นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้าปุ๊ย
Ico64
พรพิศ เรืองขจร
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1373
ความเห็น: 1

สมการแห่งความสำเร็จ

ชีวิตที่สำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ได้มาจากไหนนอกเสียจากเราเป็นผู้สร้า้งเอง

 หัวหน้าป้าปุ๊ย คือพี่ภัคจิรา ส่งบทความที่อยู่คอลัมม์เล็กๆ ในหนังสือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อลองอ่านดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ และมองเห็นความเป็นจริง  งานหลายอย่างที่เราทำไปแล้วประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า  ล้วนแล้วมาจากสมการแห่งความสำเร็จทั้งสิ้น             

ความสำเร็จของชีวิต    =  ความสามารถ (Ability) + ความพยายาม (Effort)  +ทัศนคติ (Attitude)

                จากหนังสือเรื่อง  A Passion for Success ซึ่งเขียนโดย Kazuo Inamori ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งในญี่ปุ่น และในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่เล่าถึงหลักคิดและแนวทางในการดำรงตนและการทำงานให้ประสบความสำเร็จโดย    รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้นำมาขยายความไว้น่าสนใจคือ

 

  • ความสามารถ (Ability) เป็นไปได้ตั้งแต่ 1 – 100 ทำไมถึงไม่เริ่มจาก 0 ก็เพราะผู้เขียน (หมายถึง Kazuo Inamori) เชื่อว่าไม่มีใครในโลกที่เกิดมาโดยไม่มีความสามารถใดๆ  เพราะมนุษย์คือสิ่งวิเศษที่ธรรมชาติสร้างขึ้น   แม้แต่คนที่อาจได้ชื่อว่าฉลาดน้อยที่สุด แต่ก็อาจจะมีพรสวรรค์บางอย่างก็เป็นไปได้
  • ความพยายาม (Effort)  อาจให้คะแนน 0-100 สำหรับคนที่ฝันหวานแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลย  ก็ถือว่ามีค่าเท่ากับศูนย์  แม้ว่าจะให้คนอื่นทำ แต่แท้ที่จริงแล้วก็ยังต้องมีการมอบหมาย  มีการติดตามผล  นั่นคือต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ทัศนคติ (Attitude)  การมองโลกในด้านดี  มุ่งมองหาโอกาสใหม่ๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเดิม โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่สนุกกับมันถ้าจะให้คะแนนอาจมีค่าได้ตั้งแต่ – 100 จนถึง + 100 ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความคิดจิตอกุศล  คิดลบ คิดไม่ดี คิดฉ้อฉล  ย่อมส่งผลในทางที่ไม่ดี

          พอมองเห็นภาพเหมือนกันหรือไม่ค่ะ  ป้าปุ๊ยทุกวันนี้เราใช้สมการนี้ในการทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่อาจใช้อย่างไม่รู้ตัวและไม่ได้กำหนดเป็นคะแนน ฉะนั้นงานบางอย่างอาจสำเร็จในบางคน แต่สำหรับบางคนอาจไม่ประสบผลสำเร็จ

ลองเอาทฤษฏีมาเชื่อมโยงในงาน  ในหน่วยงานจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 52 ชีวิตและมีนักโภชนาการผู้ควบคุมดูแล (อย่างใกล้ชิด)อีก 10 คน  

        งานด้านการบริการนั้น ที่มีการใช้เจ้าหน้าที่หลายคน โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องและผิดพลาดย่อมต้องมีแน่นอน    ซึ่งหน่วยงานก็ถือเป็นความท้าท้าย (ของหัวหน้างาน..!) ที่จะหากลยุทธ์ กลวิธี  กลอุบาย เพื่อจะทำให้งานต่างๆ ที่เป็นปัญหาขับเคลื่อนต่อไปได้ 

        เช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี53หัวหน้างานของดิฉัน  มีไอเดียใหม่ๆ คือขอให้ทีมโภชนากรช่วยกันคิดโครงการประจำเดือนคนละ 1 โครงการ  โดยให้ใช้กระบวนการ P-D-C-A  และให้แนวคิดพวกเราว่า  

     อาจเริ่มจากที่เราคิดว่าเรื่องนั้นๆ เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่พบบ่อย หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆมาเขียนเป็นโครงการ

 

      ลองคิดดูสิค่ะ!  โภชนากรมีจำนวน  9 คนๆ ละ 1 เรื่อง/เดือน เรานำปัญหามาแก้ไขได้เดือนละ 9 เรื่อง  และที่สำคัญปัญหาและอุปสรรคโภชนากรไม่สามารถแก้ไขได้แต่เพียงผู้เดียว เพราะเราเป็นผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

    ในการที่จะทำให้แต่ละโครงการสำเร็จตัวเราเองจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอด ผู้กำหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผล  ซึ่งเราต้องโดยใช้สมการแห่งความสำเร็จแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว  และในทุกโครงการที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จถ้านำมาวิเคราะห์ดีๆ ก็จะทราบเราขาด สมการใดสมการหนึ่งในสามตัวนี้

ตัวอย่างโครงการที่ขจัดปัญหาและมีความสำเร็จ อย่างเช่น

- Low  K  OK ทุกเคส  

: เป็นโครงการการพัฒนาสูตรอาหารทางสายฯ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา Potassiumในเลือดสูง

- สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  

: เป็นการจัดทำมาตรฐานการคำนวณพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์สั่งบ่อย

- อุ่นก่อนเสิร์ฟ  รสชาติคงเดิม 

 : ถ่ายทอดเทคนิคการอุ่นอาหารอย่างไรไม่ให้รสชาติและลักษณะของอาหารเปลี่ยนไป  ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร

- กระผมพร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

 : กระตุ้นจิตสำนึก การรับมอบและส่งมอบอาหารทางสายฯ จากหน่วยผลิต และบริการผู้ป่วยได้ทันเวลา ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์

- ตามติด..พิชิตใจ

:  พัฒนาเทคนิคการบริการอาหารผู้ป่วย มีการติดตาม รับทราบข้อเสนอแนะแจ้งมายังโภชนากรเพื่อปรับปรุงได้ทันเวลา

- ผลิตพอดี...ลดต้นทุนลดความเสี่ยง

: บริหารจัดการให้การผลิตพอดีกับความต้องการ ทันเวลา ตรวจสอบได้

- เพิ่มมูลค่าด้วยการแยก (ขยะ)

: บริหารจัดการแยกภาชนะบรรจุต่างๆ ที่เข้ามาในงานโภชนาการ เช่น ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก ฯลฯ  ในส่วนที่ต้องทิ้ง, นำกลับมา recycle ใช้ในหน่วยงาน, แยกสำหรับส่งขายเป็นขยะ recycle เป็นต้น

จากจุดเริ่มต้น กำลังจะครบรอบปีเรามีโครงการต่างๆ มากกว่า 72 โครงการ (ไม่มีแนวโน้มจากหัวหน้างานว่าให้เราหยุดคิด!) ทีมงานร่วมกันคิด   แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จไปทุกโครงการ  ซึ่งหลายๆ ปัญหายังเป็นความท้าท้ายของทีมงาน ถึงแม้เราจะไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องของสมการนี้ตามหลักคณิตศาสตร์ แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองดี ความสามารถเด่น เพียงอย่างเดียว ความพยายาม และทัศนคติ ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เราประสบความสำเร็จ...

 

มองแต่แง่ดีเถิด

เขามีส่วน  เลวบ้าง  ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์  โลกบ้าง  ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว  อย่างไปรู้  ของเขาเลย

จะหาคน  มีดี  โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว  ค้นหา  สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา  หนวดเต่า  ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย  มองแต่ดี  มีคุณจริง

ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 October 2011 16:56 Modified: 31 October 2011 16:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชื่อโครงการน่าสนใจมากครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ