นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1536
ความเห็น: 1

บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่น

อัธยาศัยดี มีจิตที่บริการ

 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ/บุคลากรดีเด่น
(คุณไพโรจน์  เจริญสุข)

 

          ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 122 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณปราณี 
จันทรัตน์, คุณปัทมพร  อินสุวรรโณ, คุณจรรยา  เพชรหวน  บันทึกการสัมภาษณ์
โดยคุณนุจรี  ห่อทอง  และโดยการประสานงานของคุณวิริยา  พูนภักดี  เป็นการบันทึก
เรื่องราวของคุณไพโรจน์  เจริญสุข  บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
2559  และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำปี  2558  เพื่อถ่ายทอด
แก่บุคลากรรุ่นต่อไป

ทีมงานสัมภาษณ์

 

  • เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

          “พี่ไพโรจน์”ได้เล่าว่า ได้เข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีพี่สุจิตร์ 
ชลดำรงค์กุล  เป็นผู้แนะนำให้มาสมัคร  ในสมัยของ ศ.ดร. สุจินต์ จินายน  เป็นคณบดี 
เริ่มทำงานเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2526  ได้รับการบรรจุในเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่ง
นักการภารโรง  ปัจจุบันได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
จนถึงวันเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการทั้งสิ้น  33  ปี 

 

  • ลักษณะการปฏิบัติงาน

          การทำงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับงานด้านบริการ  เช่น  รับ-ส่งเอกสารระหว่างคณะฯ
(ตลาดนัด)  เวียนเอกสารภายในคณะฯ  รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์  เสนอแฟ้ม  และอื่นๆ  

 

  • หลักการทำงาน

          ในการทำงานในแต่ละวันจะมีหลักในการทำงานแบบง่ายๆ ก็คือ  ให้สนุกกับการทำงานและทำงานด้วยความอดทน  และมีจิตบริการ

 

  • การบริหารเวลาในการทำงาน

          ในการทำงานในแต่ละวันจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้ทันในเวลาที่กำหนด  เช่น   ในการเวียนเอกสารในแต่ละครั้งจะต้องจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละเรื่อง 

 

  • ความประทับใจในองค์กร 

          -  ภูมิใจที่ได้ทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
          -  ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ ที่ดี และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน        
          -  ภูมิใจที่คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น

 

  • หลักการครองตน

          จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย  และศีลธรรมอันดี 
ยึดหลักการครองตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ประพฤติตนให้อยู่ในสายกลาง
โดยยึดหลักของความพอประมาณ ประหยัดอดออม มีความขยันหมั่นเพียร  รักษาระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่องานในหน้าที่ และครอบครัว
ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมในฐานะสามีที่ดีต่อภรรยา และเป็นบิดาที่ดีต่อบุตร ดูแลบุคคลในครอบครัวให้มีความสุข  ทำงานโดยมีสติรอบคอบ  รู้จักกาลเทศะ  หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมาย  มีความอดทน เชื่อฟังและเคารพผู้บังคับบัญชา    และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

  • หลักการครองคน

          โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น   มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ มีความอดทน  มีความเพียร  รู้จักเสียสละ แบ่งปันด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี  ทุ่มเทเวลาในงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ยึดมั่นในกฎระเบียบ  ไม่เลือกปฏิบัติ  ถือประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  มองคนในแง่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  พูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  เป็นคนที่วางตนเสมอต้นเสมอปลาย  รู้จักให้อภัยจะทำให้อยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข

 

  • หลักการครองงาน

         การปฏิบัติงานในหน่วยสารบรรณในหน้าที่พนักงานเก็บเอกสาร  จะต้องจัดระบบการปฏิบัติงาน  เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด  มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องานที่ทำอย่างเต็มที่  ทำงานด้วยความขยันอดทน  มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งานให้เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจในการให้บริการ  ทุ่มเท  เสียสละ  ได้ใช้ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจในการให้บริการ  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  และประทับใจ  เนื่องจากตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องรอบคอบ  รวดเร็ว 
หากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

 

  • สิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆ

          อยากจะเห็นบุคลากรในคณะฯ มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น  เหมือนกับบุคลากรรุ่นเก่าๆ

 

  • การดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

          กลับไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดตรัง  โดยจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2559 10:03 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2559 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Parisss'O, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 193.176.211.59]
09 มกราคม 2563 14:32
#110781

ขอบคุณข้อมโูลดีๆนะคะ  slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ