22 มิ.ย.5309.30 น.260
หนังสือ อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน22 มิ.ย.5313.30 น.260
อาหารว่าง ซุ้มไม้ไผ่ อาหารของฝาก
โรงอาหาร
23 มิ.ย.5309.30 น.260
(สถานที่ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
21-30 มิถุนายน 2553ผู้ที่จับฉลากได้ ชำระเงิน 50% ที่เหลือ
ผู้จับฉลากไม่ได้ ขอรับค่ามัดจำคืน ที่หน่วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
19-23 กรกฎาคม 2553ทุกโซนชำระเงินงวดสุดท้าย พร้อมชำระเงินค่าประกันความเสียหาย 4,000.-บาทต่อล็อค
12 สิงหาคม 2553ร้านค้าเข้าวางสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายในงานเกษตรภาคใต้ เวลา 13.00 น. ประชุมผู้จำหน่ายสินค้าทุกท่าน
22 สิงหาคม 2553 รับเงินค่าประกันความเสียหายคืนด้วยตนเอง (เป็นผู้ที่มีชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโซนปกติ

1.    กรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2553 เป็นหลักฐานสำคัญ หากเลยกำหนดจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2.    ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนล็อค คณะฯจะใช้วิธีการคัดเลือกผู้สมัครโดยการจับฉลาก ผู้ได้สิทธิ์จะต้องชำระเงินอีก 50% ของจำนวนเงินที่คงค้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองต่อไป (สามารถชำระค่าเช่าที่เหลือทั้งหมดในงวดนี้ได้)

3.    คณะฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้เฉพาะผู้สมัครรายที่จับฉลากไม่ได้ล็อคเท่านั้น โดยขอให้นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเงินที่หน่วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีของท่าน คณะฯจะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากจำนวนเงินดังกล่าว โดยคณะฯจะดำเนินการโอนเงินให้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อตรงกับผู้สมัครเท่านั้น หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ คณะฯจะไม่คืนเงินค่ามัดจำจำนวนดังกล่าวให้

4.    คณะฯ จะคืนเงินค่าประกันความเสียหายให้แก่ผู้สมัครในวันที่ 22 สิงหาคม 2553 โดยผู้มารับเงินค่าประกันคืนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับชื่อในใบสมัครเท่านั้น คณะฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหายกรณีผู้สมัครฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการออกร้าน “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 18

5.    ร้านค้าทุกร้านต้องขนย้ายสินค้าต่างๆ ออกจากเต็นท์ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ยกเว้นบางโซนที่ได้รับการอนุญาต)

6.    กรณีสมัครทางไปรษณีย์ โอนเงินเข้าบัญชีคณะทรัพยากรธรรมชาติหมายเลขบัญชี 565-2-24459-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.    ส่งเอกสารมาที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

8.    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เช่า ปรับเปลี่ยน บอกเลิกการเช่าล็อคและการจัดผังโซนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สอบถามการจองพื้นที่ โทรศัพท์  0 7428 6042   0 7428 6007    โทรสาร 074-558811   ในเวลาราชการ 

สอบถามข้อมูลทั่วไป

งานบริการวิชาการ โทรศัพท์  0 7428 6060   0 7428 6059    ในเวลาราชการ

created: 19 April 2010 12:10 Modified: 03 September 2010 09:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ศักดิ์ [IP: 119.42.127.84]
18 June 2010 14:16
#58022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากประกาศหรือยังครับ

Ico48
ราศรี [IP: 118.173.29.51]
18 June 2010 14:48
#58026

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลากใน web นี้รึปล่าวค่ะ

Ico48
ศรีนรา [IP: 192.168.100.112]
18 June 2010 15:20
#58027
Ico48
012 [IP: 125.24.50.78]
18 June 2010 15:34
#58028
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ล็อคพิเศษโซนต้นไม้ใน web นี้รึปล่าวครับ
Ico48
R.12 [IP: 118.173.21.240]
21 June 2010 16:03
#58089

ประกาศผลจับสลากวันนี้รึปล่าวครับ

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
21 June 2010 16:53
#58091
ใครจับฉลากได้..ก็ทราบผลทันที
Ico48
คนเล่นเส้น [IP: 180.180.80.12]
22 June 2010 18:56
#58108

จับได้อยู่เเล้ัว

Ico48
art [IP: 110.49.16.200]
22 June 2010 19:56
#58109
ผลการจับฉลากออกหรือยังครับ ลงเว็บหรือยัง หาไม่เจอ
Ico48
ศรีนรา [IP: 192.168.100.112]
23 June 2010 09:38
#58118

ผู้ที่ไปจับฉลากในวัน-โซนต่างๆ จะรู้ทันทีว่าตัวเองได้หรือไม่  ในวันนั้นๆ ..

ยังไม่ได้ลงเวปไซด์ เพราะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโซนสินค้า

Ico48
art [IP: 110.49.31.147]
23 June 2010 10:40
#58125
ไม่ได้ไปจับเองครับเลยต้องรอผล ที่จะประกาศ ขอบพระคุณสำหรับคำตอบนะครับ
Ico48
คนขายของ [IP: 192.168.100.112]
24 June 2010 10:36
#58164

เนื่องจากไม่ได้ไปร่วมจับฉลากด้วย

ดังนั้นจึงยังไม่ทราบผลการจับฉลาก

ไม่ทราบว่าจะทราบผลการจับฉลากผ่านเว็บได้เมื่อไร

ขอบคุณ

Ico48
srinara [IP: 192.168.100.112]
24 June 2010 11:18
#58168

ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง .. เนื่องจากพบปัญหาบางประการ เช่นการจำหน่ายล็อคต่อๆ กัน ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขของการเข้าร่วมงาน ฯลฯ ปีนี้จึงไม่มีการประกาศรายชื่อทางwebsite ท่านสามารถโทร.สอบถามได้ที่ 074 286 042 หรือ 074 286 007 หรือ เอกสารติดประกาศที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
bobo [IP: 115.67.99.65]
26 June 2010 08:04
#58218
อยากทราบว่าทำไมต้องเพิ่มล็อคด้วยมีเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วยังดีกว่าเอาคุณภาพดีกว่าปริมาณปี52ได้รับคำชมมากว่าจัดล็อคได้ลงตัวมากสินค้าไม่ใช่สำเพ็งคนมาเที่ยวงานก็รู้โซนแล้วอยากจะแนะนำว่าถ้าหากเพิ่มล็อคแล้วเปลี่ยนผังกรุณาบอกผู้สมัครด้วยไม่ใช่มัดมือชกอย่างเดียวอย่าลืมว่าพ่อค้าแม่ค้าหวังไว้กับงานนี้มากเพราะถ้าเปลี่ยนผังแล้วความมั่นใจในการลงทุนจะลดลงมากขอบคุณครับ
Ico48
tum [IP: 118.173.36.24]
27 June 2010 14:55
#58245

ไม่เห็นด้วยกับการไม่ประกาศผลทาง web ผมอยู่ กทม. จะให้ไปอ่านประกาศที่ มอ.ก็กระไรอยู่ หากบังเอิญโทรสอบถามแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบหากผมขนสินค้าไปขายแล้วไม่มีล็อค ตอนสมัคร ให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ ถ้าประกาศทาง web ไม่ได้ ผู้จัดงานก็ควรแจ้งผลการจับฉลากให้ทราบทางไปรษณีย์ เพื่อความมั่นใจของพ่อค้าอย่างผม

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ ดิฉันได้ประกาศผลผู้จับฉลากได้ของโซนต่างๆ  ทางweb ให้แล้วค่ะ แต่ใส่เป็นรหัสบัตรประชาชน 5 ตัวหลังแทนการใช้ชื่อค่ะ

Ico48
เจตน์ [IP: 61.90.34.73]
06 July 2010 22:05
#58545

ไม่ทราบวันเวลาที่กำหนดในการเปิดจอง เป็นครั้งแรกจึงทำให้พลาดโอกาศในการจองพื้นที่ หากมีผู้ที่คืนพื้นที่เช่า โดยเฉพาะอุปกรณ์การเกษตร กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ