นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2198
ความเห็น: 4

สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

สภาข้าราชการฯ จัดบรรยายหวังสร้างความก้าวหน้าให้บุคลากรสายสนับสนุน 

                   สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดบรรยายและเสวนาเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  4   กันยายน   2555   ณ  ห้องประชุมทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์  อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ  คณะแพทยศาสตร์   โดยเชิญ  รศ. ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวถึง  “นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน”  นายเริงศักดิ์  ธรานุเวชน์  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  พูดถึง “เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน”  และเชิญผู้มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ เล่าถึง “ความสำเร็จสร้างได้”  โดยนางอัมพร  อาภรณ์ทิพย์ คณะแพทยศาสตร์   นายพิเชษฎ์  เจริญผล  คณะทันตแพทยศาสตร์   และนางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต   คณะวิศวกรรมศาสตร์  นางเมตตา  ชุมอินทร์  หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม ดำเนินการอภิปราย   มีบุคลากรสายสนับสนุน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้   จำนวน กว่า  700   คน

           รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า สภาข้าราชการฯ  มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหน้าในการให้ข้อเสนอแนะ สะท้อนปัญหากับมหาวิทยาลัย ในการดูแลสร้างระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้มแข็ง  และทีมบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสภาข้าราชากรฯ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้มแข็ง  นอกจากนี้ อธิการบดีได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ทีมบริหารมีเป้าหมาย นำมหาวิทยาลัยไปสู่อาเซียน นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยนำความรู้ไปพัฒนาแก้ปัญหาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง    สร้างเข้มแข็งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ บุคลากร ทรัพย์สิน การเงิน นักศึกษา  และอาคารสถานที่   ยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”   ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง  4   ด้าน  คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง  2. ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 3.  การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต  4. การก้าวสู่การเป็นสากลและนานาชาติ

               นายคมกริช   ชนะศรี   ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสรับฟังแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  ตลอดจนรับทราบแนวทางปัญหาและอุปสรรคจากผู้มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจแจ้งความประสงค์ที่ต้องการพัฒนา ใน  3  หัวข้อคือ 1. การทำคู่มือ วิเคราะห์  สังเคราะห์  2. การทำผลวิจัย  3.  การทำผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปจัดสัมมนาให้ความรู้ในโอกาสต่อไป 

              สำหรับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  นายเริงศักดิ์   ธรานุเวน์  ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอตำแหน่งชำนาญการ  บุคลากรที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ /ชำนาญการพิเศษ    รายชื่อที่ปรึกษาชำนาญการ  (ม.อ.)  ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  มติ ค.บ.ม.เกี่ยวกับตำแหน่งชำนาญการ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  http://www.personnel.psu.ac.th   

                ข้อฝากจากผู้มีประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ ทั้ง  3  ท่าน  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำผลงานขอตำแหน่งชำนาญการ ขอให้ทุกคนมีความฝัน และก้าวไปให้ถึง อุปสรรคมีช่องทางแก้ไข  สานต่อเป้าหมายของเราให้สำเร็จ  ขอให้เริ่มทำและเชื่อมั่นว่าเราทำได้  และ ความสำเร็จสร้างได้ด้วย 3H  คือ  Heart (ให้กำลังใจตนเอง) Head (เรียนรู้) Hand (ลงมือปฏิบัติ) ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

                               

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2555 09:11 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชื่อเรื่องตก คำว่า "ความ" ไปหรือเปล่าคะ

อิ..อิ..

ชื่อเรื่องไม่ตกนะคะ...ขอบคุณมากคะ

ขอบคุณค่ะพี่เอ๋

ชอบตรงที่มี link ไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถสืบค้นต่อได้เลยโดยไม่ต้องไปเริ่มหาที่หน้าเว็บอื่นอีกค่ะ ^_^

Ico48
apinya [IP: 192.168.66.96]
17 กันยายน 2555 10:52
#80551

ขอบคุณมากคะ น้องเจน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ