นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1225
ความเห็น: 0

Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10)

 

 

 

     สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ของบุคลากร  นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.  ในวันอังคารที่  3  กุมภาพันธ์  2558

 

จำนวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด         271   คน
( ข้อมูลปีการศึกษา  2557  )

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง                                  498    คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                         321    คน  คิดเป็นร้อยละ 64.46  ของผู้เข้าร่วมจริง

 

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง แบ่งได้ดังนี้

 

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2555

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2556

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2557

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริงในปีการศึกษา 2557

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

2556

ร้อยละของผู้เข้าร่วมจริง
ต่อจำนวนบุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปีการศึกษา 2557
จำนวน 271   คน

บุคลากร

246

221

220

-1

81.18

นักศึกษา *

40

34

60

26

 

ผู้จำหน่ายสินค้า
ตลาดเกษตร  ม.อ.

188

177

192

15

 

เจ้าหน้าที่เทศบาลคอหงส์

 

 

26

26

 

รวม

474

432

498

67

 

 

 

  • ปีการศึกษา 2555  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2556 จำนวน 40 คน
  • ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557 จำนวน 34 คน
  • ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2558 จำนวน 60 คน


1.  
กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

กลุ่ม

จำนวนผู้เข้าร่วม 

 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.

กลุ่มที่ 1 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณอุทิศ  อินทศร)

40

 

 

กลุ่มที่ 2 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณรวีย์รัชต์  รักขันธ์)

53

 

 

กลุ่มที่ 3 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณธีรพงศ์  จันทรนิยม)

40

 

 

กลุ่มที่ 4 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว)

9

 

192

กลุ่มที่ 5 (หัวหน้ากลุ่ม : อ.นเรศ  ซ่วนยุก)

27

 

 

กลุ่มที่ 6 (หัวหน้ากลุ่ม : นายกสโมสรนักศึกษา)

3

60

 

กลุ่มที่ 7 (หัวหน้ากลุ่ม: นายพิเชษฐ์  เพชรวงศ์)

13

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

38

 

 

* กลุ่มที่ 6  บุคลากร 3 คน นับซ้ำ

 

2.  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านสามารถรับทราบข่าวการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ได้สะดวก
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

สื่อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ

ประกาศ/ แผ่นปลิว

36.75

เพื่อนร่วมงาน

30.75

บันทึกเวียน

13.15

E-mail

8.70

Facebook

7.54

อื่นๆ  (ระบบ E-Document/ เสียงตามสาย/ ไลน์)

2.71

ไม่ตอบ

0.39


3.  
การเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ท่านคิดว่า.......(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

ด้านต่างๆ

ร้อยละ 

มีความสามัคคี เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

39.39

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

31.63

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำ 5ส

28.55

อื่นๆ

0

ไม่ตอบ

0.44

 

 

4.  ท่านมีความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
(1= น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด)

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

4.1 รูปแบบ และพิธีเปิด

4.09

มาก

4.2 รูปแบบการลงทะเบียน

4.18

มาก

4.3 ความเหมาะสมการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มและระยะเวลาที่ทำกิจกรรม

4.17

มาก

4.4 ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ทำกิจกรรม

4.25

มาก

4.5 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม

4.09

มาก

4.6 ความพึงพอใจในภาพรวม 

4.24

มาก

 

5. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม  Big Cleaning Day 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ความถี่ 

ความพร้อมเพรียง ความร่วมมือของบุคลากรภายในคณะฯ สร้างความสามัคคีกับเพื่อนๆ ที่ได้ร่วมงาน 

16

การทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำความสะอาดพื้นที่ของคณะฯ

8

ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานบุคคลในองค์กร พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

7

ควรมีการจัดการสารเคมี และของเสียอันตรายให้ถูกวิธี

7

ความสะอาด ความเรียบร้อย เป็นระเบียบ

3

เสียสละต่อส่วนรวม

1

ควรเพิ่มอุปกรณ์ไม้กวาดใบไม้  ถุงดำ  และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานของกลุ่ม

3

ควรจัดประกวดผลการดำเนินงาน และให้รางวัลเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม

1

ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีการเข้าร่วมของบุคลากรทุกสาย

1

ควรจัดกิจกรรมากกว่า 1 ครั้ง/ ปี

1

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอความร่วมมือให้บุคลากรสาย ก เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น (ยกเว้นติดราชการ/ ติดสอน)   

2. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีหน้า ขอให้จัดช่วงที่ไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีน เช่นเดียวกับปีนี้

    เนื่องจากการเตรียมอาหาร ผลไม้ดำเนินไปโดยสะดวก และราคาถูกด้วย

 

ข้อมูล : ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2558 14:03 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2558 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ