นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1738
ความเห็น: 1

เครือข่ายการร่วมดูแลสุขภาพชุมชน

เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนและสังคมไทย

   5  ชั่วโมง  ของการเข้าไปร่วมเรียนรู้กับวิชาชีพของเทคนิคการแพทย์ในการร่วมทำงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  มุ่งสู่อุดมการณ์ชาติ "สร้างนำซ่อม"  ในการปฎิรูประบบสุขภาพของสังคมไทย  เห็นถึงความสนใจที่จะพัฒนาทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์  ในเชิงรุก  ด้วยที่ผ่านมาจะได้รับการพัฒนาทักษะ  เทคนิค  การทำงานตั้งรับในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่

    สิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาคือ"สุขภาพองค์รวม"  ที่เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ  ร่างกาย   จิตใจ   สังคมสิ่งแวดล้อม  และจิตวิญญาณหรือปัญญา  การพัฒนาคุณภาพบริการให้ประชาชนเข้าถึง  ด้วยความเสมอภาค  มีคุณธรรม คือความเมตตาเอื้ออาทรดังเพลงมาร์ชของสถาบันซึ่งแต่งโดยนักศึกษารุ่นที่  1 ที่ได้ฟังนักศึกษาร้องร่วมกัน

    ได้นำเสนอวิดิทัศน์  "วิถีชุมชน" ซึ่งบรรยาย  โดย  นายแพทย์โกมาตร จึงเสถี

ยรทรัพย์  แบ่งนักศึกษาเป็น  7  กลุ่ม ตามเครื่องมือ  7  ชิ้นในการเรียนรู้ชุมชนอย่างง่าย  สนุก  และมีความสุขในการเรียนรู้  โดยมอบหมายให้เดินไปสำรวจพื้นที่ทางกายภาพ  สังคมของคณะฯ  โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ในองค์กร  ระบบการดูแลสุขภาพ   ผังเครือญาติ  ประวัติคณะ   ชีวประวัติบุคคลที่สนใจ  แล้วนำเสนอเพื่อการแบ่งปัน  ให้ข้อคิดเห็น  ตั้งคำถามเพื่อการอธิบายเพิ่มเติม  การเติมเต็มรายละเอียด   ก็ดูทุกคนสนใจเรื่องราวของตนเองดีอยู้ ก่อนที่จะแยกย้ายไปฝึกภาคปฎิบัติไปศึกษาชุมชน  และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ศึกาาเราด้วย  จนเวลาล่วงเลยเกือบครึ่งชั่วโมง   ยังเสียสละเวลาบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้   ประเมินผลให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้ (รอการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปวางแผนการเรียนการสอนใหม่))

      อีกหนึ่งเครือข่าย   เพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้   เพื่อขับเคลื่อนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนและสังคมไทย   สู่สมดุลชีวิตและสังคม   เท่าที่ทำได้อย่างเต็มความสามารถ  ก็เรียนรู้ในความเป็นจริงของตนเอง  และหนุนเสริมกันและกันต่อไป  ชุมชนเข้มแข็งชุมชนแห่งการเรียนรู้และปรับตัวอย่างสมดุลที่พอเพียง  พอประมาณ 

       ที่ใดมีมิตรภาพที่นั้นมีศิลธรรม     ช่วยกันรักษาศิล  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิตรภาพที่ยั่งยืน  ในนาม  "ลูกพระบิดา"

        ขอบคุณห้องเรียนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

          เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

              ยาดมเอง

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กันยายน 2557 17:37 แก้ไข: 26 กันยายน 2557 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้ "เครือข่ายสัมมาชีพ"

ภาคการศึกษา 1/2560 การจัดการเรียนการสอนในชุมชนแหล่งฝึกปีการศึกษา 2560 ธรรมะจัดสรรให้ได้มีโอกาสจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ โดยใช้พื้นที่เดียวกันโดยมิได้นัดหมายหรือวางแผนร่วมกันมาก่อน ในที่สุดด้วยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปรึกษาหารือก็สำเร็จผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งนักศึกษา ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเวทีการเรียนรู้ที่เปิดร่วมกัน ให้คนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกำหนด ....

ภาคการศึกษา 2/2560 อีกพื้นที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และบริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน นักศึกษาได้มีโอกาสจัดเวทีประชาคม และการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือทั้งเป็นทางการที่จัดเองและไม่เป็นทางการกับบริบัทเอกชนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่

เป็นอีกมิติหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียนในความเป็นจริงร่วมกับสังคม...

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสาขาสุขภาพและระหว่างสาขาอาชีพ ในความจริงหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ