นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2341
ความเห็น: 2

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.

อธิการบดี ม.อ. แนะนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

อธิการบดี ม.อ. แนะนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

   

            รศ. ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งองค์กรสัมพันธ์ กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.  พร้อมด้วย  นางศิริพร  สิริสุวพงศ์  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายด้านองค์กรสัมพันธ์ และรับฟังปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยมี  นางสุวิมล คงพล  ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดการประชุม  รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์   ผศ.พิมพา  ศิลาวัชนาไนย หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่  นายทวาทศ  สุวรรณโร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วมรับฟังแนวนโยบายและเสนอข้อคิดเห็น นางวราภรณ์ ชวพงษ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  รายงานความถี่การนำเสนอข่าวของคณะ / หน่วยงาน  

               

          รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดี  กล่าวว่า นโยบายการจัดตั้งองค์กรสัมพันธ์  เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร สามารถสร้างความสัมพันธ์ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่เป้าหมายพันธกิจ กลยุทธ์ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

    

           การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ควรมองภาพในอนาคต สร้างกระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าเพื่อสนองตอบนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นกับชุมชนภายนอก   โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ใน 3 ประเด็น คือ 1. การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 1 ใน 10 ของอาเซี่ยน  2. พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้  3. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็น Lecture  Base  ให้น้อยลง ทำอย่างไรให้การเรียนการสอน สร้างคนในศตวรรษที่  21  ให้ได้ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2556

        

           องค์กรสัมพันธ์  ประกอบด้วย การสื่อสารองค์กร  สื่อมวลชนสัมพันธ์   การสร้างแบรนด์  และ การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรสัมพันธ์เป็นการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร   ที่สำคัญการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน  ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสบการณ์ ให้มีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รวมถึง สื่อในต่างประเทศ  รวมทั้งการจัดตั้ง Press Center เพื่อเป็นจุดรวมข่าวสาร ให้สื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  รวมทั้ง การจัด Media  Trip  ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับสื่อมวลชน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ข่าวสาร  มีการปรับฐานข้อมูลสื่อมวลชนให้ทันสมัย  การสร้างแบรนด์สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีหลายกลุ่ม ควรวางแผนการสร้างแบรนด์อย่างไรให้สอดรับกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม  อาทิ กลุ่มนักเรียน  ภาคอุตสาหกรรม  ต้องศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย แล้วมาสร้างแผนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์   ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย

  

  

               การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและสาธารณชน ควรสร้างกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อย่างต่อเนื่อง และสร้างการเข้าถึงผู้นำองค์กรที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย  โดยมีฝ่ายปฏิบัติดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

                           

               นอกจากนี้อธิการบดี ยังได้เสนอแนะว่า ประชาสัมพันธ์ควรมีแผนที่ชัดเจน  มีการนำเสนอข่าวเด่นในแต่ละปี  2 - 3 เรื่อง  โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและมีผลกระทบมากกว่านี้   นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอก  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ อีกทั้งสื่อให้เห็นบทบาทตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือองค์กรเพื่อเป็นแนวร่วมในการทำงานร่วมกัน

  

  

               การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้  จัดขึ้นเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยนางสาวหัทยา  พงศ์ทิพย์พนัส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  เป็นผู้ประสานงานเตรียมการจัดประชุม  มีประชาสัมพันธ์คณะ และผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะ / หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต  จำนวนกว่า  80  คน จาก 58  คณะ / หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม และ ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับ คณะที่มีข่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมากที่สุดประจำปี  2555   เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2. ประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4. ประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตภูเก็ต 5.  ประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตตรัง  6. สำนักวิจัยและพัฒนา  7. คณะวิทยาศาสตร์ 8. คณะแพทยศาสตร์ 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  11. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 12. คณะพยาบาลศาสตร์  13. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  14. คณะศิลปศาสตร์  15. คณะนิติศาสตร์  16. โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  รางวัลชมเชย  ได้แก่  สถาบันสันติศึกษา   วิทยาลัยนานาชาติ  และ คณะเศรษฐศาสตร์  

  

  

  

  

  

                            

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 Febuary 2013 09:08 Modified: 16 Febuary 2013 09:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
waraporn.c [IP: 192.168.66.88]
18 Febuary 2013 10:47
#84291

สรุปเนื้อหาได้ครอบคลุมและทันทีทันควัน ขอบคุณมากเลย ภาพทุกคนก็สวยค่ะ

ครั้งต่อไปจะคว้ารางวัลมาให้ได้ อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ