นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 913
ความเห็น: 3

การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ

 

 

 

           ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2558 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) แล้วนั้น  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมย่อยกระดาษ 

      คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง  โดยกำหนดครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่  22  มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2   คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยบริษัทวงศ์พาณิชย์ได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร เพื่อนำมาทำลายเอกสาร โดยการย่อยและเมื่อย่อยแล้วสามารถขายให้ทางบริษัทได้ (ราคารับซื้อ ณ วันปัจจุบัน) จึงขอเชิญชวนภาควิชา/ หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะทำลายข้อสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไม่ต้องผ่านการทำลายตามระเบียบสารบรรณ แจ้งความประสงค์ในการทำลาย จำนวนเอกสารที่ทำลาย (โดยประมาณเครื่องย่อยสามารถย่อยได้ 4.2 กิโลกรัม/ นาที)  ไปยังงานประกันคุณภาพ  ภายในวันศุกร์ที่  15  มกราคม   2559  

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส 

2.1  การสำรวจถ่ายรูปสภาพพื้นที่กลุ่มย่อยก่อนการทำกิจกรรม 5ส  โดยเลขานุการคณะกรรมการ 5ส และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายรูปก่อนทำกิจกรรม 5ส ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559

2.2  การประเมินผล 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศถ่ายรูปหลังทำกิจกรรม 5ส โดยกำหนดตรวจเยี่ยมพร้อมถ่ายภาพ พื้นที่ภาควิชา หน่วยงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนรวม กำหนดการตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนมิถุนายน 2559

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเช็ดกระจก 

คณะกรรมการ 5ส กำหนดให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้กำหนดมาตรฐาน 5ส ของสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนรวม ส3: สะอาด หัวข้อ สภาพแวดล้อมของพื้นที่  โดยมีรายละเอียดที่ตรวจสอบ คือ ฝ้าเพดาน ไม่มีหยากไย่ หน้าต่างและกระจกสะอาด  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือในการเช็ดกระจกที่สามารถทำความสะอาดได้ ตั้งแต่ใต้กรอบวงกบหน้าต่างลงมา โดยกระจกที่สูงกว่าวงกบหน้าต่าง ทางคณะฯ จะดำเนินการทำความสะอาดในภาพรวม 

  

กิจกรรมที่ 4   ส (ที่ 6)   สำนึกสาธารณะ  

คณะกรรมการ 5ส ได้กำหนด ส (ที่ 6) คือ สำนึกสาธารณะ เช่น การแจ้งซ่อม/ ปรับปรุง/ พัฒนา  อุปกรณ์ของใช้  อาคารสถานที่  ในพื้นที่ส่วนรวมของคณะฯ โดยขอความร่วมมือในการแจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่หน้าหน่วยอาคารฯ  หรือห้องเรียน หรือเขียนใบแสดงความคิดเห็นได้ที่ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องน้ำ  หรือแสดงความคิดเห็นทาง E-mail ถึง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน aran.n@psu.ac.th หรือ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ sothorn.d@psu.ac.th  หรือเลขานุการคณะกรรมการ 5ส sunattanee.s@psu.ac.th   (คณะกรรมการ 5ส   เห็นควรให้มีประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 5ส และแจ้งทางระบบ E-mail แก่ผู้มีจิตสำนึกสาธารณะทุกท่านที่แจ้งข่าวหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวม) และเพื่อให้ทุกใบแจ้งมีความหมายทางคณะกรรมการ 5ส ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบสนองต่อการแจ้งทุกฉบับทาง E-mail ด้วย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2559 14:55 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยอดเยี่ยม น่าชื่นชมการทำงานเป็นระบบของคณะทรัพย์จังเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ พี่โอ๋-อโณ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ