นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1959
ความเห็น: 5

ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2555

ซายูตี  สาหลำ  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม

        

            นายซายูตี  สาหลำ   นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ    ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา   ประจำปีการศึกษา  2555   โดยเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี  มีความรับผิดชอบสูง แบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรม ร่วมกับชุมชน และสังคม รวมถึงองค์กรระดับสากล  เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน  มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงานที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นผู้นำเยาวชน ด้านประชาธิปไตย  ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในสังคมไทย 

         

            นายซายูตี  สาหลำ    นักกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยในปี  2553  ได้ร่วมกับรุ่นพี่นักศึกษา ในโครงการค่ายสิงห์สัมฤทธิ์  โดยสร้างฝายกั้นน้ำ  ณ  สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง   จ.ตรัง    ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมเสรีชน  คนประชาธิปไตย  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่นพพิตำ จ. นครศรีธรรมราช  ในปี  2554   และจัดโครงการค่ายสิงห์อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ อ.จะนะ จ.สงขลา  จัดกิจกรรมเปิดหมวกหางบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน และห้องสมุดโรงเรียน  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานยุวชนประชาธิปไตยภาคใต้  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นโครงการระดับภาคใต้ เผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สิทธิเสรีภาพของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย 

     

            ผลงานเด่น ในด้านการต่อต้านปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นสังคมไทย ได้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายเยาวชน คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ  ประเทศไทย  ครอบคลุมเครือข่าย จำนวน  90  มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  ประจำประเทศไทย  (United  Nation  Development  Programme) UNDP  Thailand   เป็นองค์กรขยายเครือข่ายปลูกฝังการสร้างสังคมต่อต้านคอรัปชั่น สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคอรัปชั่นแก่นักศึกษา  

                

          กิจกรรมผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย  ได้รับเชิญเป็น  วิทยากร ในเวทีนโยบายสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นเยาวชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้    อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานกิจการเยาวชนด้านประชาธิปไตย สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้   มีเครือข่าย  7  มหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้   และ เป็นหัวหน้าโครงการเวทีเยาวชนเสวนา : สภาหน้าสันติ  ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย  (STEP  Project)

 

          นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในฐานะเยาวชน การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆ  หัวข้อ Shout  for  the  South  ในหนังสือ Chang Agent  (ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง)  ให้สัมภาษณ์ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3  ประเด็น “คนรุ่นใหม่  หัวใจประชาธิปไตย”  ให้สัมภาษณ์ กิจกรรมพลังนักศึกษารณรงค์การเลือกตั้ง  ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี    เป็นพิธีกรเวทีประชันวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

       

         กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานโครงการต้นกล้าแผ่นดิน  ระดมความคิดพิชิตอนาคตประเทศไทย  พัฒนาชุมชนพื้นที่ในจังหวัดสงขลา  โครงการลูกพระบิดาอาสาพัฒนาชุมชน  เป็นกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ตาดีกา  และปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนมัสยิดบ้านซอง  รวมทั้งกิจกรรมละศีลอดร่วมกับประชาชน บ้านซอง อ. นาทวี จ.สงขลา    และอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา ค่ายสิงห์สัมฤทธิ์  ปี  2555  พัฒนาชุมชน ทำความสะอาดวัดและมัสยิดในตำบลหนองธง ปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนทางเข้าน้ำตกไพรวัลย์   กิจกรรมดูแลลูกหลานกำพร้า มัสยิดหัวเลี้ยว  ต. ยามู  อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี 

            นายซายูตี  สาหลำ    กล่าวว่ากิจกรรมที่ภาคภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมโครงการ   Kizuna  Project  2013   ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการภัยพิบัติ  ณ  ประเทศญี่ปุ่น

                   

                       

            จากผลงานเด่นของ นายซายูตี  สาหลำ    ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ เยาวชน ชุมชน  และสังคม ครอบคลุม ทั้งในด้านการบริการพัฒนาชุมชน  ด้านจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ตลอดจนด้านวิชาการ  การกีฬา และ นันทนาการ  โดยร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ได้รับโล่ นักกิจกรรมตัวอย่างดีเด่น  ด้านการส่งเสริมกิจกรรมประชิปไตย และ ด้านวิชาการ  จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ได้รับการยกย่องจาก คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอก   แสดงให้เห็นถึงการได้รับความไว้วางใจว่า   เป็นคนดี มีความรุ้ เปี่ยมด้วยความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม  เป็นผู้นำเพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติ   จนได้รับการคัดเลือก  จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  ประจำปี  2555  

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2556 21:29 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2556 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ กิจกรรมน้องเค้าเด่นจริง ๆ

ยินดีกับน้องซายูตีด้วยครับ

น้องเขามีความมุ่งมั่นและมีพลังในการพัฒนาตนเองที่สูงมากครับ

ขอ แสดงความยินดีด้วย ครับ!

แสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
sopon chevapun [IP: 192.168.27.103]
01 กรกฎาคม 2556 10:59
#89954

ดีใจด้วยครับ ซายูตี สาหลำ ขอให้ทำสี่งมีประโยชน์ต่อไปครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ