นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 8317
ความเห็น: 19

อบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม  หลักสูตร  การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  ซึ่งจัดโดย  จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  เมื่อวันที่  18 20  มีนาคม  2552  ณ โรงแรม ซากุระแกรนด์วิว  อ. หาดใหญ่  จ.สงขลา  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน  และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาในการนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสงขลา  โดยมี

นายอำพล   บุญจันทร์   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์  เขต 6  กล่าวรายงาน 

  นายวิทยา  พาณิชพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

  ดร. สนธิ  เตชานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม                                            

 การจัดอบรมในครั้งนี้  มี บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ และ เอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน   61  คน  จาก  55  หน่วยงาน  รูปแบบการจัดอบรม เป็นการฟังการบรรยาย ตลอด 2 วัน ครึ่ง   ช่วงบ่ายวันสุดท้ายของการอบรม เป็นการฝึกปฏิบัติเขียนแผนการประชาสัมพันธ์   เป็นการอบรมที่เข้มข้น ด้วยเนื้อหาสาระ  ฟังวิทยากรบรรยาย  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. 17.00 น. เวลา  18.00 20.30  น.  เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  วิทยากรที่ให้ความรู้  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  ได้แก่ 

ดร. ภัทรียา  สุมะโน  อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานแถลงข่าวไทย  ประจำกรุงลอนดอน  ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น  ด้านการสื่อสารมวลชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2550     ปัจจุบันเป็นอาจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   และทำประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รศ.ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์     ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  และ สื่อสารมวลชน  ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงินประเภทนักวิชาการประชาสัมพันธ์ดีเด่นคนแรกประจำปี 2539      ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้แต่งหนังสือ การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเขียนตำรา  ในเอกสารการสอน สาขาวิชานิเทศศาตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

อาจารย์นาถนภา   ทินกร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส  หัวข้อการบรรยาย ได้แก่   แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา  เป็นอาจารย์พิเศษที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื้อหาการบรรยาย

            ขอสรุปในบางประเด็นที่วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้มาเล่าสู่กันฟัง      ผู้สนใจ  ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการบรรยาย  ติดต่อได้ที่ อภิญญา งานประชาสัมพันธ์ โทร. 2022-3 

           หัวข้อการบรรยาย มีดังนี้  

            แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา  โดย  นายวิทยา  พาณิชพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ท่านได้พูดถึงประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา  ซึ่งมี  5  ประเด็น  ดังนี้  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลามีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ภาคธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การขนส่ง มีการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มขึ้น  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล เศรษฐกิจภาคครัวเรือนมีความเข้มแข็งมากขึ้น2.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง3.  การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน4.  ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน5.  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

             “คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ /  การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นนักประชาสัมพันธ์    โดย  ดร. ภัทรียา  สุมะโน วิทยากรได้พูดถึงความหมายของคุณธรรมคือ ความดี จริยธรรม คือการแสดงออกถึงความดีที่มีอยู่  จรรยาบรรณ คือ ระเบียบ เครื่องกำหนดว่าอย่างไรแสดงถึงคุณธรรม / จริยธรรม ของแต่ละอาชีพ

             เคล็ดลับในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม1. รู้จักตนเองให้ถ่องแท้  2. ทำความเข้าใจกับคุณธรรมและจริยธรรม 3. ปฏิบัติตามให้ครบวงจร  4. สร้างแรงจูงใจในการทำความดี 5. สร้างจิตสำนึก  6. ใคร่ครวญถึงคุณธรรมข้อต่างๆ เป็นนิจ  7.  เสวนาคบหากับผู้มีคุณธรรม

              สรุปสั้นๆ คือ ดูตัวเองให้ออก  บอกตัวเองให้ได้   ใช้ตัวเองให้เป็นจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์  มีอยู่  9   ข้อ  คือ  1. ซื่อสัตย์  จริงใจ ยึดมั่นอุดมการณ์  2. เสียสละ อดทน รักษามาตรฐาน  3. ศรัทธาในหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  4. สามัคคี เอื้ออาทร  และเกื้อกูลกัน  5.  รักษาความลับและเคารพสิทธิส่วนบุคคล  6. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  7. นำเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ  8.  เคารพกฎระเบียบบรรทัดฐานสังคมไทย 9. มีปิยวาจามนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี    

              บุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์     1. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  2. เป็นผู้มีลักษณะพร้อมที่จะติดต่อกับบุคคลทั่วไป  3. เป็นผู้รักงานบริการ มีน้ำใจ และไม่ถือตัว  4. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นและ พร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆ  5.  เป็นผู้มีอารมณ์ขัน  6. เป็นผู้มีความสุภาพ  มีมารยาทในการเข้าสังคม  และรู้จักกาลเทศะ  7. เป็นผู้แต่งกายดี  มีรสนิยม สะอาด เรียบร้อย และสง่างาม8. เป็นผู้มีเกียรติ รักษาเกียรติศักดิ์ศรี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 9. เป็นผู้มีสุขภาพดี  จิตใจเข้มแข็ง และอดทนต่อภาวะต่างๆ  10. เป็นผู้มีความจริงใจ  เปิดเผยและซื่อสัตย์  11.  มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

               กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  โดย  รศ.ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์   วิทยากรได้พูดถึงเป้าหมายสูงสุดของงานประชาสัมพันธ์ คือ ภาพลักษณ์องค์กร บุคคลภายนอกมององค์กรในเชิงบวก  เป็นสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ต้องให้ความสำคัญ ต้องสั่งสม  ตอกย้ำ  และแก้ใขปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างการรับรู้  Brand Awareness  สร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า มีความน่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาโฆษณา แตกต่างจาก  ประชาสัมพันธ์  คือ โฆษณาเอาแต่จุดเด่น จุดดี มาบอก แต่บอกไม่หมด ไม่เหมือนกับ การประชาสัมพันธ์ เป็นการบอกความจริงการสื่อสารองค์กร ควรทำการสื่อสารทั้งภายใน (internal) และภายนอกองค์กร (External) 

             งานประชาสัมพันธ์ ต้องมีการวางแผนจากข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์   พร้อมทั้งประเมินผล ดู feedback ของผู้รับข่าวสาร ว่ามีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไรการประชาสัมพันธ์ / การโฆษณา ต้องมี marketing  mind สื่อมวลชนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ต้องแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย   งานประชาสัมพันธ์  ไม่ใช่ free media อย่างเดียว  ต้อง paid  media ด้วย ไม่เหมือนเมื่อก่อนทำแต่ public city อย่างเดียว (press release / photo release)  ปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ต้องซื้อเนื้อที่และเวลา Media purchase / Media buying

             สถานภาพของนักประชาสัมพันธ์ Vice President Corporate Communication (CCO) เป็นตำแหน่งที่สูง  ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  Chair / Chief  Exfcutive Office (CEO)

              การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (Integrated  Publice Relation : IPR) ประกอบด้วย

              1.Corporate PR.  เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ประชาชนชื่นชมองค์กร (กิจกรรมเน้นตัวองค์กร)  เป็นการประชาสัมพันธ์เน้นกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก   สื่อสารเน้นความจริง     แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

              2.Marketing PR.  เป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า / บริการ (กิจกรรมเน้นตัวสินค้า / บริการ)  สร้างผลกำไร เพิ่มยอดขาย / การใช้บริการให้แก่องค์กร เน้นจุดเด่นของสินค้า / บริการ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  เป็นการประชาสัมพันธ์เน้นกลุ่มเป้าหมายภายนอกมากกว่า  ต้องใช้งบประมาณในการซื้อเนื้อที่และเวลาโฆษณา ใช้การตลาดเป็นตัวนำผลที่ได้กระตุ้นการซื้อและภาพลักษณ์

           การประชาสัมพันธ์ ต้องใช้วิกฤตของข่าวสารมาฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร (ใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์องค์กร)มีความรู้ ด้านการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management)

คนทำ PR  ต้อง Alert ตลอดเวลา ไม่ใช่ส่งข่าวแจกอย่างเดียว ต้องคิดกิจกรรมดีๆ เพื่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ

              การเขียนแผนงานประชาสัมพันธ์ และงานสื่อสารมวลชน  โดย อาจารย์นาถนภา  ทินกร วิทยากรพูดถึงขั้นตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ์  มีดังนี้  1.วิเคราะห์สถานการณ์  2.กำหนดวัตถุประสงค์ 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4. กำหนดกลยุทธ์ 5. กำหนดสื่อและกิจกรรม  6.  กำหนดระยะเวลาและแผนปฏิบัติงาน  7.  กำหนดงบประมาณ  8. กำหนดวิธีการประเมินผล

             แผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี  1. ชัดเจน   2. เป็นไปได้   3. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    4. ตอบสนองวัตถุประสงค์   5. ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย   6. สร้างสรรค์    7. คุ้มค่า    8. ประเมินได้   9. ยืดหยุ่น    10. มาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย

             ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์   1. วัตถุประสงค์  2. นโยบายองค์กร    3. บุคลากร    4. กลุ่มเป้าหมาย    5. งบประมาณ     6. เครื่องมืออุปกรณ์    7. สภาพแวดล้อม 

            ข้อผิดพลาดที่มักพบในการวางแผนประชาสัมพันธ์  1. ไม่ได้ศึกษาปัญหาและสภาพแวดล้อมต่างๆ  2. วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน  3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไม่ละเอียด 4. สื่อไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 5. ไม่ละเอียดพอ  6. ไม่มีแนวคิดหลัก  7. ความเข้าใจผิดว่าการใช้สื่อให้มากชนิดที่สุดเป็นสิ่งที่ควรทำ 8. งบประมาณไม่เหมาะสม  9. ประเมินผลไม่ถูกต้อง 10. ขาดการประสานงาน   

     
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 23 March 2009 09:53 Modified: 25 March 2009 15:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

มีประโยชน์กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มากๆเลย ขอบคุณนะที่อุตส่าห์เอามาถ่ายทอดและเล่าสู่กันฟัง

จริง ๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพเลยนะคะเนี่ย หากเราสกัดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทขอบข่ายงานของเรา

ขอบคุณมากค่ะ ที่นำมาแบ่งปัน เป็นประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณค่ะ ที่ให้กำลังใจ สมาชิกใหม่ขอฝากตัว  มีข้อเสนอแนะ หรือ ติชม  มาได้น่ะค่ะ

มาอ่านค่ะหลังจากวนเวียนดูชื่อเรื่องอยู่หลายวัน...ต้องเข้าระบบก่อนจึงจะอ่านได้....

Ico48
AE (Recent Activities)
24 March 2009 14:43
#42709

ปลดล็อคแล้วค่ะ   พอดียังเป็นมือใหม่  และน้องใหม่อยู่ค่ะ จึงยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
24 March 2009 16:28
#42714

  เยี่ยมมากครับ และบุคลากร มอ.ทุกท่าน ก็มีหน้าที่ช่วยนัก ปชส. ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาว มอ. เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอร่วมด้วยช่วยกันครับ

Ico48
praphot (Recent Activities)
25 March 2009 14:16
#42767

เขียนดี มีความรู้ ดูเพลินตา น่าติดตาม

ควรอยู่ในหมวดหมู่"ประชาสัมพันธ์"จะได้รวมกลุ่มด้วยกัน

Ico48
AE (Recent Activities)
25 March 2009 15:14
#42771

ขอบพระคุณค่ะ   กำลังใจมาเพียบเลย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วค่ะ

Ico48
nonglak onkrang [IP: 113.53.17.23]
14 October 2009 20:18
#49388

เข้ามาอ่านแล้ว เยี่ยมจริงๆ ค่ะน้องเอ๋  คิดถึงอยู่เสมอค่ะ  เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

 

พี่นง  ม.ทักษิณ

Ico48
gamigazae (Recent Activities)
15 October 2009 08:54
#49396

อ่านแล้วจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานค่ะ..แต่เสียดายจังที่ไม่ได้เข้าร่วมอ่ะพี่เอ๋...(^_^)

Ico48
Khemjira Kulkham [IP: 118.173.9.78]
14 November 2010 08:01
#61578

ขอบสำหรับบทความดีๆ และดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านPR เต็มตัวเมื่อไม่นานมานี้เองและด้านความรู้ความเข้าใจ ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ และถ้ามีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่ใหน ในเขตภาคใต้(โดยเฉพาะสุราษฎร์)ส่งข่าวมาน่ะค่ะ จะขอเข้าร่วมด้วย

 

Ico48
apinya boonyayuva [IP: 113.53.8.105]
14 November 2010 10:00
#61580
ขอบคุณมากค่ะ หากกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมอีกเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบค่ะ  ขอทราบ e-mail เพื่อแจ้งข่าวค่ะ
Ico48
meaw [IP: 49.230.207.36]
13 Febuary 2011 18:17
#63640

ข้อมูลเนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ รบกวน ขอเอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อนักประสัมพันธ์มืออาชีพค่ะ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

                               ขอบคุณค่ะ

Ico48
อภิญญา [IP: 113.53.55.150]
19 Febuary 2011 13:12
#63789

ด้วยความยินดียิ่ง  กรุณาแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารที่วิทยากรบรรยายไปให้ค่ะ

ตอนนี้กำลังทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยคะ อยากได้ความรู้เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เยอะๆๆๆคะ รบกวนขอเอกสารบรรยาย หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานประชาสัมพันธ์ หรือแหล่งความรู้ในด้านนี้ด้วยคะ
Ico48
นันทพร เย็นใจ [IP: 113.53.93.24]
10 May 2011 00:02
#65293

ขอบคุณนะคะที่แบ่งปันสาระดีๆ ขอความกรุณาจัดอบรมที่ภาคตะวันอกเฉียงเหนือด้วยค่ะ  และไม่ทราบว่ามีเอกสารการอบรมพอที่จะเป็นวิทยาทานบ้างไหมคจะได้นำไปเผยแพร่ให้บุคลากรในกรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นันทพร  เย็นใจ

สพป.อำนาจเจริญ

ถ.สขาภิบาล 1 อ.เมือง จ.อำนาจเจิรญ 37000

Ico48
apinya.b [IP: 192.168.101.4]
10 May 2011 08:38
#65294

หลักสูตรที่เข้าอบรมกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดค่ะ และยินดีส่งเอกสารของวิทยากรที่ได้รับจากการเข้าอบรมให้ค่ะ

Ico48
Yingsak [IP: 110.171.79.127]
22 April 2013 23:38
#87132

เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์มากครับ ขนาดวันเวลาผ่านไปถึง 4 ปี

คนรุ่นหลังอย่างผมมาอ่าน ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันได้

ขอชมเชยผู้เขียนเป็นอย่างยิ่งครับผม

Ico48
AE (Recent Activities)
25 April 2013 11:52
#87215

ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณ Yingsak ที่ให้กำลังใจ ดีใจค่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำไว้มีคุณค่า และมีประโยชน์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.112.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ