นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1802
ความเห็น: 2

การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้

การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พลังเครือข่าย พลังความร่วมมือในการร่วมสร้างคุณความดีด้วยกัน

      วันนี้ได้มีโอกาสเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้  ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ  5  สถาบัน  นับได้เป็น  16  ปีของความร่วมมือ  โดยเริ่มสมทบ 4  สถาบันในปี  2541  ประกอบด้วย วพบ.สงขลา  วพบ. สุราษฎร์ธานี  วพบ. ตรัง  วพบ.นครศรีธรรมราชและในปี  2545 วพบ.ยะลา  

     จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552  และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทำให้เกิดเป็น มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์   พ.ศ 2552มคอ.2-มคอ.7  นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ 2555  ซึ่งนักศึกษารุ่นนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่  3

      มาตรฐานผลการเรียนรู้  ได้รับการทบทวน  ทั้ง  6  ด้าน  คือ 1)คุณธรรม  จริยธรรม  2) ความรู้  3)ทักษะทางปัญญา  4) ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  โดยมีประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา  เกี่ยวกับระบบกลไกการพัฒนา  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลยุทธ์และปัจจัยสู่ความสำเร็จ  รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตร่วมกัน  แบ่งคนร่วมแลกร่วมคิดแต่ละด้านตามประเด็นดังนั้นถึงเห็นความทับซ้อนของสิ่งที่เกิดขึ้น  ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งที่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการจำแนก  วิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวม  เป็นหน้าที่ของทีมวิชาการที่จะดำเนินการต่อไป

     เวทีครั้งต่อไปที่จะเกิดต่อเนื่องหรือไม่  จะนำสิ่งที่ได้สู่การปฏิบัติอย่างไร  ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน   สิ่งสำคัญคงเห็นกำลังคนที่จะมาช่วยกันพัฒนาบัณฑิตศึกษาจาก  วพบ.เพิ่มขึ้น  การพัฒนาศาสตร์และศิลป์ด้านการจัดการเรียนการสอนพยาบาล   สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาพยาบาลที่สำคัญคือแหล่งฝึกที่มีความพร้อม  ทีมสุขภาพที่ช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้   ในชีวิตนักศึกษาพยาบาลสิ่งเหล่านนี้เกิดในงานที่ลงมือทำตลอดเวลา  ทีมสุขภาพและอาจารย์พยาบาลจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา  และบุคคลสำคัญที่เป็นครูสำหรับการศึกษาพยาบาลคือผู้ป่วย   ผู้รับบริการ  และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ไปด้วยกัน   ครูพยาบาลร่วมกับนักศึกษาเรียนรู้ในสถานการณ์จริงเป็นส่วนใหญ่   ภาระงานจึงต้องดูแลทั้งผู้รับบริการและนักศึกษาไปพร้อมกัน

      สิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรทราบในเบื้องต้นคือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  แต่ก็คือความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเติบโตและพัฒนาของเขา   ด้วยความรู้  ความสามารถ  และพื้นฐานของการเติบโตที่ผ่านมาจะมีความจำเพาะหรือสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะไปให้บรรลุมากน้อยเพียงใด  ระหว่างความคาดหวัง   กับอิสระภาพในการเรียนรู้

      การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 พลังเครือข่าย จะให้คำตอบได้มากน้อยเพียงใด    เดินเคียงข้างกันไป  นำใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล  ขอให้คนคิดได้ทำเอง   ผู้นำช่วยทำหน้าที่คุณอำนวยและสนับสนุน  เกื้อกูล  ใน"บทบาทของผู้นำคือผู้รับใช้" บ้างน่าจะงดงามสมจังหวะมากขึ้น  ร่วมคิด   ร่วมนำ  ร่วมทำ  ร่วมรับผล  ใช้ชีวิตให้ช้าลง  เพื่อถนอมพลังงานและธรรมชาติแวดล้อม

       ผลงานในเชิงความรู้  การเรียนรู้ในสงขลานครินทร์  ถึงเวลาของการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างแท้จริง   โดยเข้าถึง  เข้าใจ  และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคมแล้วใช่ไหมตามมิติใหม๋  "วันคุณค่าสงขลานครินทร์" 

       Our  soul  is for benefit  of  mankind .True  success  is  not  the  learning  but  in  its  application  to  the  benefet  of  mankind .

       จากปากกาด้ามนั้น  Mahidol   Univercity  :Wisdom  of  the land .  PSU  พร้อมที่จะเป็น  power  of  the  land  หรือยัง   การขับเคลื่อนพลังความรู้  พลังความดีด้วยพลังความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนูษย์อย่างมีคุณค่า   จากคุณประโยชน์แห่งตน   แล้วความพอเพียงจะเกิดแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน   ทดแทนการขับเคลื่อนพลังความรู้ เพื่ออำนาจของผู้รู้  เพื่ออำนาจการครอบครอง  เพื่ออำนาจเงินอย่างบทเรียนของสังคมไทยที่ผ่านมาหรืออื่นๆที่รับรู้

       พอในสิ่งที่ยังไม่มี    จัดการให้ดีในสิ่งที่มีให้พอ

  สานเสริมเติมต่อในสิ่งที่พอให้ดี   สร้างสรรประโยชน์มีในสิ่งที่ดีให้เพียงพอ

  หนุนเสริมประโยชน์ต่อในสิ่งที่เพียงพอให้พอเพียง  พอแค่นี้เท่าที่ลงมือทำและทำได้......ตราบที่ยังมีลมหายใจก็พยายามกันต่อไป  อย่างไม่ทุกข์  

        เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

            ยาดมเอง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2557 16:52 แก้ไข: 08 กันยายน 2557 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สะท้อนคิด "พลังเครือข่าย พลังความร่วมมือ" ที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล ร่วมสร้างบัณฑิต ด้วยกัน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม "ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์"

เก็บไว้เตือนตน

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

ทบทวน "พลังเครือข่าย พลังความร่วมมือ" ด้วยพลังนักศึกษาพยาบาล 5 สถาบันภาคใต้

ในปีการศึกษา 59 เกิดโครงการรวมช่อดอกปีบครั้งที่ 1 โดยสโสมรนักศึกษาคณะพยาบาล ม.อ หาดใหญ่ จัดโครงการร่วมกับนักศึกษาคณะพยาบาล ม.อ ปัตตานี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติการพัฒนาความเป็นพยาบาลด้วยกิจกรรมนักศึกษาของทั้ง สองคณะผ่านการสัมมนา ศึกษาดูงานในชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ในชุมชนคูเต่า หาดใหญ่ โดยพักที่วัดคูเต่า พื้นที่แห่งนีี้คือพื้นที่เรียนรู้การทำงานพัฒนาชนบทร่วมกันของอาจารย์ ม.อ ในอดีต สมัยพระอาจารย์ผาสุก เป็นอธิการบดี ท่านอาจารย์สุมณฑา เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ปีการศึกษา 2560 "พลังเครือข่าย พลังความร่วมมือ" ของนักศึกษาขยายเป็น 5 สถาบันการศึกษาพยาบาลในภาคใต้ รวมสถาบันที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 สถาบัน....เป็นกิจกรรมทางวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและประสบการณ์ทางการพยาบาล ร่วมกับการสัมนาเพื่อพัฒนาการทำงานของกิจกรรมนักศึกษา

เป็นมิติที่เริ่มต้นและขยายผลโดยนักศึกษา พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่สร้างและพัฒนาไปด้วยกัน เป็นพื้นที่ทางสังคมให้ได้แสดงพลังสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปทำงานร่วมกับสังคม....

พลังของการเรียนรู้ ในพุทธศตวรรษที่ 26 ศตวรรษที่ 21

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเองค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ