นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 5730
ความเห็น: 0

5ส กับจริยธรรมในการทำงาน

ปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมในการทำงาน ตามแนวคิดและหลักการปฏิบัติ 5ส

      อ่านแล้วชอบจาก forword เมล์ของเพื่อนคนหนึ่ง ลองอ่านกันดูน่ะจ๊ะ -->บทความนี้จะเสนอให้สังคมชาว 5ส ใส่ใจในการนำกิจกรรม 5ส ที่พัฒนาจนเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฐานรากของระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ มาปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมในการทำงาน ตามแนวคิดและหลักการปฏิบัติ 5ส ด้วยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละ ส ดังต่อไปนี้ 

ส ที่ 1 สะสาง พิจารณากำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการทำงานอย่างมีจริยธรรม ได้แก่

1. ความจงรักภักดี ให้ความเชื่อ (Belief) และความภักดีต่อหน่วยงาน ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อองค์การ

2. ความซื่อสัตย์ พูดแต่ความจริง ปฏิบัติงานตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง ไม่ขโมย ไม่พูดจาอ้อมค้อม

3. การแสวงหาคุณความดี ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาขีดความสามารถ ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้วยการศึกษาฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4. ความเคารพต่อผู้อื่น มีความสุภาพ ให้เกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่อง เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การที่ควรธำรงรักษา5. ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง มีเหตุผลในการคิด และการตัดสินใจ ยอมรับผลจากการกระทำหรือไม่ได้กระทำ แต่อยู่ในความรับผิดชอบ

ส ที่ 2 สะดวก จัดรูปแบบการทำงานให้สะดวก ด้วยความมีจริยธรรม ด้วยการทำงานอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ไม่กินแรงเพื่อนร่วมงาน ทำงานให้ง่าย ไม่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ขัดขวางงานของผู้อื่น และไม่ปล่อยให้งานคั่งค้าง 

ส ที่ 3 สะอาด ไม่ทำให้เกิดสิ่งสกปรก รกรุงรัง และไม่ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ปล่อยให้เกิดความสับสนในการทำงาน ด้วยการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน ดูแลที่ทำงานและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมจะทำงาน

ส ที่ 4 สร้างมาตรฐาน นำหลักธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ อันเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติใน 3ส แรก มาเป็นสิ่งที่จะใช้เทียบวัดพฤติกรรมของตน ด้วยการกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ อันจะทำให้เกิด Double Standard โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล

ส ที่ 5 สร้างนิสัย มีการฝึกฝนตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จนบ่มเพาะเป็นนิสัยให้เกิดวินัยในตนเอง ไม่ประพฤติตนล่อแหลมต่อการทำผิดจริยธรรม อาทิ การกลั่นแกล้ง หรือให้ร้ายเพื่อนร่วมงาน การขาดระเบียบวินัย การทำงานแบบเฉื่อยชา ปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน การมองโลกในแง่ร้าย การผัดวันประกันพรุ่ง ปฏิบัติงานล่าช้า เน้นพิธีรีตองมากเกินไป การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องทำ หากได้มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักการ 5ส ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจนเป็นนิสัย ก็จะช่วยให้มีจริยธรรมในการทำงาน ส่งผลให้ได้รับความเคารพรัก ความเลื่อมใสศรัทธา การยกย่องสรรเสริญ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ และความสำเร็จในกิจการทั้งหลายทั้งปวง

 หากได้มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักการ 5ส ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจนเป็นนิสัย ก็จะช่วยให้มีจริยธรรมในการทำงาน ส่งผลให้ได้รับความเคารพรัก ความเลื่อมใสศรัทธา” ดิฉันคิดว่าดีมั๊กมาก แล้วคุณล่ะคิดว่าไง*-*-*-*-by ...->ladypin 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 มีนาคม 2552 23:59 แก้ไข: 06 มีนาคม 2552 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ