นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3370
ความเห็น: 4

อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ.ที่ได้รับเหรียญรางวัล“บางแสนเกมส์”

ยินดีกับนักกีฬา ม.อ. ที่ได้รับเหรียญรางวัล “บางแสนเกมส์”

อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ. ที่ได้รับเหรียญรางวัล “บางแสนเกมส์”

               

            รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มอบโล่ เกียรติบัตร และ ของที่ระลึก แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล  จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่   32  “บางแสนเกมส์”  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่  1 – 8 พฤษภาคม   2556     โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดพิธีมอบโล่ แสดงความยินดีกับนักกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ได้รับเหรียญรางวัล  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  ที่ผ่านมา

          

            รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการด้านกีฬาบุคลากรฯ  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ส่งนักกีฬาซึ่งเป็นบุคลากร ทั้ง  5  วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน   รวมทั้ง  ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และ ผู้ประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย   รวมจำนวน  254  คน  มีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  จำนวน  58  สถาบัน  แข่งขันกีฬา  19  ชนิดกีฬา  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  16  ชนิดกีฬา  ได้รับเหรียญรางวัล 19  เหรียญทอง 13  เหรียญเงิน  23 เหรียญทองแดง  รวมจำนวน  55  เหรียญ    ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเป็นอันดับ 3  รองจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล

            

                             

            นักกีฬาที่ได้รับโล่ มีดังนี้  กรีฑา  นายพนม      ขันธ์สามล   นางสาวถาวรินทร   รักษ์บำรุง   นายสาโรจน์   ดวงสุริยา  นางยุวดี   ฮ่อสกุล   นางสาวเปรมวดี   โกมลตรี   วิทยาเขตปัตตานี  นายวรวุฒิ   บิลหมัน  คณะวิทยาการจัดการ  นายสมชาย    พิมพ์ธนประทีป  นายอานุภาพ   พัฒน์ธิติกานต์   นายอภิวัฒน์      เวชสิทธิ์   คณะแพทยศาสตร์  นางสาววิลาสินี     บุญเรือง  นายสมศักดิ์   เพ็ชรมณี  นางสาวไตรลดา   พงษ์ธาตรี  สำนักงานอธิการบดี  นายธวัชชัย      ศรีสุวรรณ  คณะการแพทย์แผนไทย  นางอัญชลี   ศรีไพบูลย์  คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสมพิศ   เอิบกมล  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ นายผล   มณีนวล  คณะทรัพยากรธรรมชาติ    นายประพาส   ชัยเทพ  คณะวิทยาศาสตร์   

              

          แบดมินตัน  รองศาสตราจารย์วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  นางสาววิรภรณ์   ถาวรสุข  สำนักงานอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ศิริกุล    วิสุทธิ์เมธางกูร  นายชนินท์   ดำรัสการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์กมลพันธ์    เนื่องศรี  คณะทันตแพทยศาสตร์   รศ. ศิริพันธุ์   หิรัญญะชาติธาดา  คณะวิทยาศาสตร์  นายพยนต์     ลิปิกุล  นางวราภรณ์   คีรีพัฒน์   วิทยาเขตปัตตานี

            

         ลีลาศ   นายพรชัย    ศรีไพบูลย์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  รศ.นพ.วิวัฒนา   ถนอมเกียรติ  นางอานุไร    จิตต์สุรงค์  คณะแพทยศาสตร์    นางอุไรวรรณ   ปฏิญญา  สำนักงานอธิการบดี

         เทนนิส  นางสาวจุฑารัตน์   อินทปัน  วิทยาเขตปัตตานี  นางสาวนารี  อินทรศักดิ์   คณะแพทยศาสตร์  นายเกียรติปริญญา   ลุนแจ้ง   วิทยาเขตปัตตานี   นายยุทธพงศ์    เพียรโรจน์   คณะวิทยาศาสตร์ 

         โบว์ลิ่ง  นายสมคิด    จีนาพงษ์  นายดลชนะ   รองสวัสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  นายธนากร   ทองอนันต์   นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะ    คณะวิทยาศาสตร์  นางบงกช    เทพสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ   นางสาวณัศนา    วิทยานุภากร  คณะแพทยศาสตร์   นายประทีป   เอื้อนมงคล   วิทยาเขตปัตตานี  นายสุธรรม   ทองลิ่ม   คณะเภสัชศาสตร์ 

          เทเบิลเทนนิส    นายธนา    ศิริสมบัติ  คณะเภสัชศาสตร์    นายนุวิทย์    คุณารักษ์   คณะแพทยศาสตร์    นายปิยะวัชร์    ศรีสมัย   วิทยาเขตตรัง 

          สนุกเกอร์-บิลเลียด    นายวชีระ   แวมิง     วิทยาเขตปัตตานี  นายกวี  สวัสดิ์ชูแก้ว   สำนักงานอธิการบดี   นายวิรุฬ   บุญพิพัฒน์   นายอดิศร  วังปรีชา  คณะวิทยาศาสตร์   นายวิสิทธิ์   อ่อนแก้ว   วิทยาเขตตรัง 

          เปตอง   นางสุจรรยา   พลวงศ์    นายสมศักดิ์   คูหามุข  นางแวยะห์รอ   ยูโซะ     วิทยาเขตปัตตานี      นางปิยะนุช   หนูเพชร  นายพงศกร   อรัญดร  คณะแพทยศาสตร์   นางสาวสุกานดา   เศรษฐพงศ์   วิทยาเขตภูเก็ต 

          หมากกระดาน  นายสุชาย  อัศวพันธุ์ธนกุล  คณะศิลปศาสตร์

          

            หลังจากมอบโล่ให้กับ ผู้ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว แล้ว  อธิการบดี  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกท่าน  พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจ จนทำให้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ และทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

          

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2556 10:19 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2556 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน และมหาวิทยาลัย ด้วยครับ

พี่เอ๋ ค่ะ นำภาพบรรยากาศ ที่ไปมอบให้ กับ น้องงานประสานงาน มาใส่เพิ่มด้วย ก็จะดีนะคะ

ได้เลยจ๊ะ น้องแป๊ด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ