นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2690
ความเห็น: 13

คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการออนไลน์ (Online) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1)

หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการพัฒนาคน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ขององค์กรและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

       คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการออนไลน์ (Online)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นโดย หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โดยเป็นการริเริ่มจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา) ผู้บริหารของฝ่ายบริการวิชาการฯ ในขณะนั้น ได้มีแนวคิดให้ฝ่ายบริการวิชาการ (เดิม) จัดเก็บองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ ซึ่ง(คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) ได้มีการเริ่มจัดทำ/เก็บรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งการเริ่มต้นของการจัดทำคู่มือบริการวิชาการออนไลน์นี้ เกิดจาการที่พบปัญหาความไม่ทราบหรือเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งบทบาท หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริการวิชาการ  โดยเฉพาะกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการวิชาการทุกรูปแบบ  และผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการเอง  มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาดูแลโครงการบ่อย แม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์เอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งหมุนเวียนงานกันบ่อยด้วยเช่นกันทำให้บางครั้งมีอุปสรรคเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาโดยไม่จำเป็น ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 โดยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2536 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนเกิดความสับสน ไม่แน่ใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบใหม่

      อีกทั้งหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการพัฒนาคน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ขององค์กรและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายในคณะ รวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยมีการเก็บรวบรวมไว้บนเว็บไซด์ของกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ตามรูปแบบการให้บริการทางวิชาการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

          ภาพที่ 1 หน้าเว็บไซต์คู่มือบริการวิชาการออนไลน์
ที่มา : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html 

         ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำคู่มือบริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวอย่างเอกสาร/แบบฟอร์ม รวมถึง Tips ในการปฏิบัติงานด้วย ดังนี้ครับ

       1. ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

        2. ขั้นตอนการต่อรองราคา

         3. ขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง

         4. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน

         5. ขั้นตอนการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย

         6. ขั้นตอนการมอบอำนาจในการรับเงินแทน

         7. ขั้นตอนการส่งงานและเบิกเงิน

         8. ขั้นตอนการเบิกจ่าย/คืนเงิน

         9. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าคู่มือบริการวิชาการออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง
ที่มา : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/01-procedure/PJ-P01/PJ-P01.htm 

     หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริการวิชาการออนไลน์นี้ จะเป็นประโยชน์และจะช่วยส่งเสริมการทำงานบริการวิชาการของทุกๆท่าน ในหน่วยงานอื่นๆของ ม.อ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของเรา และขอออกตัวนิดว่า "คู่มือบริการวิชาการออนไลน์นี้ ทางหน่วยบริการวิชาการเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ K-Proceduce มานะคับ"

     และคู่มือบริการวิชาการออนไลน์นี้จะเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้และอ้างอิงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่ในองค์กร เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน จึงขอนำมาแบ่งปันกับทุกท่านที่ทำงานบริการวิชาการด้วยกัน..

    (ฉบับต่อไป ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบไม่มีสัญญาจ้างนะครับ) 

created: 14 October 2011 10:17 Modified: 14 October 2011 10:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Teddy, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมได้ยินมานานแล้วเรื่องความเข้มแข็งของงานบริการวิชาการของคณะวิศวะ

 

วันนี้ได้ส่วนหนึ่งของเห็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ ก็ยิ่งมั่นใจว่า "ของเค้าดีจริง"

 

พื้นฐานการพัฒนางานอย่างหนึ่งมาจากการหาต้นแบบ เพื่อปรับปรุงนำมาใช้ในงานของเรา

 

และวันนี้ผมได้เห็นต้นแบบ หรือ ตัวอย่างที่ดีมาก แห่งหนึ่งแล้วครับ

 

ขออนุญาต ล่วงหน้าแล้วกันครับ ว่าจะขอ "ลอก" แนวทางไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานตัวเอง

 

ไม่รู้จะบอกได้แล้วหรือยัง ว่าเรามัน "คนกันเองครับ" (เลยขอกันซึ่งๆ หน้าเลย)

 

"ใจสั่งมา" (ให้ขอ)

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
14 October 2011 13:43
#69734

คุณ ใยมะพร้าวน้องใยไหม เมื่อ "ใจสั่งมา" (ให้ขอ) ผมจะกล้าขัดได้อย่างไร..อนุญาต และจัดหนักไปเลยครับ....และแนวปฏิบัตินี้ไม่ลิขสิทธิ์ใดๆๆ สำหรับชาว ม.อ. ของเราครับ...จัดทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันและร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคับ..ถ้าหากมีประเด็นอะไรที่จะแนะนำเพื่อพัฒนางานที่อยู่ให้ดีขึ้น..รบกวนแจ้งให้ทราบดวยคร้าฟฟฟฟ...

หวานหมูเหลย...."

 

ข้างบนนั้นแอบคิดในใจครับ

 

แต่สิ่งที่จะพูดออกมา คือ "ขอบคุณมากครับ"

 

หากนำไปใช้เมื่อใด จะ Credit ให้ทุกครั้งครับ

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
14 October 2011 14:37
#69736

ด้วยความยินดีครับ..ขอบคุณครับ

Ico48
Teddy (Recent Activities)
14 October 2011 14:49
#69738

เคยเห็นตัวอย่าง work procedure ในเว็บของคณะวิศวะมาก่อนเหมือนกัน และก็กำล้งวางแผนว่าจะทำบ้าง แ่ต่ยังไม่ได้เริ่มซะที

มาเจอบันทึกนี้ได้เอาไว้อ้างอิง และศึกษาเพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ค่ะ คุณ~>aRuNaN<~

ถ้าเริ่มลงมือแล้วติดขัดอะไรขอเมลไปปรึกษาด้วยคนนะคะ ขอบคุณล่วงหน้่าค่ะ ^ ^

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
14 October 2011 14:53
#69739

คุณ Teddy ด้วยความยินดีครับ 7423 กริ๊งกร๊างมาได้เลยครับ..

โห ดังใหญ่แล้วนะเนี้ย

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
14 October 2011 15:11
#69741

คุณ ใยมะพร้าวน้องใยไหม อย่าเสียงดังไป...อายเค้า...5555555555+ ดังกัน 3 คนนี่อ่ะนะ

Ico48
Teddy (Recent Activities)
14 October 2011 15:59
#69742

กร้ากกกก เข้ามาขำอ่ะ มีเม้นท์กัน 3 คนจริงด้วย แต่ว่าจำนวนเม้นท์แยะดีอ่ะ ไม่ต้องสนใจจำนวนคนหรอกค่ะ ^ ^ .. ขอบคุณล่วงหน้านะคะ มีโอกาสค่อยกริ๊งกร๊างไปขอคำปรึกษาค่ะ

ไม่ได้เข้ามาปั่นนะครับ

 

แต่ของดี มันต้อง "ดัน" ครับ

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
14 October 2011 16:25
#69745

เรา 3 คน ไม่ได้ว่างจัดใช่ไหมครับ

Ico48
บิวตี้ (Recent Activities)
14 October 2011 19:26
#69750

ยินดีกับรางวัลชนะเลิศ K-Proceduce ที่ได้รับน่ะค่ะ .

Ico48
~>aRuNaN<~ (Recent Activities)
18 October 2011 14:43
#69880

ขอบคุณคับคุณ บิวตี้...มันคือกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีดีกันต่อไปคับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ