นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1437
ความเห็น: 0

การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาพยาบาลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

เป็นการร่วมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน

     พยาบาลคือบุคลากรด้านสุขภาพที่ร่วมกำหนดนโยบายและปฏิบัติงานในการพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกับประชาชน  ,องค์การชุมชน,องค์กรภายนอกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะภาคีความร่วมมือ , ตลอดระยะร่วม  40 ปีที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  อำเภอนาหม่อมและอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา   เป็นอย่างดีเสมอมา

      การจัดการประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมประจำปีคร้้งที่  5  เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  จากผลการประเมินการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกาา  2556  พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับทิศทางนโยบายและความต้องการของพื้นที่   นำไปซึ่งการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งหรือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2557  ต่อไป

      กิจกรรมในครั้งนี้จัดในวันที่  23  พฤษภาคม  2557  เวลา  8.30- 16.00 น.ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีกิจกรรมการต้อนรับทำความรู้จักกัน  ตามด้วยการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในชุมชนและสถานบริการ ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2557  และสะท้อนคิดผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจากแหล่งฝึก  เป็นการร่วมประเมินผล  สร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน   สิ่งสำคัญคือภาระกิจนี้เป็นภาระกิจหนุนเสริมในการดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกันและร่วมสร้างกำลังคนสำหรับทำหน้าที่แทนเราในอนาคตอันเป็นการพึ่งตนเองในการประกอบสัมมาชีพสำหรับเขา  สุขภาพพึ่งตนพร้อมร่วมพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ

      การสนทนากลุ่มย่อยตามพื้นที่ซึ่งมีอาจารย์ประจำพื้นที่ฝึกร่วมเหลียวหลังแลหน้าการจัดการการเรียนการสอนและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  นำเสนอผลการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะห์เป็นภาพรวมร่วมกัน

       การประชุมในลักษณะเช่นนี้เกิดมาโดยสมำ่เสมอแต่รูปแบบอาจแตกต่างกันซึ่งบางครั้งคณาจารย์ในภาควิชาก็จะไปเยี่ยมเยียนแหล่งฝึกต่างๆตามโอกาส

       ประเด็นภาพรวมของการนำเสนอและสะท้อนคงครอบคลุมเกี่ยวกับ  

       1.ขั้นตอนกระบวนการที่ผ่านมา

       2.การมีส่วนร่วมของแต่ละองค์กรภาคีทั้งในลักษณะและระดับของการมีส่วนร่วม

       3.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของนักศึกษา/การทำงานร่วมกันในพื้นที่

       4.การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จัดในข้อ 3

       5.จุดแข็ง/จุดเสริม  ของการทำงานในทุกประเด็น

       6. ความพร้อม/การเตรียมการสำหรับการทำงานร่วมกันในปีการศึกษา 2557

       ด้วยความตระหนักที่ว่าการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติคือการพัฒนาทักษะความชำนาญจากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลมาจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน  บุคลากรด้านสุขภาพ  และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เป็นการร่วมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความประทับใจ  ก่อเกิดเป็นความขอบคุณนำมาซึ่งความอ่อนน้อมพร้อมเปิดใจเรียนรู้จากทุกคน   ในที่สุดก็ก่อให้เกิดความรักต่อเพื่อนมนุษย์   พร้อมสำหรับการให้พยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรของสังคม  อันหนุนเสริมสร้างคนตามเป้าหมายของการอุดมศึกษา  ในความหวังหรืออุดมคติ

     ก็ร่วมกันสร้างเท่าที่ปัจจัยเอื้อเพราะตรงกับวันนัดรวมพลกู้ชาตินัดสำคัญที่สุด

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นามพระราชทาน  ที่ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

         ด้วยการทำความดี   สร้างคนดี    มีคุณธรรม   มีศีลธรรม  

         เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์    และอยู่อย่างผู้มีขวัญ/จิตวิญญาณ

              "บ่มเพาะคนดี   ชี้นำสังคม  สั่งสมความรู้   เชิดชูพระนาม "

ม.อ ใต้ร่มพระบารมี  "จดจำไว้ว่าความดี  คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน"

          รวมแล้ว  วิสัยทัศน์ของสงขลานครินทร์ "บ่มเพาะคนดี  ชี้นำสังคม  สั่งสมปัญญา   พัฒนาคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน"  เพื่อร่วมเชิดชูพระนาม ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในทุกบทบาท  ต่อทิศทั้งหกด้วยการทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์  คือหัวใจที่สำคัญโดยการนำความรู้ (Knowledge) ไปปฏิบัติการด้วยความรักความรัก  ความเมตตา(Universal  Love)  ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางศิลธรรม  (Moral  Movement)

                             ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคม

          50  ปี  ม.อ.  ใต้ร่มพระบารมี 

         เจริญธรรม    เจริญสุข  โดยถ้วนหน้า

             ยาดมเอง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 พฤษภาคม 2557 17:00 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2559 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.56.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ