นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2)

จากบันทึกภาพก่อนทำ-หลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 1 มาชมภาพกันต่อค่ะ กลุ่มที่ 2 มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณด้านหน้าโครงการศุภนิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มี... more »
By เปตอง   created: 05 Febuary 2015 09:52 Modified: 05 Febuary 2015 13:31 [ Report Abuse ]

(4) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์อรัญ งามผ่องใส เป็นประธานคณะกรรมการ 5ส และเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร นักศึกษา ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเ... more »
By เปตอง   created: 05 Febuary 2015 08:52 Modified: 05 Febuary 2015 13:30 [ Report Abuse ]

[C] (0) กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมย่อยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง กำห... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 15 January 2015 10:16 Modified: 16 January 2015 09:19 [ Report Abuse ]

(1) กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 39(4/2557) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานการตรวจเยี่ยมของสำนักงาน ห้องเรียน และห้องประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพย... more »
By เปตอง   created: 19 September 2014 08:59 Modified: 19 September 2014 08:59 [ Report Abuse ]

(0) แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557

การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 39(4/2557) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.15 - 10.40 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานฯ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส)กล่าวเปิดการประชุม แล... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 19 September 2014 08:50 Modified: 19 September 2014 08:50 [ Report Abuse ]

(0) ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556

การประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 38(3/2557) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ งามผ่องใส) เป็นประธานและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 โดยใช้การพิจารณาตามมติท... more »
By เปตอง   created: 16 May 2014 16:55 Modified: 16 May 2014 17:05 [ Report Abuse ]

(4) มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จากการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม คือ พี่มิกกี้ พี่ปัทมพร น้องวิริยา และเปตองค่ะ ก็เก็บภาพมุมสวยๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มมุมพักผ่อนสายตา เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน รู้สึกสดชื่นกันนะค่ะ ... more »
By เปตอง   created: 06 May 2014 17:31 Modified: 08 May 2014 17:48 [ Report Abuse ]

(0) สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

ก่อนการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของห้องสำนักงาน ห้องเรียน และห้องประชุม บุคลากรคณะฯ ทั้งในส่วนของภาควิชา และหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการสะสางเอกสารจากตู้เอกสาร ห้องเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก เพ... more »
By เปตอง   created: 06 May 2014 17:00 Modified: 08 May 2014 17:49 [ Report Abuse ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 4 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนเมษายน 2557 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1. 134 พืชศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. 256 ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 26 March 2014 18:45 Modified: 26 March 2014 18:45 [ Report Abuse ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนเมษายน 2557 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1 114 สัตวศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. 132 ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 26 March 2014 18:43 Modified: 26 March 2014 18:46 [ Report Abuse ]